Архив на блога

събота, 17 декември 2011 г.

Седмичен бюлетин: 12 - 18 декември 2011

Картели
Федералната антимонополна служба (ФАС) на Русия наложи санкции на няколко застрахователни компании за извършено картелно нарушение. Нарушението се изразява в сключване на споразумение и участие в съгласувана практика насочена към фиксиране и поддържане на цени (тарифи) на застраховките на моторни превозни средства. Нарушение представлява също така и налагането на неблагоприятни условия на клиентите по застрахователните им договори и по-конкретно при установяването на фиксиран размер на застрахователните тарифи за втората и всяка следваща година в размер на 9,99%. Една от фирмите нарушителки - ОАО «СГ МСК», на която е била наложена санкция в размер на 15 млн. рубли е обжалвала решението, но съдът е отхвърлил жалбата. През 2010г. ФАС разкри друго ценово съглашение на пазара на автомобилно застраховане между 9 застрахователни компании. Общият размер на наложените санкции за това нарушение е надхвърляла 115 млн. рубли.

Московското управление на ФАС е установило нарушение на пазара на услугата таксиметров превоз на граждани. Производството е образувано по жалби на граждани през пролетта на 2011г., след което са проведени внезапни проверки в няколко фирми. Установено е, че автомобилите на  ООО «МегаполисАвто» и ООО «ТрансФри», са ползвали предимство при движението на територията на летището. В същото време организирането на стоянките на летището в близост до всички изходи за пристигащи пътници е извършвало единствено ООО «ФортунаКапитал». Стопанисването и организирането на площите за паркиране е възложено на ОАО «Внуково-Инвест», но то ги е отдало под аренда на същата фирма - ООО «ФортунаКапитал». Регулаторът е констатирал наличието на устни уговорки между изброените фирми, в резултат на които конкуренцията на пазара на таксиметрови услуги е била съществено ограничена. Разпоредено е прекратяване на нарушенията и осигуряването на свободен достъп за всички таксиметрови превозвачи в зоните на пристигащите пътници. Очакванията са това да повиши не само конкуренцията на съответния пазар, но и да подобри обслужването на потребителите.

Злоупотреба с господстващо положение
Руското дружество ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» е поддържало монополно високи цени на бензин тип АИ-92 и тип АИ-95 (96). Това потвърди на 6.12.2011г. апелативният съд, във връзка с решение на Свердловското подразделение на ФАС, Русия, с което на 27.01.2010г. посоченото дружество беше наказано за нарушение на антимонополното законодателство. Производството е било образувано през 2008г. въз основа на множество жалби от граждани, които са се оплакали от необосновано повишаване на цените на автомобилните бензини на територията на община Екатеринбург. След проведено разследване е установено, че «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» притежава господстващо положение на пазара на търговия на дребно с автомобилни бензини и е злоупотребило с него чрез определяне и поддържане на монополно високи цени на бензин тип АИ-92 в период с декември 2008г. до януари 2009г., и на тип АИ-95 (96) в периода декември 2008г. до февруари 2009г. На дружеството е наложена санкция в размер на 20 млн. рубли. Към настоящия момент и след потвърждаване на решението от съда - същото вече е влязло в сила.

Европейската комисия иска спиране на "изкуствена инфлация" на цените за мобилно терминиране (MTR) на полския пазар. В писмо, отправено до полския телекомуникационен оператор (“UKE”), ЕК набляга на увеличението на цените за терминиране (MTR) за един от мобилните оператори Aero2 и посочва, че това увеличение не е подкрепено от съответните пазарни анализи. Полският регулатор е в полезрението на ЕК от доста време поради опитите си да регулира тарифите за терминиране между мобилните операториНивото на MTR е много важно, защото влияе пряко върху крайната цена на повикванията в мобилни мрежи, която се плаща от потребителите. Ако MTR е висока се повишава и цената на разговора, което засяга абонати, използващи два различни мобилни мрежи. Полският регулатор фактически се опитва да толерира един от мобилните оператори в Полша - Aero2, като определя MTR два пъти по-висока от тарифите за терминиране на останалите му четирима конкуренти. По този начин за Aero2 се създава конкурентно предимство, тъй като неговите конкуренти ще трябва да плащат повече за пренасяне на повиквания в мрежата на Aero2, отколкото Aero2 ще плаща за пренасяне на повиквания в чуждите мрежи. Мобилните оператори с изкуствено завишени такси за терминиране могат да предлагат по-ниски цени на своите клиенти или да инвестират свръхпечалбата си в развитие на мрежата за сметка на своите конкуренти. Това на практика води до субсидиране на такива оператори от техните конкуренти. ЕК не споделя аргументите на UKE, че предприетите от него действия са в полза на конкуренцията на клетъчни мобилни телефони в Полша. Позицията на ЕК бе ясно формулирана от Neelie Kroes: националните регулатори трябва да повишават ефективността и стабилизирането на конкуренцията, което да допринася максимална полза за крайните потребители. Тя подчертава, че UKE също трябва да съблюдава тези принципи и да гарантира правилно функциониране на пазара в интерес на полските и европейските потребители. Действията предприети от ЕК се основават на новата разпоредба на чл. 7а от Telecoms Framework Directive, в сила от м. Май 2011г., която задължава телекомуникационните оператори на държавите – членки да нотифицират пред ЕК марките, които възнамеряват да предприемат за разрешаване на възникнали за пазара проблеми. Настоящото писмо е второ предупреждение към полския регулатор. Първото писмо на ЕК бе изпратено в началото на ноември и касаеше публикувани на интернет страницата на полския регулатор необвързващи нива на MTR. Според мнението на ЕК таксите за терминиране трябва да бъдат задължителни, за да се избегне непредвидимостта и за създаване на правна несигурност за участниците на пазара.

Концентрации
ЕК одобри концентрацията между Gazprom Schweiz и Promgas. На 7 ноември 2011г. ЕК получи уведомление за планирана концентрация, чрез която Gazprom Schweiz AG („Gazprom Schweiz“, Швейцария), под контрола на Gazprom export LLC („Gazprom export“, Руската федерация),  възнамерява да придобие от ENI SpA („ENI“,  Италия) 50 % участие в предприятие Promgas SpA („Promgas“, Италия), което понастоящем е под съвместния контрол на ENI и Gazprom export, посредством покупка на акции. След извършена оценка по нотификацията ЕК е стигнала до заключение, че сделката попада в обхвата на Регламента за сливанията (Council Regulation (EC) No 139/2003) и може да бъде разгледана по реда на §5, б. „d” от Commission Notice за опростената процедура. Проучването дало основание на ЕК да стигне до извод за непротивопоставяне на предвижданата концентрация и да я обяви за съвместима с вътрешния пазара по смисъла на Споразумението за ЕИО. Решението на ЕК е постановено на основание чл. 6 (1), б. b от Регламента.

Европейска доктрина
Matthieu Montalban[1], Sigfrido Ramirez-perez[2] и Andy Smith са изготвили научна разработка насочена към преразглеждане на европейската политика по конкуренция и по-конкретно на икономическите доктрини в тази област (EU Competition Policy Revisited: Economic Doctrines Within European Political Work). Политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията често се описва като неолиберална, без обаче това да бъде обяснено по-задълбочено и да се обяснят причините довели до формирането и точно по-този начин. Цитираната разработка хвърля светлина върху днешното състояние на Европейската политика на конкуренция, как са повлияли върху формирането й ордолибералното движение[3] (ordoliberal movement) и  Chicago school и как в нея са имплементирани техните идеи. Авторите изтъкват, че противно на това, което се споменава в литературата, поддръжниците на ордолиберализма не са доминирали при изготвяне на Римския договор, независимо от това, че някои неолиберални принципи са били заложени в основата на антитръстовото законодателство. Първият пакет от европейски правила всъщност е представлявал много повече компромис между представителите на френските и немските теоретици. Въпреки това, нещата драматично се променили през осемдесетте години, когато членовете на ЕК въвеждат в европейската политика по конкуренция елементи от доктрината Chicago School и това е помогнало успешното изграждане на европейския вътрешен пазар. За изясняването на конкурентната политика са допринесли и множество решения на европейския съд (ECJ). В днешно време европейската политика в областта на конкуренция представлява смесица от ордолибералния дух и елементи от доктрината Chicago School.

Нелоялна конкуренция
„Нестле Айс Крийм” ЕАД се е оплакало, че „Сандер-2000” ЕООД рекламира произвеждания от него сладолед Champ, чрез телевизионен клип, чието цялостно оформление, както и появяващия се в края му надпис „Italian taste” създават у потребителите спонтанна асоциативна връзка с италиански сладолед и насочва към идеята, че се касае за вносен италиански продукт. Проучването е установило, сладоледите Raffy действително се приготвят по рецепти, базирани на италиански рецептурен софтуер GENIUS 2000, като се използват и италиански суровини, произведени от „Оптима”, Италия - лицензиран производител на продукти за сладолед. Освен това представители на „Оптима” ООД са извършвали регулярни инспекции в цеха за производство на сладолед на „Сандер 2000” ЕООД. При това положение КЗК е преценила, че твърдението, че сладоледите Raffy имат италиански вкус, отговаря на действителното фактическо положение, тъй като вкусът на един продукт се определя именно от използваните за производството му суровини, тяхното съотношение и начина (технологията) на приготвянето му. От значение е и обстоятелството, че сладоледът се приготвя по рецепти, разработени от италианско дружество, чиято основна цел е да балансира и оптимизира дозировката и съотношението на компонентите на сладоледената смес, формирайки краен продукт съгласно стандартите и традициите на италианското сладоледопроизводство. 

Обществени поръчки
  • Независимо от обстоятелството, че оценката на техническите предложения е оставена на преценката на членовете на комисията на възложителя, задължение на последната е да посочи конкретни аргументи за присъдените от нея точки като сравни различните предложенията на участниците, така както е заложено по методика, като отчете предимствата и недостатъците им, което съответно да обоснове извода за правилното оценяване на участниците. В случая помощният орган на възложителя не само не е спазил утвърдената методика като не е съпоставил техническите оферти на участниците, но и е съставил протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите, е достигнал до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят по-ниската или по-високата оценка на съответния участник при спазване на заложените критерии, какви са предимствата и съответно недостатъците на офертните им предложения. Липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите води до нарушаване принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците. Липсата на надлежни мотиви в решението на възложителя при оценяването е в нарушение на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, което влече след себе си и незаконосъобразност на обжалваното решение. (Решение № 1684/2011)
  • Помощният орган на възложителя не е предоставил възможност на участник в процедурата да отстрани горепосочените нередовности, констатирани от комисията в рамките на заседанието, отразено в протокол № 2, с което обстоятелство последната не е изпълнила предоставените й от законодателя правомощия по чл. 38, ал. 8 от НВМОП, доколкото установените пороци в офертата на жалбоподателя, представляващи основание за неговото отстраняване, съставляват документи от плик № 1. Неизвършването на горепосочените действия от страна на комисията, имат за последствие незаконосъобразното отстраняване на жалбоподателя от участие в обжалваната малка обществена поръчка. (Решение № 1689/2011)
  • По своя правен характер 5-дневния срок за издаване на мотивирано решение, след приключване на работата на комисията не е преклузивен - обстоятелство, което от своя страна не води до порочност или невалидност на издадения извън този срок краен акт на съответния възложител. (Решение № 1689/2011)
Реклами
ASA препрати за разглеждане на OFT множество жалби срещу Groupon свързани с нарушения на Кодекса за рекламите. Налице са съмнения за извършени нарушения, изразяващи се в: невъзможност да се представят доказателства, че предлаганите оферти действително са на разположение; неясноти относно сроковете и условията на предлаганите промоции; преувеличаване на очакванията за спестяване на средства. Тази стъпка се предприема от ASA, поради сериозните притеснения, че Groupon не се придържа към Кодекса за рекламиране и би било в публичен интерес именно OFT да разследва и анализира като цяло търговските практики на системата за групово пазаруване. През 2011г. ASA е образувала 11 официални производства, в които са били уважени жалби срещу рекламни промоции, обявени от Groupon, а в 37 други случая споровете са били неформално разрешени. ASA заявява желанието си да продължи да работи в близко сътрудничество с OFT по тази тема, за да бъдат гарантирани интересите и защитата на потребителите.  

Из практиката на Етчината комисия към НСС
Етичната комисия към НСС разгледа жалба срещу телевизионна реклама на Муколизин, продукт на „Актавис” ЕАД и прецени, че е нарушен чл. 1.1. Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Този текст гласи, че "всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото”. В телевизионния клип е използвана музиката от песента „Родина”, популярна още като „Високи сини планини”. Тази детска песен е популярна и почитана от поколения българи и е създадена, за да развива и укрепва националното самосъзнание. Употребата й за агресивна търговска комуникация среща обществено недоволство, което става ясно и от разгорялата се във Фейсбук дискусия. Социалната отговорност е понятие, което отразява отношенията между организация и общество и представлява съвкупност от нагласи, решения и действия на организацията, които са ориентирани към обществото. В този смисъл социалната отговорност на търговската комуникация на едно дружество следва да отразява и социалните нагласи и възприятия на обществото, което в случая не е така. 

Пазари
В интервю пред в-к Капитал Daily Херман Верстапен[4], посочва, че България вече е на 2-ро място в производството на гъши дроб в ЕС. По негови данни през 2011г. България ще изнесе около 2600 тона гъши дроб, около 3800 тона магре  (месото от гърдите на птиците), както и други гъши продукти на стойност над 80 млн. евро. Това е бизнес с луксозни храни, който се развива в страната от 50 години, но за пръв път през 2010г. България измести прекия си конкурент Унгария и стана вторият по големина производител с 10.2% пазарен дял в Европа след Франция, но преди Унгария, Испания и Белгия. Този бизнес е най-развит в Хасково и в село Скобелево край Пловдив, следвани от Добрич, Ямбол и Ловеч като всички обекти напълно покриват изискванията на ЕС. Продукцията почти изцяло е предназначена за износ и приходите от нея са по-високи от тези в други селскостопански отрасли. Най-големият пазар е Франция, където се изнасят около 1700 т. годишно, следвани от Испания, Белгия и Холандия, като общо за тях износът е 800 тона. За Румъния се изнасят около 50 тона, колкото е и местната консумация в България. Интересен е начинът на ценообразуване на гъшия дроб. Ако по коледните празници консумацията е добра, тогава цените за следващата година стартират добре. Това е феномен, който има просто обяснение – 50% от гъшия дроб се пласира на Коледа. Така че браншът знае през цялата година колко продукция ще произведе, но на Коледа се разбира каква ще бъде печалбата или загубата за следващата година. Цената на най-качествения гъши дроб варира между 20 и 35 EUR за килограм, а това е доста голям диапазон. В Европа има пет страни, които произвеждат този деликатес – Франция, България, Унгария, Испания, Белгия, обединени в професионалната организация Euro foiе gras, която се опитва да разработва нови пазари на гъшия дроб и на гъшите хранителни продукти в САЩ, Турция, Китай и Япония.

Защита на потребителите
Стотици тонове некачествени хранителни тродукти, имитации или продукти извън стандартите са били заловени в 10 европейски страни (сред тях и България) при акция на Европол. При операция "Опсон", проведена между 28 ноември и 4 декември, са заловени 13 000 бутилки некачествен зехтин, 30 тона доматен сок, около 77 000 кг. кашкавал менте, над 12 хил. бутилки вино на стойност 300 000 евро, както и пет тона некачествени морски дарове и 30 000 сладки изделия. Страните, участвали в операцията, са България, Дания, Франция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Испания, Турция и Великобритания. Продажбата на такива хранителни продукти онлайн също се разследва. В операцията са участвали полицията, митниците и регулаторните органи в съответните държави, заедно с частния сектор. Проверки са били правени на летища, пристанища и битпазари. Европол отбелязва, че купувайки такива продукти, съзнателно или не, потребителите излагат здравето си на риск, тъй като те не преминават през необходимия контрол и хигиенни стандарти. 

Броят на пазаруващите онлайн потребители към месец юни 2011г., се е увеличил двойно в сравнение с ноември 2010г. Запазва се тенденцията, че българските сайтове са най-предпочитани поради възможността за заплащане с наложен платеж. но се увеличава плащането с кредитна или дебитна карта. Въпреки тези данни, около 80 % процента от потребителите се боят от злоупотреба с личните им данни. Много е важно потребителите да придобият умения за това как да разпознават коректните търговци. На първо място тове е проверката дали търговецът е регистриран като администратор на лични данни. Друг е въпросът, дали той ще ги обработва, съблюдавайки принципите за целесъобразност и законосъобразност. ЗЗЛД дава възможност на всяко физическо лице да изиска и получи от администратора във всеки един момент информация дали той обработва негови лични данни, какви точно са те и какви са целите на тази обработка, както и да изиска от него да ги заличи, коригира или блокира. Администраторът е длъжен преди да започне да обработва данните на физическото лице за целите на директния маркетинг, първо да го уведоми и да му даде възможност да откаже обработката им за тези цели. От началото на тази година, в правомощията на КЗЛД е заложена възможността за провеждане на обучения както на администратори, така и на граждани във връзка с разясняване на техните права, задължения и принципи на работа с лични данни. Съществува също така и възможността разплащанията да бъдат прехвърлени към трета сертифицирана, оторизирана, подсигурена страна, което улеснява търговците в оперирането с лични данни. Тяхната работа се свежда до извършване на търговската дейност и получаване на потвърждение от партньора, че плащането е минало нормално и стоката е доставена. Така управлението на лични данни е от трета страна и не минава през търговците. 

Нови промени в Закона за електронните съобщения, които предстои да бъдат приети на второ четене, предвиждат солидни глоби за мобилните оператори от следващата година, ако нарушават правата на потребителите. Проектът атакува бавната преносимост на телефонните номера, която при някои оператори продължава да отнема над една седмица. В бъдеще глобата за забавяне ще варира от 5000 до 60 хиляди лева. Мобилните оператори вече ще са задължени да предупреждават клиентите си, когато стигнат до 90% от месечния си лимит. SMS-ите, с които се агитира участие в телевизионни игри се очаква също да бъдат забранени с промени в Закона за хазарта. 

Литература
Излезе второто издание на Vertical Agreements in EU Competition Law под редакцията та Frank Wijckmans[5] и Filip Tuytschaever[6]. Това е единственото издание, насочено към практикуващи юристи, което дава пълен набор от приложимите актове и практики в обастта на вертикалните ограничения на конкуренцията и представлява незаменим помощник при анализа на вертикалните споразумения, като включва и решения за конкретни търговски проблеми. Изданието отразява и практическия опит на двамата автори, които са консултирали ЕК при изготвянето на новите Регламенти в тази област. Новото в това второ издание е практическото ръководство за приложение на общия Регламента за групово освобождаване (Regulation 330/2010), както и разясненията и анализите, свързани с новия Регламент за групово освобождаване в областта на моторните превозни средства (Regulation 461/2010), придружени с множество други документи. Книгата съдържа също така подробен списък и практически ориентирани анализи на законодателството в областта на дистрибуцията. Авторите обсъждат и теми пряко свързани с търговската дейност и отговарят на въпроси като например: При какви условия доставчиците могат да налагат териториални ограничения на своите дилъри? Възможно ли е да се налагат максимални цени на дребно? Допустимо ли е да се налагат ограничения за потребителите в системите за селективна дистрибуция?

Събития
На 10.02.2012г. в Париж ще се проведе конференция под надслов „Новите граници на антитръста 2012”, като една от темите ще е посветена на Програмите за съответствие и тяхната ефективност на практика. По този повод интервю пред Concurrences Review даде един от основните лектори на събитието г-н Bruno Lasserre, президент на френското ведомство по конкуренция. Наред с него лектори ще бъдат Cecilio Madero, зам. генерален дирктор на DG COMP, Oliver Bethell, Съветник по въпросите на конкуренцията в Google и François Brunet, Партньо в Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Париж.

Централна Америка ще сключи споразумение с ЕС за създаване на Централноамериканска организация по конкуренция и съпътстващо я законодателство. Това стана ясно в последната фаза от преговорите за сключване на Споразумение за асоцииране с ЕС, което включва свободна търговия, коопериране и канали за политически диалог. По отношение на въпросите свързани с търговията и конкуренцията Централна Америка се ангажира да създаде през следващите 7 години регионално законодателство в областта на конкуренцията, както и регионални органи по конкуренция в съответствие с чл. 25 от Протокола към Общия Договор за икономическа интеграция на Централна Америка (Протокола от Гватемала) и чл. 21 от Рамковата конвенция за създаване на Митнически съюз (Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana - Guatemala, 2007). Усилията за интегриране на този регион от Америка датират още от 1951г., когато е подписан първоначалния договор, но сега това е на път да стане окончателен факт. 
[1] Université Montesquieu Bordeaux.
[2] Universita Bocconi.
[3] Ordoliberalism е течение на либерализма, което подчертава необходимостта за държавата да гарантира, че свободният пазар дава резултати, максимално близки до теоретичния му потенциал (виж също и allocative efficiency). Тази теория е разработена от немски икономисти в периода 1930 – 1950 г. Та е съсредоточена върху тезата, че държавата трябва да създаде подходяща правна среда за развитие на икономиката и да поддържат добро ниво на конкуренция чрез мерки, които се придържат към естествените пазарни принципи.
[4] Представител на България в Европейска асоциация на страните-производителки на гъши дроб (Euro foiе gras) и вицепрезидент на борда на директорите на "Брезово" АД, част от френската група EURALIS. Херман Верстапен е белгиец, който от 19 години е в България и се занимава с производство и търговия на гъши дроб. Постепенно изкупува българската компания "Брезово" АД, след което я продава на френската Еuralis, но си запазва оперативните и ръководните функции, както и малък дял от фирмата.
[5] Contrast European and Business Law.
[6] Contrast European and Business Law.

Няма коментари:

Публикуване на коментар