Архив на блога

събота, 17 март 2012 г.

Седмичен бюлетин: 12 - 18 март, 2012г.


КЗК предяви твърдение за нарушение срещу четири компании на пазарите на бензин и дизелово гориво. С определение, обявено вчера в късния следобед, КЗК предяви твърдение за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1, а) от ДФЕС на „Лукойл България“ ЕООД, „Ромпетрол  България“ АД, „Нафтекс Петрол“ ЕООД и „ОМВ България“ ООД. Според официално съобщение на Комисията, съмненията са за нарушение, изразяващо се в забранено споразумение и съгласувана практика за определяне на цени, които по своята цел или резултат предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазарите за търговия на едро на бензин и дизелово гориво. Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 дни страните имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК, да предявят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл. 76 от ЗЗК. След обсъждане на възраженията и писмените доказателства КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

China’s National Development and Reform Committee (NDRC) наложи най-голямата санкция в историята си до момента в размер на почти 1,6 млн. USD за разкрит картел между производители на натриев хидросулфид. Съединението се използва във фармацевтичната индустрия, а също и като суровина за производство на синтетични багрила. Въпреки наличието на още 6 големи производители, Hubei Yihua Group LLC (Yihua Group) е най-големият производител на натриев хидросулфид в света, както и най-големият пазарен играч от гледна точка на производствения му капацитет и обема на продажби. Установено е било, че Yihua Group и дъщерното му предприятие Hubei Yihua, пряко и косвено са фиксирали цената на натриевия хидросулфид, към което са се присъединили и други предприятия, спадащи към групата на Yihua, както и други производители на същата суровина. Проучването е показало, че тези предприятия са сформирали помежду си индустриален алианс, в рамките на който са складирали натриевия хидросулфид и са ограничавали продажбите му с цел да повишат цената. За да поддържат високи цени Yihua Group и останалите участници в картела са ограничавали производството на суровината на ротационен принцип, като са уговаряли помежду си кое от предприятията и за какъв период от време ще намали производството си. От съобщенията за наложената санкция не става ясно дали Yihua Group притежава самостоятелно или съвместно господстващо положение, но се споменава, че групата е заемала „монополна позиция“ или най-малкото е имала „последната дума“ по отношение на цената на натриевия хидросулфид и се е възползвала от това си положение, за да налага цени на клиентите си. Така например Yihua Group е принуждавало купувачите си да сключват с него и свързаните с него предприятия нежелани от тях договори с неизгодни за последните клаузи. Освен това Yihua Group е налагало неизгодни условия и на доставчиците на суровини и оборудване. Така например, Yihua Group е налагало на  доставчиците да заплащат допълнително гаранция за изпълнение в размер на 10% от общата цена доставяните материали и оборудване, като в последствие им е възстановявала само 5% от тази сума, независимо от това дали договорът е изпълнен изцяло или не. В резултата на всички тези действия цената на натриевия хидросулфид се е повишила с около 300% в рамките на една година – от началото на 2011г. Съдейки от наложената санкция става ясно, че NDRC заема по-активна позиция и демонстрира решимостта си да прилага антитръстовия закон (Anti-Monopoly Law (AML), за да пресече антиконкурентите практики, предприемани от някои участници на пазара, като няма да се колебае да налага сериозни санкции, когато установи тежки нарушения.  По отношение на размера на санкцията интересно е, че NDRC не е следвало стриктно параметрите, посочени в закона, според които санкцията може да е между 1 и 10 % от приходите на нарушителя за предходната финансова година. Според официалната страница на Yihua Group, предприятието има приходи за 2010г. в размер на 6,5 млрд. USD, а приходите за 2011 се очаква да бъдат около 7,9 млрд USD. При това положение санкцията от 1,6 млн. USD възлиза на около 0,2 %, което е под законовия минимум. Очевидно NDRC е склонен да преценява размера на санкцията индивидуално за всеки случай, като е възможно в конкретния случай базата, върху която е изчислявана санкцията, да не включва всички дейности на  Yihua Group. Възможно е също така санкцията да а намалена и поради факта, че нарушителят се е възползвал от Програмата Leniency, за което обаче няма сигурни данни. 
  Корейският регулатор постанови решение, с което се установява наличие на забранено споразумение за фиксиране на цени, в което са участвали както производителите на мобилни тлефони LG, Samsung и Pantech, така и операторите KT, SK Telecom и LG Upius Korean. Установено било изкуствено завишение на допълнителните разходи свързани с производството на устройствата, което завишение в последствие било отразявано като отстъпка при продажбата им. Общият размер на санкцията възлиза на 40,4 млн. USD, като най-високите индивидуални санкции са наложени на Samsung (14,2 млн. USD) и на SK Telecom (18 млн. USD). Освен високите глоби, на участниците в картела са наложени и допълнителни ограничения при продажбите на мобилни телефони, така че да се избегне извършването на нарушения в бъдеще.

На 07.02.2012г. ЕК и Европейската  асоциация за свободна търговия (EFTA) извършиха неочаквана проверка на предприятия, опериращи на енергийния пазар. Предприятията, които са станали обект на внезапното претърсване са ситуирани в различни европейски държави – Норвегия, Франция, Германия и други. Тези действия показват, че ЕК е решена да предприеме действия и отвъд пазара на дребно в енергийния сектор. Според оскъдните все още изявления по случая ЕК се съмнява, че проверените компании, активни на пазара на едро с търговия на електрическа енергия, са действали в противоречие с европейските антитръстови правила чрез участието си в забранено хоризонтално споразумение, което е в нарушение на чл. 101 от ДФЕС и чл. 53 от Споразумението са европейското икономическо пространство. Не е изключено проверките на ЕК да продължат. Проверките на място, обикновено са първите стъпки, които ЕК предприема при антитръстови разследвания с цел да събере доказателства за наличие на картел. На този етап могат да бъдат иззети всякакъв вид доказателства и документи, включително такива разменяни с вътрешните правни консултанти на компаниите. Неприкосновена остават единствено кореспонденцията с външни адвокати, защитена от т.нар. legal professional privilege.  Проверките са извършени в контекста на цялостната политика на ЕК, която е фокусирала вниманието си върху енергийния сектор и по-нататъшното изграждане на интегриран вътрешен енергиен пазар. Настоящият случай все още се намира на предварителна фаза. Фактът на извършените проверки на този етап не доказва, че е налице незаконно поведение и не доказва извършено нарушение. Ако анализът на иззетите доказателства не доведе до разкриване на антиконкурентни практики, ЕК може да прекрати разследването без да предприема други действия.
Френската Autorité de la concurrence наложи санкция в общ размер на  3.65 млн. Евро на производителите на цикория, които повече от 14 години са прилагали забранени споразумения помежду си. Цикорията, която се използва както в сурови салати, така и в някои ястия, е 4-ият най-консумиран зеленчук във Франция, поне според проучванията на антитръстовото ведомство. Годишните продажби на цикория в страната, която е и най-големият производител  на този зеленчук в света, възлизат на 135 млн. евро. Франция е произвела около 207 878 метрични тона цикория през 2010г., което я извежда на първо място сред европейските зеленчукови производители, следвана от Белгия и Холандия. Страната изнася около 15 231 тона от този продукт. С решението се слага край на дългогодишна антконкурентна практика между производителите на цикория, включваща и участието на някои браншови организации, които по различни начини са успявали да поддържат минимални продажни цени в продължение на цели 14 години. Незаконните действия са включвали освен поддържане на цени, също и принудително ограничаване на производството. За постигане на тайните уговорки участниците са използвали и компютърна система, с помощта на която се манипулирали информацията за цените в реално време. Според разследването на ведомството, влиянието на картелните уговорки върху потребителите се е отразило чрез ограничаване на покупателната способност на веригите от супермаркети, което е довело до изкривяване на цените на повече от 75% от продажбите на цикория. Всъщност вниманието на регулатора върху този случай е било привлечено след сигнал от страна на министерство на финансите още през 2008г.
Autorité de la Concurrence наложи санкция в размер на 242 млн. Евро и на няколко френски и немски производители на брашна, за прилаганите от тях антиконкуренти практики на пазара на дребно.  В картела са участвали общо 14 предприятия, прилагали конспиративни практики, насочени към ограничаване на износа на брашно между двете страни в периода 2002г. и 2008г. Повод за образуване на производството е бил сигнал от немски мелничари, отправен до френското ведомство по конкуренция, което е стартирало производството през 2008г. Предприятието съобщило за наличието на картел Wilh. Werhahn KG е избегнало санкция, която е щяла да бъде в размер на около 16,7 млн. Евро. Освен ограничаване на експорта, картелът е включвал и определяне на цени на брашното. Участниците от френска страна са били членове на France Farine и Bach Muehle – две кооперации, които освен всичко останало са налагали на своите членове на какви цени следва да продават произведеното брашно на търговските вериги, като по този начин са успявали продължително време да поддържат изкуствено високи цени на продукт от жизнено важно значение. В допълнение на това и за да гарантират успех на ценовата си стратегия France Farine и Bach Muehle за разпределяли клиентите между различните производители на брашно. Вредата, причинена на крайните потребители, е особено голяма и поради относително ниската ценова еластичност при търсенето на пакетирано брашно, както и поради липсата на други пълноценни заместители на брашното.

Концентрации
Германският автомобилен производител Audi води преговори с италианската Investindustrial за придобиване на производителя на луксозни мотори Ducati Motor Holding. Обмисляната от Audi цена за италианската компания е от порядъка на около 850 млн. евро, като в сумата ще се включват около 800 млн. евро под формата на поемане на задължение. Германският производител има т.нар. "право на първи отказ" да предложи оферта за Ducati, което може да упражни до средата на април, посочва агенцията. През април 2008 г. главният изпълнителен директор на групата Volkswagen, част от която е и Audi, Фердинанд Пийх първи изрази интерес към придобиването на Ducati, но впоследствие италианската компания беше купена от настоящия собственик – Investindustrial. Това е и причината германският производител да получи възможността първи да излезе с оферта за Ducati. Придобиването на италианската компания би добавило и производител на мотори към портфолиото на Volkswagen, в което вече влизат автомобилните марки Audi, Skoda и Lamborghini, както и камионите Scania и MAN.

Groupon ще промени някои свои практики в резултат от разследване на английското ведомство по конкуренция OFT. При разследването бяха установени някои често прилагани практики, които според OFT нарушават правилата за защита на потребителите и се отнасят до обявяваните референтни цени, съдържанието на рекламите, възстановяването на средства и налагането на нелоялни условия по договорите. В хода на разследването Groupon е съдействало активно на ведомството и е изразило ясна и конструктивна воля да промени практиката си така, че изцяло да съответства на изискванията на закона. По-конкретно Groupon е поело ангажименти в бъдеще да гарантира, че сравнението между оригиналната цена и тази, посочена като намалена в рекламните съобщения, включително и размера на това, което ще спести потребителя, ще бъде акуратно, честно и прозрачно. Groupon ще извършва също така точна и реалистична оценка на способността на даден търговец действително да достави стоките или услугите, в това количество и срокове, които са обявени. Продуктите ще бъдат изобразявани ясно, като на видно място (на същия екран или непосредствено преди да се заплати за покупката им) ще бъдат посочвани всички ограничения, които се прилагат за съответната сделка. Groupon ще предприеме всички разумни и оправдани стъпки, за да гарантира, че рекламите и твърденията, свързани с козметични или други продукти, отнасящи се до здравето, са подкрепени от адекватна обосновка. Търговецът ще гарантира също, че предлаганите условия за сключване на сделката са лоялни и честни, като политиката за възстановяване на разходите и правото за отказ от дадена сделка ще бъдат изцяло в съответствие с правилата за продажба от разстояние. OFT подчертава, ще наблюдава всички жалби срещу този вид сделки и задължава Groupon да уведомява ведомството за всяка жалба, която получава във връзка с изброените по-горе практики. Ако се установи, че поетите от Groupon ангажименти не се изпълняват или че правата на потребителите са нарушени, то OFT ще предприеме всички необходими мерки за прекратяване на нарушението, включително и чрез иницииране на производство и налагане на санкции. Разследването на OFT бе стартирано през юли 2011г. в резултат на множество жалби от потребители. През декември миналата година във ведомството постъпи сигнал и от Advertising Standards Authority, в който се сочеха многократни нарушения на английския кодекс за рекламите. По повод на разглеждания случай, представител на OFT посочва, че системите за групово пазаруване и отстъпки са в състояние действително да предложат изгодни условия както на потребителите, така и на търговците, което води до изключително бързото разрастване на този сегмент. Точно поради това е изключително важно да се гарантира, че потребителите действително ще бъдат облагодетелствани от предлаганите оферти, но и защитени в съответствие със законовите изисквания. Повече информация по случая може да бъде намерена тук
 
Обществени поръчки
През седмицата се появи информация за обявена от МС обществена поръчка за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация на Република България. Решението за откриване на поръчката и обявлението в ОВ са още от 27 и 29 февруари 2012г.  Гаранцията за участие е 50 000 лв., а като краен срок за завършване на поръчката е посочен 31.12.2014 г. Критерият за оценка е най-ниска цена. По думите на гл. секретар на МС – Росен Желязков, въпреки описанието, което е направено в сайта на АОП, че конфигурациите и сървърите са за “нуждите на държавната администрация”, в поръчката влизали и лицензи за Народното събрание, президентството, МВР и МО, както и за независимите регулаторни органи и съдебната власт. Освен това в поръчката били включени софтуерни осигуровки за общинската администрация, въпреки че по места има предвидени отделни финансови пера за това. Обяснението за крупната поръчка от повече от 97 000 лиценза на фона на това, че досега всяко управление е поръчвало за нуждите на администрацията около 60 000 лиценза, е че по този начин може да се свали от цената на въпросния софтуер. От думите на Желязков става ясно, че за държавата било много по-изгодно да се поръчват ненужни и неизползваеми програми, отколкото само тези, които се ползват, защото пакетите били на преференциални цени. От пресконференцията дадена по този повод излиза, че администрацията заедно с тази на МВР, МО, НС и общините разполага с 97 000 компютъра – настолни или преносими, като от тях, според данни на кабинета, 70% използват последната версия Windows 7, като около 29 000 от компютрите използват версиите на Windows XP и Vista. Твърди се обаче, по неофициална информация, че само 50 % от компютрите на държавната администрация отговарят на техническите изисквания за последната излязла версия на операционната система. По повод съмненията, че този тип търгове до момента се печелят единствено от фирмата „ЦАПК Прогрес", е обяснено, че този път ОП е обявена в ОВ на ЕС, което ще даде възможност и на чуждестранни компании също да участват процедурата.  По късно в информация от сайта на Биволъ, се посочва, че всяко трето копие на Windows в държавната администрация е купено без обществена поръчка.  Така например без процедура по ЗОП са дадени над 50 млн. лева за софтуер и обновяването му, а в много случаи държавата е плащала два пъти лицензите на Microsoft. Заобикалянето на ЗОП е станало възможно благодарение на рамково споразумение с "ЦАПК Прогрес" и специална клауза в договора, сключен от министъра на държавната администрация Н. Василев в края на 2007 г. Той е за 60 000 лиценза на Windows Professional Desktop на единична цена 1 361,52 лв. с ДДС и още 2 000 лиценза Windows Server Standard на цена 1 604,46 лв. с ДДС. Общата сума, която трябва да бъде изплатена на доставчика "ЦАПК Прогрес" е 84 900 120 млн. лева с ДДС, като е предвидено плащане на три вноски. В съобщението се цитира раздел III, точка 3.3. от договора, който дава "възможност за увеличаване на броя на работните места при същите цени и условия на доставка, както и възможност за поръчка на допълнителни софтуерни продукти на Майкрософт". В изпълнение на тази възможност на „ЦАПК Прогрес"  са били поръчани още 36 701 копия на Professional Desktop, 11 копия на Windows Server, както и 900 лиценза за друг софтуер, който не е предмет на договора. През м. юни 2009г. „ЦАПК Прогрес" представя документи за плащане, като най-напред трябва да се изплати остатъка по договора от 2007 г. или 33 млн. лева. В началото на 2010г. е сключено допълнително споразумение с Министерски съвет, с което фирмата се съгласява на 2,5% отстъпка, но при условие, че в 3-месечен срок се уреди въпросът с допълнителните близо 40 000 лиценза, доставени над договорените и без обществена поръчка. Така се стига до сключване на нов договор, който е за конкретно количество лицензи, а „ЦАПК Прогрес" е доставил с две трети повече. Проблемът е, че това няма как това да бъде оформенo като нова ОП, тъй като доставката вече се е състояла. Рамково споразумение също не помага, тъй като чл. 93 ал. 4 от ЗОП постановява, че в случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение, 75% над договореното количество трудно могат да минат за  "несъществена промяна". В крайна сметка се изготвя становище (на 20.05.2010г.), че вече съществуващият договор е "първият от поредица от договори за доставка на софтуерни продукти въз основа на рамковото споразумение" и няма пречка да бъде сключен нов договор. Така се стига до подписване на договор на 09.06.2010 г. за общата сума от 38 894 654,40 лв. с ДДС, която трябва да бъде изплатена на 3 вноски до 31 май 2012 г. На следващия ден „ЦАПК Прогрес" взема заем от 3 580 000 евро от Централна Кооперативна Банка, като сумата от 38 894 654 лв., става залог по този заем. Една година по-късно гл. секретар на МС сключва още един договор с „ЦАПК Прогрес“ за поддръжка на софтуерните продукти, като за целта и  без провеждане на ОП са дадени още 12 568 296 лв. Така общо държавата е платила от 2007 г. до момента на „ЦАПК Прогрес" над 132 млн. лева за лицензи на Microsoft, като над 50 млн. лева от тях са платени без никаква обществена поръчка. Рамковото споразумение е изтекло в края на 2011г. и за 2012г. е отворена процедура за нова обществена поръчка. Това, което предизвиква безпокойство е съмнението, че Windows Professional Desktop всъщност представлява пакет от операционната система Windows Enterprise и офисни програми, като версията на Windows Enterprise доставяна от „ЦАПК Прогрес" е версия за обновление, а не за първоначална инсталация. Ако това се окаже вярно, то тогава софтуерът, закупен по горепосочените договори на стойност милиони лева, не може да се инсталира на компютрите на държавната администрация, ако на тях няма вече инсталирано лицензирано копие на Windows XP Professional, Windows Vista Business или Windows 7 Professional. Така би се стигнало до положение, в което държавата ще плаща два пъти на Microsoft за операционната система

Държавни помощи
Надзорният орган (НО) на ЕАСТ, след консултации с ЕК прие изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ (Решение № 533/09/COL). Опростената процедура предвижда НО да разглежда  в по-кратки срокове някои видове държавна помощ, които изискват да се провери само дали мярката е в съответствие със съществуващите правила и практики без да упражнява правото за взимане на решение по собствено усмотрение. Опитът и натрупаната практика при прилагането на чл. 61 от Споразумението за ЕИП показва, че някои категории помощи обикновено се одобряват без да будят съмнение относно тяхната съвместимост със Споразумението за ЕИП. Когато всички необходими условия за това са изпълнени, НО ще приема решение в кратка форма, с което ще постановява, че съответната мярка не представлява помощ или че няма да се повдигат възражения. Решението ще се приема в рамките на 20 работни дни от датата на уведомлението. Въпреки това, ако са приложими някои от предпазните клаузи или изключения, НО ще се върне към нормалната процедура и ще вземе решение в пълна форма. Следвайки съкратената процедурата, НО има за цел да направи контролът на държавните помощ в ЕИП по-предвидим и ефективен. При оценяването дали една мярка за помощ попада в някоя от допустимите категории НО ще гарантира, че всички приложими рамки или насоки и/или установена практика, както и свързаните с нея фактически обстоятелства, са установени с достатъчна яснота. Като се има предвид, че пълнотата на уведомлението представлява ключов елемент за определяне дали опростената процедура се прилага, уведомяващата държава от ЕАСТ следва да предостави цялата полезна информация, включително и предишни решения, на които се позовава. Ако формулярът за уведомление е непълен или съдържа подвеждаща или грешна информация, НО няма да приложи опростената процедура. Процедурата най-вероятно няма да се приложи и в случаите, в които уведомлението повдига неразглеждани досега въпроси от правен характер и общ интерес. Във всеки конкретен случай, в който са налице специални обстоятелства, които изискват щателно проучване, НО във всеки момент може да реши да се върне към обичайната процедура. С оглед на времевите ограничения при тази процедура контактите на държавата с НО на етапа на предварителното уведомление са от решаващо значение за оценката, поради което държавите се приканват да подават формуляр с проекта на уведомлението, чрез създадената от НО компютърна програма. До две седмици от получаването на формуляра НО организира първия контакт, предхождащ уведомлението, като ще се отдава приоритет на контакти по електронна поща или чрез конферентни телефонни разговори, или, при изрично искане на засегнатата държава, чрез организиране на срещи. В рамките на 5 работни дни след последния контакт, предхождащ уведомлението, НО съобщава на засегната държава дали счита делото за допустимо prima facie за разглеждане съгласно опростената процедура и каква информация още трябва да бъде предоставена, за да може мярката да се разгледа по тази процедура. В 2-месечн срок от това съобщение съответната държава трябва да изпрати уведомление за въпросната мярка. НО публикува на уеб-страницата си резюме на уведомлението, което се основава на информацията, предоставена от държавата-членка. След това заинтересованите страни разполагат с 10 работни дни, за да представят бележките си за обстоятелствата, които могат да се нуждаят от по-щателно проучване. В случаите, в които заинтересованите страни повдигнат обосновано безпокойство свързано с конкуренцията, НО може да се върне към нормалната процедура, като даде възможност на засегнатата страна да изрази мнението си. Ако НО прецени, че мярката отговаря на критериите за опростена процедура, той издава решение в кратка форма, обобщена информация за което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на уеб-страницата на НО. Повече информация може да бъде намерена в раздел 75/34 на Официален вестник на Европейския съюз от 15.3.2012г.
Предстоящи събития
UCD Law School съвместно с  Ирландската Competition Authority ще бъдат домакини на конференция посветена на прилагането на правото на конкуренцията, която ще се проведе на 23 март 2012г. По време на еднодневната конференция ще се разискват темите за различните възможности, методи и подходи от гледна точка на публичното и частното правоприлагане в контекста на гражданската и наказателната отговорност. В областта на превенцията отново ще бъдат обсъдени предимствата на Програмите за съответствие.  Мероприятието ще се проведе в Chartered Accountants House  в Дъблин. В програмата са включени следните теми:
 • Deterrence and Compliance: The Organisational Dimension of Implementing Competition Law
 • The Private and the Public
 • The Challenges of Criminalisation
 • Understanding Enforcement
 • China Imposes Largest Fine So Far on a Cartel Ringleader

Любопитно
Най-големите производители на безалкохолни напитки в света - Кока-Кола и Пепси, сменят рецептите си заради нови здравни закони в Калифорния. Американският щат включи няколко вещества, които се използват в индустрията, в списък с канцерогенни елементи. Всеки продукт, който макар и в минимални количества съдържа опасния химикал 4-метиламидазол, трябва да носи етикет, на който е отбелязано, че е потенциално канцерогенен. Химикалът се съдържа в карамела, който се използва като оцветител в напитките. Ако Кока-Кола и Пепси запазят досегашната технология на производство, то би трябвало да предупреждават на етикетите си, че напитките им са потенциално канцерогенни. Очаква се промяната да влезе в сила изцяло на територията на Северна Америка, но все още не е ясно дали ще засегне и Европа, съобщава Асошейтед прес. Компаниите успокоиха, че при настоящите рецепти, напитките им не са вредни или дори и да има такива вещества, то те са в количества, които не застрашават здравето на хората.

2 коментара:

 1. КАРТЕЛИ - http://articles.boston.com/2012-04-12/business/31322768_1_digital-books-hachette-book-group-usa-e-book-industry

  ОтговорИзтриване
 2. Joaquín Almunia Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy Competition policy for the post-crisis era

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH%2F12%2F249&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  ОтговорИзтриване