Архив на блога

сряда, 24 октомври 2012 г.

Вписване на информация за хода на процедурата по обжалване в Регистър на обществените поръчки

Във връзка с постъпили запитвания по електронната поща, отново напомням указанията на АОП по отношение на информацията, която подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) в случаи на обжалване. 

С промените в нормативната уредба по обществени поръчки в сила от 26.02.2012г. е предвидено в РОП да се вписва информация за хода на процедурата при производство по обжалване. 

Коя информация не подлежи на вписване

Целта е публично информиране на всички лица, които имат интерес, да се включат в процедурата като подадат заявление или оферта. В този смисъл визираната информация не следва да се изпраща при обжалване на някое от междинните решения при двуетапните процедури (напр. решението за предварителен подбор), на решението за избор на изпълнител, както и при обжалване на действия или бездействия след изтичане на срока за получаване на заявления или оферти. В тези случаи лицата, заинтересовани от информацията, са точно определени и се уведомяват от възложителят лично.
Решението за прекратяване също не попада в обхвата на тази информация, тъй като дори и да е издадено в срока за получаване на заявления или оферти, при неговото обжалване не е приложимо искането за налагане на временна мярка. 

Коя информация подлежи на вписване

С вписването на информацията в РОП се променя статусът на процедурата по смисъла на чл. 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), така че да отговаря на нейното актуално състояние. 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 14 и ал. 5 ППЗОП, информацията се изпраща от възложителите до Агенцията по обществени поръчки по образец (АОП), утвърден от изпълнителния директор на агенцията. Отделните случаи са определени в ППЗОП и детайлно разграничени в образеца.

І. Първото задължение за изпращане на такава информация може да възникне, когато срещу решението за откриване или за промяна, или срещу действие или бездействие на възложителя, преди изтичане на срока за получаване на заявления или оферти е подадена жалба с искане за налагане на временна мярка “спиране на процедурата”.
Конкретното обстоятелство се отбелязва в поле III.2) на образеца и информацията се изпраща в 3-дневен срок от узнаването му (чл. 7, ал. 2 ППЗОП). В случая за момент на узнаване следва да се приеме получаването на копие от жалбата. 

С вписването на информацията в регистъра статусът на процедурата ще стане “спряна”, което за заинтересованите лица е индикация, че възложителят временно не извършва действия като продажба на документация и даване на разяснения по нея. 

Следващата промяна в статуса на процедурата и етапът, на който това ще стане, е в зависимост от произнасянето на КЗК, съответно на ВАС по искането за временна мярка.
􀂃 При отхвърляне искането за налагане на временна мярка с влязло сила определение, на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 ЗОП, или 27б, ал. 2, т. 2 ЗОП, възложителят следва да изпрати решение за промяна, с което удължава обявените в процедурата срокове. В този случай промяната в статуса на процедурата ще се извърши само въз основа на решението за промяна, без да се изпраща повторно образец “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване”.
􀂃 При наложена временна мярка “спиране на процедурата”, следва да се изчака решението на КЗК по жалбата да влезе в сила, след което са възможни два варианта:

  • Решението е в полза на възложителя, което означава, че процедурата продължава и трябва да бъдат определени нови срокове на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 ЗОП, или 27б, ал. 2, т. 2 ЗОП. С вписването на решението за промяна в регистъра ще се промени статусът на процедурата, поради което не се налага изпращане на образец “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване” .
  • Обжалваното решение е отменено или е обявено за нищожно. В този случай не следва прекратяване на процедурата, поради което е необходимо да се изпрати съответната информация до агенцията, за да се отрази актуалното състояние на процедурата в РОП. Това става с изпращане на образец “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване”, като в него се попълва поле III.3). Тридневният срок по чл. 7, ал. 2 ППЗОП следва да се брои от узнаването за влизане в сила на решението на КЗК. За узнаване се приема получаването на уведомление от съответния орган, че решението е изготвено, с указване на начина на неговото получаване.
ІІ. С попълване на поле III.4) от образеца се изпраща информация за договор за обществена поръчка или рамково споразумение, които са обявени за недействителни. Независимо че тези обстоятелства са извън процедурата за възлагане на обществена поръчка, информацията е необходима на АОП за поддържане на базата данни в регистъра в актуално състояние за целите на изготвяните справки и статистически отчети.

Съгласно § 120, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обн. ДВ бр. 93 от 2011г., процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. Редът за възлагане на обществени поръчки в сила до 25.02.2012 г. не включва задължение за изпращане на информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 ППЗОП. Следователно за процедурите, открити с решение на възложителя до 25.02.2012 г. не следва да се изпраща визираната информация, когато тя се отнася до обстоятелствата, посочени в поле III.2) и III.3) от образеца.

Сключването на договора и неговото изпълнение обаче, са извън обхвата на процедурата за възлагане, предвид което в приложимите случаи, следва да се изпрати информацията по поле III.4) от образеца, включително за договори, сключени по предишния ред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар