Архив на блога

петък, 26 октомври 2012 г.

Сроковете при възлагане на обществени поръчки по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчкиАгенцията за обществени поръчки публикува някои указания относно начина за определяне на сроковете при възлагане на обществени поръчки по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, който предвижда облекчен ред. По-важното от тях гласи следното:

Определеният ред по Глава осма „а“ изисква публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на „профила на купувача”.

В поканата възложителят определя два срока:
 • за публичен достъп до поканата и (чл. 101б, ал. 2 от ЗОП)
 • за получаване на оферти (чл. 101б, ал. 1, т. 5 от ЗОП).
Те са взаимосвързани, като срокът за получаване на оферти не може да е по-кратък от срока за публичен достъп. В закона не е предвидено тези срокове да стартират последователно, т.е. срокът за получаване на оферти да започва след изтичане на срока за публичен достъп. Това означава, че двата срока текат паралелно (аналогично на процедурите по закона) - от деня, следващ публикуването.

Минималният срок за публичен достъп, респ. за получаване на оферти е 7 дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на поканата. Следва да се има предвид, че спазването на законоустановените принципи е задължително, доколкото по този ред също се възлагат обществени поръчки. Принципът на пропорционалност изисква срокът за получаване на оферти да съответства на времето, необходимо за тяхната подготовка, което от своя страна зависи от обема и сложността на конкретната поръчка. При съобразяване с тези особености, при необходимост трябва да се определи по-дълъг срок, тъй като получаването на добре подготвени оферти е в интерес на възложителя.

Отново припомням някои основни положения при възлагането на обществени поръчки по този ред.

Условията и редът по Глава осма“а“ се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Съгласно този текст възложителите са длъжни да прилагат разпоредбите на Глава осма „а“ при обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС:
1. за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
2. за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

Текстовете на чл. 14, ал. 4 от ЗОП са аналогични на разпоредбите на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, която бе отменена от 26.02.2012 г. с влизане в сила на измененията на Закона за обществени поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.).

След като определи стойността на поръчката и ако тя попада в посочените по-горе прагове, възложителят изготвя покана чрез попълване на утвърдения от АОП образец, която трябва да съдържа най-малко следната информация:
 1. наименование и адрес на възложителя;
 2. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
 3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
 4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
 5. срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.
Възложителят публикува покана на Портала за обществени поръчки по ред и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.
Поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7а от ППЗОП се публикува на Портала за обществени поръчки от упълномощен потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана получава уникален код и съдържа профила на купувача, където тя може да бъде намерена. По изключение, когато възложителят не може да публикува поканата на своя профил на купувача, той я публикува на друг интернет адрес, който посочва в поканата по ал. 1. В поканата, публикувана на профил на купувача, съответно на друг интернет адрес, възложителят посочва уникалния код, под който тя е публикувана на Портала за обществени поръчки (чл. 9а, ал. 1-3 от ППЗОП).

Както и при други видове процедури и при тази възложителят може да публикува съобщение за поканата в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията по чл. 101б, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата.

На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за период 7 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването. Когато възложителят е посочил в поканата по-дълъг срок, той е длъжен да осигури за този срок публичен достъп до нея на профила на купувача, съответно на интернет адреса (чл. 9а, ал. 4 от ППЗОП).

В ЗОП е предвидена възможност за промяна на първоначално обявените условия, но в този случай възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по чл. 101б, ал. 1 - 3 от ЗОП. Според ППЗОП при промяна на първоначално обявените условия или когато необходимостта от възлагане на поръчката отпадне, възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки. Едновременно с това тя се заличава от профила на купувача, съответно от интернет адреса, на който е публикувана. При промяна на първоначално обявените условия възложителят публикува нова покана по реда на чл. 9а, ал. 1 - 4 от ППЗОП.


Процедура по изготвяне на офертите, тяхното разглеждане и сключване на договор

В Глава осма "а" не се съдържат подробности относно начина на изготвяне на офертите, но в чл. 101в, ал. 1 ЗОП предписва минимума от реквизити, които тя следва да съдържа. Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност, когато е приложимо.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя. Актът на възложителя, с който се определят тези лица би следвало да е заповед с аналогично съдържание на заповедта за назначаване на комисия по реда на чл. 34 - 36 от ЗОП.
След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП (чл. 101г, ал. 2 от ЗОП).
Лицата, които ще разглеждат офертите, определят реда за това и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.
Законът не съдържа предписание по какъв ред следва да работят длъжностните лица по разглеждане и оценка на офертите. Доколкото обаче, офертата съдържа ценово предложение и предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, което прилича на техническото предложение при офертите, подавани при други видове процедури, няма пречка възложителят да постави изисквания към длъжностните лица, подобни на тези по чл. 68 от ЗОП, без да ги покриват напълно.

Според чл. 101д от ЗОП, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител (чл. 101е от ЗОП). При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора (чл. 101ж от ЗОП).

Тъй като възлагането на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП не представлява процедура по смисъла на закона, не приключва с решение, което по смисъла на чл. 11 от ЗОП е индивидуален административен акт, който да подлежи на обжалване, не съществува ред за обжалване действията на възложителя по утвърждаване на протокола от работата на определените от него длъжностни лица за разглеждане и оценка на представените оферти.

Практика на КЗК

По въпроса относно липсата на възможност за обжалване на действията на възложителя съществува практика на КЗК, кратки извадки от която следват по-долу:

Определение № 762 от 5.07.2012; Определение № 1000 от 18.09.2012; Определение № 1120 от 2.10.2012

  
Провежданите обществени поръчки по реда на глава осма "а" са изключени от приложното поле на чл. 120, ал. 1 от ЗОП, т. е. не се считат за "процедури по закона" и не подлежат на обжалване пред КЗК за законосъобразност. Това е така, защото тяхната стойност е значително по-ниска от тази, за която възложителите са длъжни да провеждат определените в закона процедури (виж чл. 14, ал. 1-3 от ЗОП). Именно по причина, че законодателят не счита за "процедура по закона" провежданите чрез публична покана по реда на глава осма "а" обществени поръчки, същите приключват с утвърждаване от възложителя на протокола на длъжностните лица, извършили класирането на участниците (чл. 101г, ал. 3 от ЗОП) вместо с решение - индивидуален административен акт съгласно чл. 11 от ЗОП, който подлежи на обжалване пред КЗК, от което следва, че формално погледнато в тези случаи не е налице и другата основна предпоставка за обжалване пред КЗК по реда на чл. 120, ал. 1 от ЗОП, а именно наличие на решение на възложителя, издадено в предписаната от закона форма и с изискуемите реквизити. По преписката няма спор, че обжалваната обществена поръчка е открита на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от ЗОП, поради което резултатите от извършеното класиране и избор на изпълнител ….., обективирани в протокол на назначените от възложителя длъжностни лица и утвърден от възложителя, не подлежат на обжалване пред КЗК по реда на чл. 120, ал. 1 от ЗОП и сл., а оттам и подадената жалба от ….. е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството пред КЗК следва да се прекрати.
3 коментара:

 1. Здравейте! Искам да попитам, какъв трябва да бъде състава на длъжностните лица, които трябва да разгледат и оценят оферти, по реда на Глава осма"а"- публична покана- ЗОП. Трябва ли да се приложи в случая чл.34-36 от ЗОП и къде е регламентирано прилагането им.

  ОтговорИзтриване
 2. И сега ОП по гл.8 са достъпни само за предварително известени лица, защото сроковете ВИНАГИ са 7 дни, а в изискванията на възложителите е описано всичко възможно, вкл.и професионални биографии, да не говорим че уж "икономически най-изгодната оферта" се оценява предимно с показатели от Техническото предложение - задължително 60%, като показателите са изключително субективни и измислени. И ВСИЧКО ТОВА - графици, програми - за 7 (седем) дни - е трябва да имаш цял отбор юнаци които да ти направят офертичката

  ОтговорИзтриване
 3. Имам въпрос относно "прекратяването" на публични покани. По-конкретно, в хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 5 ЗОП (липса на финансиране/отпаднала необходимост) какво следва да е действието на Възложителя/длъжностните лица в случаите, в които договор не може да се сключи, при все наличието на утвърден от Възложителя протокол по чл. 101г, ал. 3, изр. 2-рo от ЗОП? Следва ли да има произнасяне с нов протокол, който отново да се утвърждава от Възложителя или е необходимо някакво друго действие от длъжностните лица/Възложителя?

  ОтговорИзтриване