Архив на блога

събота, 14 декември 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LІХС разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, на оценяващата комисия е предоставена възможността да прецени обективността на представената обосновка на предложението на участника и да приеме, съответно да не приеме, обосновката, като във втория случай да предложи на възложителя да го отстрани от процедурата на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП. Следва да се подчертае, че самата преценка дали посочените в обосновката обстоятелства са обективни или не е в оперативната самостоятелност на комисията на възложителя. Упражняването на правомощие при оперативна самостоятелност не е изведено извън обсега на контрола за законосъобразност, упражняван от КЗК, но в тези случаи проверката се ограничава до това дали органът е разполагал с оперативна самостоятелност и дали е спазил изискването за законосъобразност на административния акт при упражняване на предоставената дискреция. В тази връзка следва да се има предвид обстоятелството, че оперативната самостоятелност да се приеме или не обосновката е законово ограничена в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП и в две отделни насоки: първата е в писмената обосновка да са посочени обективни обстоятелства. Втората е тези обстоятелства да са не каквито и да било по преценка на участника, а да са свързани и съответно да установяват наличието на една от посочените в нормата пет отделни хипотези при условията на алтернативност. Отговорът на въпроса какви ще бъдат тези обективни обстоятелства е предоставен изцяло на участника, от когото е поискана писмената обосновка и зависи от конкретния случай. При анализа на разпоредбите от закона обаче става ясно, че те не са относими и не могат да съвпадат с критериите за подбор, каквито в случая са посочените от  жалбоподателя обстоятелства, свързани с наличието на екип от опитни специалисти, опит на дружеството в поддръжката на подобни системи, наличие на развита клонова мрежа на територията на страната във всички областни центрове. Последните имат значение за предварителния подбор на участниците, но не и за тяхното оценяване и класиране. Следва да се посочи, че по отношение на останалите посочени в обосновката обстоятелства, а именно, че е златен партньор на Майкрософт от 2005г., по силата на което партньорство дружеството има възможност да използва най-новите приложения, разработени от Майкрософт, както и безплатни лицензи за програмиране и проектиране на системи, разработвани и внедрявани от „Информационно обслужване“АД, че ще използва MVC технология, успешно приложена при реализирането на други проекти, жалбоподателят не е представил надлежни доказателства в тяхна подкрепа, поради което правилно тези обстоятелства не са взети предвид от комисията. Елемент от аналитичната дейност на помощната комисия е да разгледа посочените от участника обстоятелства и да мотивира извод за това дали тези обстоятелства могат да се преценят като обективни при наличие на обстоятелствата, посочени в хипотезите на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. В случая комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите напълно е съобразила вменените й задължения и е изложила мотиви, поради които не приема посочените от участника обстоятелства като обективни. Видно от изложеното от участника в обосновката и мотивите по нейното приемане, констатациите на комисията отговарят на съдържанието на представената обосновка. Конкурсната комисия е посочила кои от алтернативно изброените в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП обстоятелства е счела, че не са налице и чиято липса я е мотивирала да отхвърли представената от участника подробна писмена обосновка. Изтъкнатите от страна на комисията по провеждане на процедурата аргументи за неприемането на представената от жалбоподателя писмена обосновка са обвързани с конкретни обстоятелства, посочени в писмената обосновка, поради което следва да се приеме, че заключенията на комисията са мотивирани. КЗК намира, че комисията е изложила собствени разсъждения, обсъждайки конкретно изложените от жалбоподателя в обосновката обстоятелства. Изложените мотиви са съобразени с изискванията на законодателя по смисъла на чл. 70, ал. 2 ЗОП, с оглед на което представената писмена обосновка на „Информационно обслужване“ АД и действията на комисията по нейното отхвърляне съответстват на изискванията на закона и правилата за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, а твърдението на жалбоподателя е неоснователно. (Решение № АКТ-1609-04.12.2013)

Сочи се, че с писмо изх. № 43 от 05.09.2013г., получаването на което от страна на възложителя, е удостоверено с автоматично генерирано съобщение от 05.09.2013г., жалбоподателят е изискал предоставяне на всички протоколи от работата на комисията. В отговор на направеното искане, жалбоподателят е получил единствено доклада до възложителя за класиране на участниците, но не и протоколите от работата на комисията. С писмо изх.№ 45 от 12.09.2013г., получаването на което е удостоверено с автоматично генерирано съобщение от страна на възложителя на 12.09.2013г. с повторно искане за предоставяне на протоколите, но към настоящия момент те не са предоставени на жалбоподателя. На първо място предвид избора на процедура, а именно „договаряне с обявление“ във фазата на договарянето, на етап окончателни преговори се изготвят отделни протоколи, отразяващи направените предложения и постигнатите договорености. Съгласно чл. 89, ал. 5 от ЗОП комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага класиране на участниците или прекратяване на процедурата. В този смисъл докладът, в който в синтезиран вид се съдържа информацията, залегнала в индивидуалните протоколи, е изпратен до жалбоподателя с писмо от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД с изх. № 4805/09.09.2013г. като видно от факс репорта, документите са получени от жалбоподателя на същата дата. От което следва изводът, че възложителят е изпълнил вмененото му задължение съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 8 от ЗОП за предоставяне на достъп до протокола при условията на чл. 79, ал. 14 от ЗОП. (Решение № АКТ-1596-27.11.2013)

Като друго основание за отмяна на обжалвания акт на възложителя, в жалбата се излага обстоятелството, че е нарушено правото на информираност на „Розен Монов“ ООД и в частност разпоредбата на чл. 69а от ЗОП, доколкото датата и часа на отварянето на ценовите оферти не са били обявени, като освен това от съдържанието на протокол № 3 според жалбоподателя става ясно, че отварянето на ценовите оферти е станало в отсъствието на представители на участниците, както и че същото е проведено на друга дата и в друг час различен от описаните в протокол № 2.
По отношение на така предявеното твърдение, следва да се отбележи, че видно от представените по преписката писмени доказателства - с писмо с изх. № 5300-589 от 25.09.2013г. председателят на комисията по провеждане на процедурата е уведомил тримата участника на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, че отварянето на плик № 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013г. от 13ч. в заседателната зала на общинска администрация Гулянци. Видно от приложените доказателства – участникът ЕТ „Импорт – експорт 2000 – В. Великов” е бил уведомен за горепосоченото писмо на факс 064/84 40 76, а другите двама участника – жалбоподателят „Розен Монов“ ООД на e mail адрес, посочен от самия участник върху плика на офертното му предложение и „Цеци Транс” ЕООД на e mail адрес … Видно от съдържанието на протокол № 3, комисията е провела своето второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 30.09.2013г. от 13ч. в сградата на община Гулянци – заседателна зала, като при отварянето и оповестяването на съдържанието на ценовите оферти на участниците, са присъствали представител на учасника ЕТ „Импорт – експорт 2000 – В. Великов” - Теменужка Цанева и представител на учасника „Цеци Транс” ЕООД - Цеца Петрова. На това заседание на комисията на възложителя не е присъствал представител на жалбоподателят „Розен Монов“ ООД.
От така описаната фактическа обстановка, може да се заключи, че възложителя е надлежно изпълнил законовоустановеното си задължение, като е уведомил на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП участниците в процедурата за датата и часа на отварянето на плик № 3, с предлаганата от тях цена. Действително следва да се отбележи, че както се посочва в жалбата на „Розен Монов“ ООД - в заключителната част на протокол № 2, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията е обявила дата за публично отваряне на ценовите оферти на 22.02.2013г. в 14,30ч. в административната сграда на община Гулянци – заседателна зала, която дата и час не съответстват на датата и часа, на които реално са извършени въпросните действия на помощния орган на възложителя и за които са били уведомени участниците в процедурата с горепосоченото писмо. Видно от самата дата, на която следва да бъдат отворени пликове № 3, посочена в протокол № 2, доколкото тя предхожда датата, на която е издадено решението за откриване на обжалваната обществена поръчка, може да се заключи, че така записаният текст в протокол № 2, представлява по своята същност техническа грешка, която следва да бъде определена като несъществено нарушение в проведената процедура, неявяващо се отменително основание спрямо обжалваното Решение № РД-09-494/07.10.2013г. на Кмета на община Гулянци. Обстоятелството, че представител на жалбоподателя не е присъствал на второто публично заседание на комисията по провеждане на процедурата, на което са били извършени гореописаните действия също не представлява основание за отмяна на обжалваното решение. (Решение № АКТ-1592-27.11.2013)

Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП, възложителят е свободен да определи условия и изисквания към участниците, които смята, че ще му гарантират точно изпълнение на поръчката, при съобразяване спецификата на нейния предмет и неговите потребности и при зачитане на основните принципи на ЗОП. Възложителят е в правото си да постави изисквания към участниците, по отношение на тяхната надеждност да изпълняват поръчката, стига обаче тези условия да са съобразени с изискванията на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 ЗОП и да гарантират спазването на залегналите в чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. КЗК счита, че посоченото по-горе минимално изискване за доказване на опит от изпълнението на водопроводна и/или канализационна мрежа с общ обем не по-малко от 100 000 л.м. е относимо към предмета на поръчката и нейния обем, както за техническите възможности на даден участник, така за практически опит при осъществяването на изисквания от възложителя вид дейност. Освен това, оспорваното от жалбоподателя изискване не е обвързано с представянето от страна на участниците на конкретно определен брой договори за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, а се отнася до придобития от тях опит при изпълнението на такива (водопроводни и канализационни) мрежи в съвкупност. Предвид това, посоченото от възложителя минимално изискване за доказване на опит в изпълнението на общо 100 000 л.м. водопроводни и/или канализационни мрежи не следва да се приема за ограничително и дискриминационно. КЗК счита, че това условие би доказало на възложителя, че участникът има опит и разполага с необходимия капацитет за изпълнението на подобен род поръчка и по този начин гарантира нейното качествено изпълнение. В този смисъл, изискването е заложено като гаранция за възложителя, че избраният за изпълнител на обществената поръчка има опит с изграждането на предвидения по конкретната поръчка обем от дейности, условието е съобразено с характера и предмета на поръчката и не представлява нарушение на принципите за свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и не е в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗОП. (Решение № АКТ-1589-27.11.2013)

По преписката е установено, че съгласно раздел ІІ.2.1 „Общо количество или обем” от обявлението за поръчка възложителят е отбелязал стойност на поръчката - в размер на 500 000 лв. без ДДС. Видно от представената Ценова оферта на „ИНФОМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД,  същата е в размер на 629 700, 00 лв. без ДДС, а Ценовата оферта на „Прохелт" ЕООД е в размер на 494 500,00 лв. без ДДС. Предвид горните обстоятелства КЗК намира, че конкурсната комисия неправилно е приела и оценила ценовата оферта на „ИНФОМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тъй като същата съгласно обявената предварително в обявлението за поръчка стойност следва да е в размер до 500 000 лв. без ДДС, а оферираната от участника стойност надвишава значително същата с 129 700 лева без ДДС. От тук следва, че този участник не се е съобразил при изготвянето на своята оферта с обявените от възложителя предварително условия, в случая с обявената стойност на поръчката, която така записана в обявлението не трябва да надвишава границата над 500 000 лв. без ДДС. Следователно участникът е нарушил разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП помощният орган е следвало да предложи на възложителя „ИНФОМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД да бъде отстранено от процедурата на етап плик № 3, при разглеждане на ценовата оферта. Следва да се отбележи, че комисията по процедурата е установила, че ценовото предложение на този участника надвишава финансовия ресурс на възложителя и е оставила на преценката на възложителя по какъв начин да завърши тази процедура, дали с решение за класиране и избор на изпълнител или с Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП. КЗК счита, че при тези обстоятелства възложителят е бил длъжен да отстрани от процедурата „ИНФОМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като след това е имал възможност да избере другия участник - „Прохелт" ЕООД за изпълнител на поръчката или да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 2, т. 1, тъй като е подадена само една оферта. Предложеното основание за прекратяване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 , т. 3 от ЗОП от помощния орган е неприложимо в настоящия случай, тъй като същото визира, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. Напротив, в конкретния случай ценовата оферта на „Прохелт" ЕООД е в размер на 494 500,00 лв. без ДДС и покрива напълно предварително обявената от възложителя стойност от 500 000, 00 лв. без ДДС. В настоящия случай, КЗК приема, че с избирането на изпълнител на поръчката, участник, който сериозно е надвишил обявената предварително стойност на поръчката, и същевременно неспазването от самия възложител на утвърдените от него условия в обявлението за поръчка, води до съществено опорочаване на цялата процедурата и нарушава принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците, което е самостоятелно основание за отмяна на Решението за класиране на участниците. Това е така, тъй като се предполага, че с обявяването на определена стойност на поръчката, е имало потенциални участници, чиито ценови оферти са надвишавали обявената стойност от 500 000, лв. без ДДС, поради което същите не са участвали в конкретната поръчка, независимо, че са разполагали с подходящата апаратура да участват, като по този начин не е била постигната по-конкурентна среда за участие на повече оферти, измежду които да бъде избрана най – добрата и икономически най-изгодната за възложителя. Избирайки именно такъв участник за изпълнител на поръчката, със значително завишена ценова стойност с повече от 129 700 лева без ДДС, възложителят е ограничил възможността да участват равнопоставено всички потенциални участници, които е можело да предложат цени между 500 000, 00 лв. без ДДС и оферираната от„ИНФОМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД в размер на 629 700, 00 лв. без ДДС. (Решение № АКТ-1585-27.11.2013)

Неоснователни са и наведените в жалбата на „Монрол България” ЕООД доводи, че част от изисканите характеристики от Техническата спецификация, на които трябва да отговаря циклотроният комплекс, са ненужни или неефективни. В конкретния казус възложителят подробно е аргументирал нуждата си от циклотронен комплекс, отговарящ на заложените изисквания в Техническата спецификация, във връзка с предмета на дейността му и необходимостта от запазване на здравето на работещите с циклотрона медицински лица, и доставката на качествени и проверени пациентски дози. От друга страна, жалбоподателят не доказва доводите си и от събраните доказателства не се установява, че заложените изисквания в Техническата спецификация, касаещи циклотронния комплекс, предмет на обществената поръчката, не отговарят на действителната нужда на лечебното заведение, обоснована от възложителя. За това са необходими специални медицински познания и практически опит в конкретното здравно заведение, с каквито единствено възложителят разполага, тъй като той най-добре е запознат с нуждите на лекуваните в болничното заведение пациенти, както и с безопасността на медицинските лица произвеждащи пациентски дози. По тази причина КЗК приема, че заложените технически спецификации са продиктувани от преценката на възложителя и сами по себе си нямат за резултат необосновано ограничаване на конкуренцията, т.е. не е нарушил императивните разпоредбите на чл. 25, ал. 5 и чл. 32 от ЗОП, както и основните принципи, залегнали в чл. 2 от ЗОП. (Решение № АКТ-1584-27.11.2013)

В представеното по производството копие от пълната оферта на участника „Лабексперт” ООД, като доказателство за техническото съответствие на оборудването се съдържа само превод на български език на декларация от г-н Джанпаоло Рота – Регионален мениджър на Milestone srt., с която е декларирано, че Milestone ще достави на „Лабексперт” ООД – Анализатор за определяне на живак по процедура с предмет: „Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на проби от почви, седименти, растения и отпадъци”. От съдържанието на текста на декларацията е видно, че предложения за доставка анализатор за определянето на съдържанието на живак в проби в течна и твърда фаза е с принцип на измерване базиращ се на атомна абсорбция/атомна флуоресценция в съответствие с изискванията на стандартите: EPA 7473; EN 1483; FprCEN/TS16175- 1; EN FprCEN/TS16175-2, ISO 16772. КЗК намира, че формално представеният превод от английски език на български език на документа доказва съответствие на предлаганото оборудване с техническите спецификации на възложителя. Въпреки това следва да се отбележи, че в плик № 1 от офертата на участника не се съдържа копие от брошура на производителя за модел DMA -80 – 1 брой от фирма Milestone Srl - нотариално заверена без посочени цени, както е отбелязано в протокол № 1 от работата на комисията, поради което КЗК намира, че не е изпълнено поставеното изискване в обявлението, а именно да се представят каталози, брошури и/или рекламни материали от които да е видно, кой е производителят, каталожният номер и какви са техническите параметри на оборудването.
От страна на жалбоподателя в настоящото производство е оспорен извършеният превод на документите, с които участника е доказал съответствието на оборудването с техническите изисквания на възложителя. На основание чл. 122а, ал. 3 и 4 от ЗОП от КЗК е назначен превод от английски на български език на декларация от г-н Джанпаоло Рота – Регионален мениджър на Milestone srt., с която е декларирано, че Milestone ще достави на „Лабексперт” ООД – Анализатор за определяне на живак. От извършеният повторен превод в резултат на назначената експертиза се установява точното следното съдържание на декларацията […]Предвид изложеното КЗК намира, че в резултат на повторно извършения превод на документа е налице разлика между съдържанието на преводът на текста на декларацията представена от страна „Лабексперт” ООД относно характеристиките на измервателния инструменти и по конкретно принципът на измерване и преводът назначен от КЗК. В преводът представен от „Лабексперт” ООД е посочен принцип на измерване базиращ се на атомна абсорбция/атомна флуоресценция в съответствие с изискванията на стандартите: EPA 7473; EN 1483; FprCEN/TS16175-1; EN FprCEN/TS16175-2, ISO 16772, а в преводът на същия документ извършен от назначения от КЗК преводач, е посочен принцип на измерване базиран на автоматично абсорбиране в съответствие с изискванията на стандартите: EPA 7473; EN 1483; FprCEN/TS16175-1; EN FprCEN/TS16175-2, ISO 16772. Въз основа на направената експертиза по настоящата преписка КЗК намира, че е налице несъответствие в декларираният от производителя на апарата принцип на измерване и техническата спецификация, а именно принцип на измерване базиращ се на атомна абсорбция/атомна флуорисценция съгласно изискванията на стандарти: EN 1483,FprCEN /TS 16175-1,EN FprCEN /TS 16175-2, ISO 16772.
Констатираното несъответствие на въпросният документ е съществено и води до отмяна на обжалваният акт, а именно решението за класиране по проведената процедура. В конкретният случай доколкото се касае за документ от плик № 1 „документи за подбор” процедурата следва да бъде върната на етап проверка за съответствие на документите за подбор, като съгласно хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП на участника да се даде възможност да отстрани констатираната нередовност.
С цел изясняване на предлаганият принцип на измерване от страна на назначената по процедурата комисия да бъде изискано от „Лабексперт” ООД да представи каталози, брошури и/или рекламни материали от които да е видно, кой е производителя, каталожния номер и какви са техническите параметри на оборудването. Представянето на въпросните католози/брошури е необходимо и предвид обстоятелството, че същите липсват в първоначалната оферта въпреки неправилната констатация на назначената по процедурата комисия, че същите се съдържат в офертата на участника. (Решение № АКТ-1583-27.11.2013)

В ЗОП, в чл. 73, ал. 1 и ал. 2 се съдържат изисквания към минимално необходимите реквизити на решението за класиране и избор на изпълнител. В закона липсва указание да се посочва ЕИК и/или друг идентификацинонен код за всеки от участниците. В обжалваното решение е цитирана търговската фирма на всеки един от участниците, включваща и означението, указващо правно-организационната форма на лицата. КЗК намира, че липсата на ЕИК и/или друг идентификацинонен код в решението за класиране не е нарушение на ЗОП и в тази връзка възражението на жалбоподателя е неоснователно, тъй като участниците, чиито права и законни интереси са засегнати от обжалвания акт са индивидуализирани в достатъчна степен чрез посочване на търговската фирма на същите. При произнасянето си по обсъжданото твърдение КЗК отчете факта, че правно-организационната форма на жалбоподателят е променена след издаване на обжалваното решение за класиране. (Решение № АКТ-1582-27.11.2013)

Жалбоподателят сочи, че „ВАДИМ“ ООД е оферирало нереално ниски ценови и финансови показатели, които са икономически несъобразени с реално действащата в страната икономическа обстановка, пазарни цени и действащи нормативни актове. Акцентира, че предложената единична цена на охранител в размер на 416,66 лева без ДДС, предвид дългогодишния срок на договора, не отговаря на изискванията и задължителните параметри за трудово възнаграждение, указани в НКИД. Приема, че ноторно известен факт е приетата политика на всички действащи правителства, всяка календарна година да увеличават размера на минималните осигурителни прагове. Конкретизира, че се налага логически обоснованият извод, че предложената единична цена за един охранител в размер на 416,66 лева още на втората година от евентуалното изпълнение на договора за охрана ще доведе до неговото неизпълнение в следствие на нарушение на законови норми, определящи минималния размер на трудовото възнаграждение или до анекс по договора със спечелилият участник, което (според жалбоподателя) е недопустимо и незаконосъобразно, а също така не е обявено като опция и възможност в документацията.
КЗК намира възражението за неоснователно, тъй като се основава не на нарушение, осъществено към момента на подаване на офертата и/или към момента на класиране на участниците, а се отнася за бъдещ период, в който евентуално би възникнало противоречие с бъдещи (не обнародвани и не влезли в сила) правни норми. Не се оспорва от жалбоподателя, че към настоящият момент офертата на „ВАДИМ“ ООД е съобразена с нормативно определеният минимален размер на трудовото възнаграждение. Проучването на бъдещи административни нарушения не попада в предметния обхват на контрол, осъществяван от КЗК по глава единадесета от ЗОП. (Решение № АКТ-1582-27.11.2013)


Трябва да се отбележи, че ЗОП не предоставя компетентност и възможност на възложителя да изследва дали някоя от предложените цени от участниците е дъмпингова. Единствената възможност на възложителя в тази връзка е чл. 70 от ЗОП, който в случая както е посочено и по-горе в настоящите правни изводи е неприложим. (Решение № АКТ-1581-27.11.2013)

Твърдението на жалбоподателя, че оценителната комисия погрешно е констатирала и незаконосъобразно го е предложила за отстраняване от участие с мотив, че в ценовата си оферта е посочил „отстъпка“ вместо „надценка“, доколкото критерият за оценка е „най-ниска цена“, КЗК счита за неоснователно. В Документацията за участие е записано, че предлаганата цена се формира като към цената на “Лукойл-Нефтохим Бургас” АД за директна реализация съответно на 1000 л. газьол за промишлени и комунални цели, към момента на доставката, се прибави надценката в лева, която участникът оферира – ЦГ + (плюс) надценката, която участникът оферира. Крайното класиране на участниците се извършва като на първо място се класира участникът, предложил най – ниска надценка, а на последно място – участникът, получил най-висока надценка. Отделно от това в трета графа от Образец Приложение № 11 на Ценова оферта е записано, че участника следва да предложи единствено надценка в лева, но не и отстъпка.
След извършен анализ на представения в хода на производството пред КЗК Образец Приложение № 11 на Ценова оферта, от офертата на участника „Сакса“ ООД се установи по безспорен начин, че същия е предложил и записал „отстъпка“ от минус 50 лв. върху цената за директна реализация на 1000 л. газьол на “Лукойл-Нефтохим Бургас” АД към 11.09.2013 г. от 1479 лв. и като крайна цена за изпълнение на поръчката е посочил 1429 лв., т.е. при попълването едностранно е променил образеца на ценова оферта, където условието е да се посочи само и единствено „надценка“. От така изложеното, се налага обоснования правен извод, че върху фиксираната от търговеца на гориво – “Лукойл-Нефтохим Бургас” АД цена на газьол към съответната дата, участника „Сакса“ ООД предлага не надценка, каквото всъщност е изискването на възложителя в Документацията за участие, а отстъпка. Доколкото съгласно утвърдената от възложителя методика, на първо място се класира участникът, предложил най – ниска надценка, то КЗК счита, че помощният орган на възложителя законосъобразно е предложил участника „Сакса“ ООД за отстраняване от участие и в тази връзка не приема довода му, че е следвало да бъде класиран на първо място тъй като е предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката. КЗК приема, че в случая следва да се прави разлика между надценка и отстъпка, доколкото надценката е добавка на някаква сума към определена цена, а отстъпката е сума, която се приспада (изважда) от първоначалната цена. (Решение № АКТ-1580-27.11.2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар