Архив на блога

неделя, 7 септември 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXXІІІ Относно състава на комисията на възложителя и включването на нов членСъгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗОП, възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба, възложителите по чл. 7, т. 1 - т. 4 могат да привлекат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка на Агенцията по обществени поръчки и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. На следващо място, съгласно текста на чл. 35, ал. 1 от ЗОП, членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник; не са „свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. Предвид изложените по- горе разпоредби, следва да се приеме, че външният експерт и консултантът са различни фигури, с различен статут и различни права и задължения по смисъла на ЗОП. Приложимата норма (чл. 34, ал. 3 от ЗОП) урежда статута на външния експерт, като изрично посочва, че същият е член на комисията, назначена от възложителя, и има всички права и задължения като останалите членове, а именно- да упражнява правото си на глас, да подписва протоколите, да формира особено мнение и други. От друга страна, разпоредбата на чл. 35 от ЗОП има отношение и към консултантите, които имат определените в закона консултативни функции, но не и право на глас, тъй като не са членове на комисията. В посочената по-горе заповед за назначаване на комисията ясно са разграничени нейният редовен състав и резервни членове, като отделно, в края на заповедта и след изброяването на резервните членове, е посочен консултантът В.В.Е., което разграничение показва, че въпросният експерт е назначен за участие в комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в качеството му на консултант по смисъла на чл. 35, ал. 1 от ЗОП, въпреки посочването му в нея като външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. Във връзка с това обстоятелство следва да се вземе предвид и представеният граждански договор, сключен между В.В.Е. и възложителя за участие в комисия. От текста на договора не може да се направи обоснован извод, че същият е избран да участва при провеждането на процедурата като член на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите- външен експерт по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. Действително, посоченото лице е подписало протокола, обективиращ работата на комисията по провеждането на процедурата, в качеството на неин член, но това обстоятелство не може самостоятелно да обоснове извод за назначаването на В.В.Е. като член на комисията- външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, доколкото такъв би следвало да бъде изведен от текста на самата заповед, съдържаща волеизявлението за назначаването му, която обаче посочва различно качество на лицето при участието му в процедурата. В тази връзка основателно се явява и твърдението, че протоколът на помощния орган е изготвен в противоречие с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, тъй като не съдържа списък на консултантите, който е задължителен негов реквизит. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП, комисията се състои от нечетен брой членове- най-малко петима. Предвид установеното по-горе обстоятелство, че лицето В.В.Е. е назначено като консултант по смисъла на чл. 35, ал. 1 от ЗОП, изискването на чл. 34, ал. 2 от ЗОП за назначени нечетен брой членове на комисията се явява неизпълнено, тъй като за нейни редовни членове са назначени четирима души, а именно С.Б.С, Ст. М., Й. Ст. и Я. П. Л.. Предвид изложеното, КЗК намира, че възложителят е нарушил императивната разпоредба на чл. 34, ал. 2 от ЗОП, като е назначил четен брой членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Нарушението е съществено, тъй като се отразява върху годността на помощния орган законосъобразно да изпълни задачата, за която е конструиран. Последица от това нарушение е незаконосъобразност на всички извършени от комисията действия и приети от нея решения от момента на назначаването й до последното извършено от нея действие, в това число и на Решение № РД 09-51/20.03.2013г. на кмета на район „Банкя", Столична община, за класиране на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка и определянето на изпълнител на същата, доколкото същото се основава на дейността на помощния орган. (Решение № 439 от 23.04.2013 г. на КЗК)

По отношение на изложения в жалбата довод, че привлеченият външен експерт В.В.Е.не притежава квалификация в съответствие с предмета на поръчката, КЗК намира следното: Конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на подкрепа за организация и управление на проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя- главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им". В раздел II.2) "Количество или обем на поръчката" от обявлението и раздел III., т. 4 „Описание на предмета на поръчката" от документацията за участие са посочени дейностите, включени в предмета на поръчката, като подробно е разписано какво включва всяка една дейност. Видно от направеното описание, дейностите по предмета на поръчката обхващат консултантски услуги, насочени към управление и контрол на дейностите в рамките на проекта и по осъществяване на верификации и подготовка на исканията за средства по него. В тази връзка КЗК намира, че в конкретния случай като външен експерт следва да се назначи не експерт- ВиК инженер, а лице, което притежава опит в управлението на проекти, финансовата отчетност и управление, какъвто опит, видно от приложената автобиография, притежава външният експерт В.В.Е. По отношение на назначените за членове на комисията лица следва да се посочи, че видно от представените за тях документи (професионални автобиографии), възложителят е спазил разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП по отношение на назначения правоспособен юрист Й. Ст., а останалите членове- С.Б.С., Ст.М. и Я. П. Л. са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката и следва да се разглеждат като негов законосъобразен избор. В жалбата се твърди още, че комисията, като помощен орган на възложителя, няма фактическата и правната възможност да определя или избира нови или допълнителни членове към състава си. Въпреки това, видно от протокола от заседанието на 19.02.2013г., комисията е привлякла като външен консултант и квалифициран специалист по оценката на риска лицето Б. Р., който е извършил паралелна на комисията оценка на техническите предложения по подпоказател Б2. Твърдението е основателно. Съгласно установената фактическа обстановка, възложителят е сключил граждански договор с външния експерт Бисер Радков за извършване на оценка по подпоказател Б2 „Управление на риска" във връзка с избор на изпълнител за подкрепа и организация и управление на проект № DIR- 51011146-77-161. Същият не е включен в заповедта за назначаване на комисията като консултант по процедурата. Следва да се има предвид, че право на разглеждане, оценка и класиране на офертите имат само членовете на назначената, именно за тази цел, комисия. Редът, по който се назначава комисията и се привличат външни експерти като нейни членове по преценка на възложителя, е разписан ясно и точно в текстовете на чл. 34, ал. 1 и сл. от ЗОП. След като възложителят, съгласно представеното от него становище по жалбата, е преценил, че предвиденият в методиката подпоказател Б2 за оценка на техническите предложения на участниците е специфичен и има нужда от лице, притежаващо необходимите умения и знания за извършването на такава специфична експертиза и съответно оценка, е следвало да включи същия като редовен член на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на основание чл. 34, ал. 3 от ЗОП, а не както е постъпил в случая- експерт, който не е член на комисията, е извършил по възлагане паралелна с тази на комисията оценка и то само по един от утвърдените в методиката подпоказатели, което представлява нарушение на императивните законови разпоредби и представлява още едно основание за отмяна на постановеното решение за класиране. Съобразно записа, направен в протокола на помощния орган, допълнително назначеният експерт е осъществил оценъчна дейност по съответния показател, която оценка е съвпаднала с тази на първоначално назначената комисия, т.е. налице е елемент на решаване, който е част от правомощията на основния орган. Като цяло е недопустимо едно последващо попълване на състава на комисията извън хипотезите на промяна на нейния състав, разписани в закона, а още по-малко е допустимо това, когато се касае за оценка на отделни елементи на оценяване. Предвид изложеното по- горе КЗК счита, че обжалваният акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен, а преписката- върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата, при спазване на мотивите на настоящото решение. (Решение № 439 от 23.04.2013 г. на КЗК)

В настоящия случай възложителят в съответствие с цитираните разпоредби определя състава на помощния орган, като със Заповед No РД-11-366/05.04.2012г. назначава председател на комисията и четирима члена на комисията , единият от които е г-н Любомир Бонев -външен експерт, включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП и един резервен член. Комисията заседава в състава от председателя и четиримата редовни члена на всяко едно от заседанията си, обективирани в трите протокола от дейността й, т.е. в законен състав по смисъла на чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.3 от ЗОП. Следва да се отбележи, че неправилно жалбоподателят смесва фигурата на външния експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, който в случая е редовен член на комисията, с фигурата на консултанта, който няма право на глас при вземане на решенията на комисията, а следва да даде становище за извършената дейност на комисията съгласно чл.72, ал.1, т.3 от ЗОП. Възложителят няма назначен консултант при провеждане на процедурата, а г-н Любомир Бонев е редовен член на комисията, а не консултант. В тази връзка е напълно нормално и протоколите на комисията да не съдържат становище на консултанта, доколкото няма определен такъв. (Решение № 808 от 17.07.2012 на КЗК)

Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗОП решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й т.е. в приемането на решения на помощния орган следва да участват само и единствено неговите членове, но не и външни лица- консултанти, наблюдатели и т.н. Членовете на комисията и консултантите имат различни права и задължения. Консултантите нямат право да участват във вземането на решения. Задължително е обаче да изразят своето становище в окончателния протокол от работата на комисията. Те не участват в гласуванията, а дават само експертни становища, върху чието съдържание възложителят не може да влияе. По същата причина консултантите не носят административнонаказателна отговорност: те не участват във вземането на решения за отстраняване или допускане до оценяване на подадените оферти. В настоящата фактическата обстановка е видно, че в протоколите от работата на комисията Живко Димитров е вземал участие в работата на комисията и е изпълнявал задължения като редовен и пълноправен член на комисията на възложителя, а не задълженията които би следвало да изпълнява като "консултант" към настоящата поръчка. След извършен анализ на попълнените декларации по чл.35 от ЗОП декларацията попълнена от Живко Димитров е попълнена и подписана в качеството му на консултант, а не на член на комисията на възложителя. Видно от това неговите задължения са били да дава становища относно работата на комисията, а не да участва във вземането решения като пълноправен неин член. Предвид така изложеното КЗК счита, че комисията на възложителя се явява в настоящия случай незаконосъобразна. От една страна поради факта, че в работата на комисията е участвало лице без право на глас, а от друга, че поради причина, че консултанта не е редовен член на комисията членовете и са четен брой. Въз основа на така направения фактически и правен анализ КЗК счита, че комисията на възложителя е незаконосъобразно конституирана, тъй като в нейния състав присъстват четен брой членове. (Решение № 1088 от 04.09.2013 на КЗК)

В настоящия случай, със заповед № 141/19.05.2011 г. възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата, в състава на която е включен и външен експерт в качеството си на член на помощния орган. Видно от представените документи по преписката на първото проведено заседание на 19.05.2011 г. комисията не е заседавала в пълен състав, поради отсъствие на външния експерт г-н Иван Иванов. От значение за преценка основателността на жалбата е обстоятелството, че в представеното пред КЗК становище възложителят потвърждава, че на проведеното на посоченото дата заседание на комисията г-н Иван Иванов не е присъствал. От разписаните констатации в протокол № 1 от 19.05.2011 г. от работата на комисията може да се заключи, че на това заседание външният експерт като член на комисията не е заместен от резервен член, каквато възможност предоставя законодателят в текста на чл. 36, ал. 2 ЗОП. Няма данни по преписката, че възложителят е издал заповед в съответствие с цитираната разпоредба за определяне на нов член на комисията. Доколкото нормата на чл. 34, ал. 2 ЗОП е императивна, то на всички заседания и при всички действия комисията за провеждане на процедурата следва да приема решения в пълен състав, определен от възложителя, като при невъзможност някой от членовете да присъства възложителят е следвало да издаде заповед за назначаване на друг външен експерт, доколкото в заповедта за комисия не е предвиден резервен член- външен експерт. Предвид изложените факти, КЗК приема, че първото заседание на комисията е проведено от комисия в непълен състав, което е в противоречие с императивните изисквания на закона. (Решение № 1168 от 08.09.2011 г. на КЗК)

На първо място, жалбоподателят твърди, че обжалваната заповед за класиране е незаконосъобразна, поради това, че в работата на комисията, на заседанието, проведено на 30.10.2013г., обективирано в Протокол 2, е встъпил резервен член, като твърди нарушение на чл. 36, ал. 2 от ЗОП. КЗК приема твърдението за неоснователно, тъй като комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е назначена със заповед № ОП-350-05-38 от 14.10.2013г., като в съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 1 ЗОП, с цитираната заповед възложителят е определил редовния състав на комисията и резервните членове. Изрично е посочено, че резервните членове при необходимост заместват редовните членове. Видно от Протокол № 2 от работата на комисията, съставен и подписан на 30.10.2013г., в работата на комисията встъпва резервният член, определен с цитираната по-горе заповед, Н.А., началник отдел „Плащания", дирекция „Парламентарен бюджет и финанси". Противно на изложеното от жалбоподателя, в съдържанието на протокола се съдържа запис, че поради обективна невъзможност за присъствие на редовния член С.Т. в работата на комисията на нейно място се включва резервният член Н.А. Не е налице нарушение при формиране на състава на комисията, както и допуснато нарушение на нормативните правила. КЗК приема, че не е изпълнена хипотезата на чл. 36, ал. 2 ЗОП, тъй като разпоредбата е приложима, когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член. Цитираната норма изисква с отделна заповед на възложителя да се назначи нов член на комисията, различен от определените по реда на чл. 34, ал. 1 ЗОП, когато редовният член не може да бъде заместен от резервен, което в случая не е приложимо. (Решение № 1682 от 18.12.2013 г. на КЗК)

ЗОП допуска подмяната на членовете на оценителната комисия при строго определени условия, при следната хипотеза, по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗОП, а именно: когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член. Видно от изложеното, нормата предвижда две кумулативни условия, за да се стигне до назначаване на нов член на оценителната комисия, а именно- когато по обективни причини член на оценителната комисия не може да изпълнява задълженията си и когато не може да бъде заместен от резервен член, т.е. двете предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да се породят предвидените в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗОП правни последици, т.е. да се извърши назначаване на нов член на оценителната комисия. В настоящия случай следва да се обследва подмяната на редовния член М. Ив. с резервния член на комисията на възложителя К. К. Със Заповед № З-13-704/14.08.2013 г. на възложителя на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП е назначена комисия за разглеждане оценка и класиране на офертите, която следва да приключи работата си до 21.08.2013г, т.е. с цитираната заповед е назначена комисия със срок на работа от 14.08.2013г. до 21.08.2013г. В КЗК е представена Заповед № 222/01.08.2013г., издадена от кмета на община Попово, от която е видно, че лицето М. Ив. ще ползва годишен платен отпуск в периода 05.08.2013г - 30.08.2013г. Вследствие на това обстоятелство се констатира, че М. Ив. поради ползването си на платен годишен отпуск в периода 05.08.2013г - 30.08.2013г. е в обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения като член на комисията на възложителя в периода, определен за изпълнение на работата на комисията, фиксиран в Заповед № З-13-704/14.08.2013 г. Комисията на възложителя действа през цялото време на процедурата и нейни членове не се подменят без основателна причина. В случая фактът, че срокът на действие на предходната заповед за работа на комисията е изтекъл, не е основание за определяне на нов състав. Възложителят е следвало да удължи срока на работа на първоначално назначената комисия, а не да издава заповед за назначаване на нова такава. Следва да се отбележи, че макар издаването на нова заповед да не се е налагало, в крайна сметка определеният по този начин състав на комисия е почти идентичен с първоначалния. Така извършените действия на възложителя следва да се квалифицират като несъществено нарушение. Относно определянето на нов редовен член следва да се отбележи, че съгласно закона когато по обективни причини основният член не може да изпълни функциите си, се замества с резервен такъв, което и е сторено, макар и да не е имало нужда да го определя като основен. (Решение № 1418 от 23.10.2013 г. на № КЗК)

В случая, възложителят не е изпълнил така предвидения ред за подмяна на членове в състава на първоначално назначената оценителна комисия. При съпоставка на двете заповеди е видно, че от състава на първоначално определената оценителна комисия са запазени следните членове: Й.К., М.Г., М.Х., П.П., a като резервен член е отново е включена Н.Г.. На мястото на редовния член Н.Х., възложителят е назначил Р.К.- главен специалист обществени поръчки, която е съвсем нов член на комисията. Представени са допълнителни доказателства по преписката от страна на възложителя, а именно Заповед № 1122/04.05.2012г. за прекратяване на служебното правоотношение на Н.Х., считано от 07.05.2012г., която е била член в първоначално назначената оценителна комисия. КЗК приема, че по отношение на Н.Х. са налице обективни обстоятелства, които са довели до невъзможност тя да изпълнява професионалните си задължения, т.е. налице е първата предпоставка от нормата на чл. 36, ал. 2 от ЗОП, но едновременно с това, тя не е била заместена от посочените с първоначалната заповед резервни членове. Единият резервен член - Н.Г., е останал резервен член и във втората оценителна комисия, вместо с него да се замести редовният член на първоначалната комисия, който е в невъзможност да изпълнява професионалните си задължения. Отделно от това, възложителят е подменил вторият резервен член от първоначалната комисия, А.М., с нов резервен член, без да представи доказателства за нейната обективна невъзможност да участва или да продължи работата си в оценителната комисия. По отношение на А.М. - младши експерт обществени поръчки, д-я „АИПО", възложителят е представил заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск за периода от 18.06.2012г. до 22.06.2012г. и от 26.06.2012г. до 29.06.2012г., както и болнични листове за периода от 02.07.2012г. до 04.08.2012г. и от 05.08.2012г. до 07.09.2012г. С представените документи не се доказва невъзможност за изпълнение на трудовите задължения на експерта към момента на възобновяване дейността на комисията- 14.06.2012г., същата не е била в обективна невъзможност да участва в заседанията по разглеждане на офертите, а когато е ползвала платения си годишен отпуск и/или е била в болнични и ако през това време е проведено заседание на комисията, тя е могла да бъде замествана от резервен член. При така посочените обстоятелства, КЗК счита, че е налице незаконосъобразна подмяна на състава на оценителната комисия, при неспазване от страна на възложителя на предвидените в чл. 36, ал. 2 от ЗОП материално - правни предпоставки за това, т.е. издадената впоследствие Заповед № 1422/14.06.2012г. е издадена в нарушение на предвидените от закона условия, тъй като ЗОП определя подмяната на членовете на новата оценителна комисия да се извършва по определен ред, като е посочено, че е допустимо единствено да се издаде заповед за определяне на нов член на оценителната комисия в съответствие със законовите предпоставки. Подмяната на членовете на оценителната комисия е изключение, а не правило и до нея трябва да се стига само при наличните за това предпоставки. Установява се, че възложителят е включил на състава на оценителната комисия нови членове, като при тяхното назначаване не е спазил всички предвидени в императивната норма на чл. 36, ал. 2 от ЗОП предпоставки. С оглед гореизложеното, КЗК приема, че е основателно твърдението на жалбоподателя, че съставът на помощния орган е определен в нарушение на чл. 36, ал. 2 от ЗОП. Извършеното процесуално нарушение от възложителя е съществено, тъй като е определил състава на оценителната комисия в противоречие с императивна норма и води до незаконосъобразност на постановеното решение за класиране. Предвид изложеното, КЗК счита, че обжалваният акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен, а преписката-върната за продължаване на процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата, при спазване на мотивите на настоящото решение. (Решение № 1147 от 04.10.2012 г. на КЗК)

След влизане в сила на решението на КЗК, възложителят пристъпва към изпълнението му, като със Заповед No 35/11.01.2012г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от НВМОП и Решение No 1215/14.09.2011г. на КЗК назначава комисия със задача да продължи процедурата за възлагане на обществената поръчка за разглеждане и оценка на предложенията на участниците съгласно указанията в мотивите, изложени в Решение No 1215/14.09.2011г. на КЗК. Следва да се отбележи, че комисията не е изцяло в нов състав, а са запазени двама от членовете на предишната комисия. В тази връзка КЗК следва да провери дали при подмяната на редовните членове на предишната комисията, определена със Заповед No 374/20.05.2012г. на възложителя, са били налице изисквания на приложимата норма -чл.20, ал.2 от НВМОП (отм.). Първият подменен член на комисията е С.Г.П. -главен счетоводител, заместена от М.Б. -старши експерт „Бюджет и ТРЗ". По отношение обективните причини, поради което г-жа Първанова не може да изпълнява задълженията си в комисията, възложителят представя като доказателство болничен лист No 0218246 за временна неработоспособност на С.Г.П., Директор на Дирекция „ФССД" -главен счетоводител за периода 29.12.2011г. -18.01.2012г., т.е. към момента на възобновяване дейността на комисията -януари 2012г. същата е била в обективна невъзможност да участва в заседанията. В този случай редовният член следва да бъде заменен от резервен член и едва, ако това е невъзможно, да се определи нов член на комисията. КЗК счита, че в настоящия случай, възложителят в нарушение на разпоредбата на закона не е заместила г-жа С.Г.П. -главен счетоводител с резервния член в комисията г-жа Е.Д. -старши счетоводител, а направо е назначил нов член г-жа М.Б. По отношение на резервния член г-жа Е.Д. не съществува невъзможност да стане от резервен в редовен член на комисията, доколкото нито са изтъкнати обективни обстоятелства за невъзможност да изпълнява задълженията като член на комисията, нито обстоятелства по чл.19, ал.1 от НВМОП, освен това нейното образование и опит, видно от длъжността, която заема, съвпадат със специалността на заменяния член - г-жа С.Г.П. С оглед на констатираното нарушение и предвид императивността на нормата на чл.20, ал.2 от НВМОП (отм.), КЗК счита визираното нарушение за съществено. По отношение на другия подменен член на комисията г-жа М.Н. -външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП - юрисконсулт, с г-н М.М. -главен юрисконсулт в община Брезник, след изискване от възложителя на доказателства за обективната невъзможност на г-жа М.Н. да продължи да участва в дейността на комисията по провеждане на процедурата, такива не са представени, нито фигурират доказателства за наличие на обстоятелства по чл.19, ал.1 от НВМОП (отм.) по отношение на нея. Напротив лицето е подписало декларация за безпристрастност и липса на свързаност с участниците, както и липса на материален респ. частен интерес в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3 във връзка с ал.1 и ал.2 от ЗОП при участието й в комисията като редовен неин член, като доказателства за промяна на декларираните обстоятелства няма. С оглед на това се приема за недоказанa необходимостта от заменянето й като редовен член на комисията с друг юрист -в случай, нов член на комисията, което е съществено нарушение на чл.20, ал.2 от НВМОП (отм.). По отношение на третия подменен член -г-жа Р.Е. -старши специалист „Евроинтеграция и инвестиции" са налице обективни причини за невъзможността й да участва в дейността на комисията, доколкото със Заповед No 3/16.01.2012г. е прекратено трудовото й правоотношение с община Брезник. Същата законосъобразно е подменена с Ив. К. - специалист „строителство по проекта", от чийто граждански договор с възложителя община Брезник е видно, че част от задълженията му по гражданския договор във връзка с участието му като специалист строителство в екипа на проект „Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски", гр. Брезник по ОПРР (2007-2013) е да участва в комисии при провеждане на тръжни процедури за СМР, какъвто е настоящият случай. С оглед установената незаконосъобразност при определяне на двамата нови членове на комисията, която следва да продължи процедурата за възлагане на обществената поръчка за разглеждане и оценка на предложенията на участниците съгласно указанията в мотивите, изложени в Решение No 1215/14.09.2011г. на КЗК, то незаконосъобразни са и всички действия на комисията, определена със Заповед No 35/11.01.2012г. на възложителя, отразени в протоколи 4 и 5 от дейността й, а оттам и процесното решение на възложителя за избор на изпълнител, доколкото се основава на дейността на незаконосъобразната комисия. Предвид това, решението за избор на изпълнител следва да бъде отменено и преписката -върната на възложителя за определяне на комисията съобразно указанията на КЗК, която да разгледа и оцени техническите и ценови предложения на участниците и да извърши класирането им. С оглед на установената незаконосъобразност при избора на нови членове на комисията, КЗК не следва да обсъжда твърдението на жалбоподателя във връзка със субективността на присъдените от всеки един от тях точки на двамата участника -„Термикс ЕС" ООД и „Екса" АД по техническите подпоказатели. (Решение № 684 от 22.06.2012 г. на КЗК)

1 коментар: