Архив на блога

неделя, 28 септември 2014 г.

Често задавани въпроси и отговори след последното изменение на ЗОПТълкувание на АОП


1. Форма за публикуване на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 9, 14 – 16 и 21 от ЗОП:

ВЪПРОС: Какви са изискванията за формата, в която ще се публикува информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16 от ЗОП и допустимо ли е същата да се представя в табличен вид ?
ОТГОВОР: В ЗОП не е предвидена специална форма или образец за информациите, подлежащи на публикуване в профила на купувача по чл. 22б от ЗОП. В този смисъл възложителят може да публикува съответните информации по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16, вкл. тези по чл. 22б, ал. 2, т. 9 и 21 от ЗОП, в свободна форма и дори в табличен вид, когато е възможно, като осигури спазване на всички задължителни реквизити (минимално съдържание), посочени в закона за конкретната информация.

2. Съдържание на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП:

ВЪПРОС: Какво следва да се разбира под „всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация” по смисъла на чл. 22б, ал. 2, т.21 от ЗОП ?
ОТГОВОР: В чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено, че наред с документите и информациите, които задължително се публикуват в профила на купувача, с вътрешните си правила по чл. 22г от ЗОП всеки възложител може да предвиди публикуване и на каквато и да е друга информация в областта на обществените поръчки, която е с общ характер и би била полезна за потенциалните заинтересовани лица. В чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП примерно са изброени възможни данни, които да се посочат в профила на купувача с цел да улеснят контакта с възложителя.

3. Начален момент на броене на срока по чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП:

ВЪПРОС: С оглед разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.), която изисква публикуване на решението по чл. 73 от ЗОП в профила на купувача и изпращането му на участниците, как ще се брои срока за обжалването му по чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП ?
ОТГОВОР: В чл. 73, ал. 4 от ЗОП (ред. ДВ бр. 40/2014 г.) е предвидено задължение за възложителя да публикува решението си за определяне на изпълнител в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията. Наред с публикуването, за възложителя е запазено и задължението му за изпращане на решението на участниците по някой от допустимите способи, съгласно чл. 58а, ал.2 от ЗОП. Тъй като участниците имат право да обжалват решението за определяне на изпълнител, в чл. 120, ал.5, т.4 от ЗОП е предвидено, че 10-дневният срок за това тече за всеки участник от момента на получаване на решението, а не от момента на публикуване на същото в профила на купувача.

4. Съдържание и изпращане на съобщението до средствата за масово осведомяване:

ВЪПРОС: Как трябва да бъде оформено съобщението до средствата за масово осведомяване и достатъчно ли е то да бъде публикувано на официалната страница на възложителя в интернет ?
ОТГОВОР: В чл. 27 и в чл. 101б, ал. 3 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено задължение за изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване при откриване на процедури по ЗОП и при публикуване на публична покана по глава осма „а” от ЗОП. В чл. 27, ал.2, изр. 2 от ЗОП е предвидено, че в съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Съобщението не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението. Аналогично разпоредбата следва да се приложи и при публичните покани. Не е предвидена специална форма или образец на съобщението до средствата за масово осведомяване.
Начинът, по който възложителят трябва да изпълни правилно законовите си задължения за изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване е описан в § 1, т. 28а от ДР на ЗОП, където е предвиден и кръгът от лица, до които всяко съобщение трябва да бъде изпратено. В този смисъл, публикуването на съобщението на страницата на възложителя в интернет не е достатъчно за изпълнение на изискванията на закона.

5. Показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“:

ВЪПРОС: Възможно ли е при критерий „икономически най-изгодна оферта” да се оценяват и други характеристики извън посочените в чл. 28а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП ?
ОТГОВОР: В чл. 28а, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) са предвидени примерни показатели за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”. Изброените параметри на изпълнението са познати и до момента от легалната дефиниция на „икономически най-изгодна оферта”, която се съдържаше в § 1, т. 8 от ДР на ЗОП преди промените в ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) и която е възпроизведена изцяло в текста на чл. 28а, ал.1, т.2 от ЗОП.
Тъй като изброените в чл. 28а, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП параметри на изпълнението са примерни и неизчерпателни, не съществува пречка, възложителят да използва и други показатели за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”, при условие, че отговарят на условието по чл. 25, ал. 9 от ЗОП да са свързани с предмета на обществената поръчка и не нарушават забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.

6. Сигнал за нередност по смисъла на чл. 27а, ал. 1 от ЗОП:

ВЪПРОС: В чл. 27а, ал. 1 от ЗОП като основание за публикуване на решение за промяна е предвидено постъпването на сигнал за нередност в рамките на 10-дневния срок от публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Следва ли под понятието „сигнал за нередност” да се разбира смисълът, който то има във връзка с оперативните програми ?
ОТГОВОР: В чл. 27а, ал.1 от ЗОП е предвидено сигналът за нередност да е основание за еднократна промяна в условията на обществената поръчка. В ЗОП не е предвидена легална дефиниция на „сигнал за нередност”, нито е направено препращане към друг нормативен акт. В този смисъл, сигналът за нередност по ЗОП следва да се разбира в общоприетият му смисъл, а именно като информация за нарушения, пропуски, грешки и др. в условията на вече обявена обществена поръчка, а не в смисъла, който се влага в това понятие във връзка с разходването на средства от Европейския съюз. Това произтича от обстоятелството, че чл. 27а, ал.1 от ЗОП не се отнася само за обществени поръчки с европейско финансиране.

7. Безплатно предоставяне на променената документация при публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП:

ВЪПРОС: Защо е необходимо след публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят да предоставя безплатно променената документация за участие на лицата, които са я закупили, при условие, че същата се публикува на профила на купувача, а с решението за промяна всички се считат за уведомени ?
ОТГОВОР: След промените в чл. 28 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) възложителят ще има право да продава документацията за участие само на лица, които изрично са заявили желание да я получат на хартиен носител от него и то при условие, че в обявлението за обществена поръчка е определена цена. Това правило кореспондира със задължителното публикуване на документацията за участие в профила на купувача, където тя ще е неограничено и безплатно достъпна.
Ангажиментът на възложителя да предостави безплатно променената документация (след решение за промяна по чл. 27а, ал.1 от ЗОП) се отнася само до лицата, които до този момент са я закупили от възложителя при посочените по-горе условия. Променената документация се публикува и в профила на купувача.

8. Изпълнение на задължението за изпращане на разяснения по електронната поща:

ВЪПРОС: При даването на разяснения по чл. 29 от ЗОП, следва ли възложителят да получи потвърждение от лицата, до които изпраща разясненията по електронна поща, наред с публикуването им в профила на купувача ?
ОТГОВОР: В чл. 29, ал.2, изр. 2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено, че възложителят е длъжен да изпрати по електронна поща дадени от него разяснения по документацията за участие на лица, които са искали разяснение и са посочили електронен адрес. Това задължение не изключва публикуването на разяснението в профила на купувача. Задължението на възложителя е да изпрати разясненията на съответните лица (при спазване на правилото да не се разкрива информация за лицата, които са искали разяснения), като не е въведено изискване за наличие на доказателства за получаване на тези разяснения от съответните лица. Това кореспондира със задължителното публикуване на разясненията в профила на купувача.

9. Прехвърляне на парични вземания по договор за обществена поръчка и договор за подизпълнение:

ВЪПРОС: Как следва да процедира възложител, при който е постъпило искане за прехвърляне по реда на чл. 42а от ЗОП ? Защо не са предвидени изисквания към лицето, на което се прехвърля вземане, вкл. за съответствието му с критериите за подбор в процедурата ? Не се ли допуска подмяна на изпълнителя, избран в резултат от проведена процедура по ЗОП ?
ОТГОВОР: В новия чл. 42а от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е допуснато паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение да се прехвърлят, да бъдат залагани и да са обект на принудително изпълнение. Тази разпоредба е в сила от датата на обнародване на промените в ЗОП, като по силата на § 115, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) тя се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на измененията.
Чл. 42а от ЗОП се отнася само до паричните вземания, които изпълнителите, респ. подизпълнителите имат по договорите за обществена поръчка. Прилагането на тази разпоредба по никакъв начин не води до прехвърляне на задълженията по договор за обществена поръчка или по договор за подизпълнение към друго лице. Хипотези, при които е възможна смяна на изпълнителя по договор за обществена поръчка са изрично предвидени в чл. 43, ал. 7 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.), като при тях специално е поставено условие новият изпълнител да отговаря не само на изискванията по чл. 47 от ЗОП, но и на критериите за подбор, които са били поставени от възложителя при провеждане на процедурата.

10. Приложими правила при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП, в случаите на публикуване на публичната покана преди влизане в сила на ЗИДЗОП (Обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

ВЪПРОС: Кои правила следва да се приложат при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана), когато поканата е публикувана преди 01.07.2014 г., но към тази дата все още не е сключен договор ? Приложима ли е разпоредбата на § 115, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ бр. 40/2014 г.) при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана ?
ОТГОВОР: Възлагането на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП няма характер на процедура по ЗОП. По тази причина възлагането чрез публична покана не е посочено като вид процедура в чл. 16 от ЗОП. В тази връзка, разпоредбата на § 115, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) е приложима само към процедурите по ЗОП, но не и към възлагането с публична покана. Това означава, че възлагане чрез публична покана, което е започнало преди 01.07.2014 г. следва да се довърши по новите правила на глава осма „а” от ЗОП, които влизат в сила от 01.07.2014 г. В случай, че това е практически невъзможно, възложителят може да оттегли поканата (ако не е изтекъл срокът й на валидност) или да преустанови избора на изпълнител (ако е изтекъл срокът на валидност на поканата) и да започне ново възлагане, съобразно променените правила.

11. Протоколиране на преговорите по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП:

ВЪПРОС: Необходимо ли е воденето на преки преговори по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) да се обективира в протокол или друг документ и следва ли възложителят да доказва как е избрал лице, с което да проведе преговори ?
ОТГОВОР: В чл. 101д, ал.2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014г.) за пръв път се регламентира възможност за възложителя да проведе преки преговори с избран от него изпълнител за сключване на договор, при условие, че в определения с публичната покана срок не е постъпила нито една оферта. Този ред може да се разглежда като аналог на процедурата на договаряне без обявление по ЗОП в хипотезата, при която тя се провежда след прекратена открита процедура поради липса на оферти (чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП, респ. чл. 103, ал.2, т. 1 от ЗОП). Аргументи в този смисъл могат да се изведат от условието при преговорите да не се променя техническата спецификация, проекта на договор и прогнозната стойност на поръчката, както са били обявени в публичната покана и приложенията към нея.
В закона не е предвиден механизъм за водене на преговорите, като преценката е предоставена на възложителя (вкл. относно избора на лице, с което да бъдат проведени преговори). Възложителят има право във вътрешните си правила по чл. 8б от ЗОП да предвиди ред за прилагане на чл. 101д, ал.2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.). Препоръчително е преговорите да се водят от комисия, назначена от възложителя, която да документира резултатите от преговорите в протокол. Необходимо е да се отчита, че чл. 101д, ал.2 от ЗОП регламентира една правна възможност, а не задължение за възложителя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар