Архив на блога

понеделник, 18 април 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CVІМОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В чл. 229, ал. 1, т. 14 от новия ЗОП се предвижда, че изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) ще извършва мониторинг на обществените поръчки въз основа на информацията, публикувана в РОП, и чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона.


Повече подробности условията и реда за осъществяване на този мониторинг са посочени в чл. 114 от Правилника за прилагане на ЗОП. От този текст става ясно, че мониторингът ще се осъществява чрез обобщаване и анализ на информацията от базата данни, поддържани от АОП, резултатите от предварителния контрол и  запитвания по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, както и чрез проверки на конкретни процедури за обществени поръчки. Резултатите от проверките ще се публикуват на портала на АОП.

Въз основа на така извършвания мониторинг изпълнителният директор на АОП ще може да издава общи методически указания; да информира министъра на финансите при установяване на необходимост от законодателни промени; да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на законодателството по обществени поръчки; както и да предприема други действия в рамките на правомощията по чл. 229, ал. 1 ЗОП. 

Със своя Заповед № ЗМФ – 297 от 14.04.2016 г. Министърът на финансите утвърди Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг чрез проверки на конкретни процедури за обществени поръчки. По-долу  са посочени основните моменти от тях.

Целта на проверките е установяване на съответствие с изискванията и принципите по чл. 2 от ЗОП (равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна конкуренция; пропорционалност; публичност и прозрачност), както и предприемане на действия за преодоляване на системно допускани грешки или незаконосъобразни практики при възложителите.

Проверките ще обхващат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от закона, открити от публични възложители, които имат следните обекти и стойности:
1. строителство – над 10 000 000 лв.;
2. доставки и услуги – над 500 000 лв.

Няма да бъдат обект на проверка: 

1. рамкови споразумения, сключени от централни органи за покупки и договори, възложени чрез използване на тези споразумения;
2. лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и медицински изделия по Закона за медицинските изделия;
3. процедури, избрани за контрол по реда на чл. 232, ал. 1 от ЗОП. Това са поръчките за които се прилага контрол чрез случаен избор по методика, отчитаща нивото на риск, и който се провежда на две етапа – преди и след оповестяване откриването на процедурата. 

Ред за извършване на проверките

За осъществяване на проверката от публикуваните в РОП процедури всеки работен ден ще се избира по една процедура. Изборът ще извършва по следния ред:
1. всички открити процедури се разделя на две групи - с обект строителство и с обект доставки и обект услуги.
2. определя се поръчката с най-висока прогнозна стойност, над посочените по-горе прагове за всяка от двете групи;
3. за поръчката с обект строителство се прилага формулата:
Изс= (Псс/10 000 000)* 100
където:
Изс е индикатор за значимостта на поръчката за строителство, спрямо установения праг;
Псс е прогнозната стойност на поръчката за строителство в лева;
10 000 000 е установения праг в лева, спрямо който се сравнява прогнозната стойност на конкретната поръчка;
4. за поръчката с обект услуга или обект доставка се прилага формулата:
Изду= (Псду/500 000)* 100
където:
Изду е индикатор за значимостта на поръчката за доставка или услуга;
Псду е прогнозната стойност на поръчката за доставка или услуга в лева;
500 000 е установения праг в лева, спрямо който се сравнява прогнозната стойност на конкретната поръчка;
5. получените стойности по т. 3 и 4 се сравняват;
6. обществената поръчка, чийто индикатор е с по-висока стойност, се определя като подлежаща на проверка. 

Специфични целеви проверки

Министърът на финансите може да определи със заповед група процедури със сходен предмет, или възложители, процедурите, на които ще се проверяват за определен период от време. В този случай отново се прилага горния ред като в съвкупността ще се включват само процедурите, определени със заповедта. Когато процедурите са с един и същ обект ще се избира процедурата с най-висока прогнозна стойност.
Министърът на финансите може да възложи също така на изпълнителния директор на АОП да извърши проверка на определена процедура или процедури поради значим обществен интерес, с висока прогнозна стойност или съмнения в законосъобразността на действията на възложителя. В този случай до изчерпване на така посочените процедури за проверка, други проверки няма да се извършват. 

Обхват на проверките

Проверките ще обхващат следните документи:
1. решението за откриване на процедурата;
2. обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. обявлението за изменение или допълнителна информация;
4. методиката за оценка;
5. техническите спецификации. 

Резултати от проверките

Становището за резултатите от проверката се изготвя в 10-дневен срок от изтичане на срока, в който възложителят може да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ (чл. 100 от ЗОП), но не по-късно от срока за получаване на оферти.
Всички становища ще се публикуват на Портала за обществени поръчки и ще се заличават след изтичане на 3 години, считано от края на годината, в която са публикувани. На хартиен носител ще се съхраняват още 2 години.
Изпълнителният директор на АОП ежегодно ще обобщава и анализира резултатите от извършените проверки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар