Архив на блога

неделя, 14 януари 2018 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CXXXI


Наредбата е приета на основание чл. 229а, ал. 3 от ЗОП и урежда условията и редът за определяне на външните експерти, които ще подпомагат АОП при осъществяване на правомощията по чл. 229, ал. 1 , т. 5 и 14 от ЗОП чрез извършване на проверки на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки.
За целта съответните външни експерти се включват в списък, поддържан от АОП, който се публикува на Портала за обществени поръчки. Със Заповед № РД–61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки е одобрен Списък на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП.

На 04.01.2018г. АОП прие първото си за годината Методическо указание относно задълженията на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации  от външни експерти.
В него се пояснява, че от 01.01.2018 г. при осъществяването на контрол чрез случаен избор (по чл. 232 ЗОП) и мониторинг на конкретни процедури (по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП), АОП ще се подпомага от външни експерти. Целта е техническите спецификации и методиката за оценка (когато е приложимо) да се проверят от лица с компетентност в областта на предмета на поръчката и да се установи дали е налице съответствие както с правилата за изготвянето им, разписани в ЗОП, така и с разпоредбите на законодателството, което регламентира възлаганите дейности.

За целите на посочената проверка се променят образците на следните документи:


  • Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол;
  • Решение за откриване на процедура.

Създава се и ново поле „Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка“:
 

Задължения на възложителя

При попълване на полето, от падащо меню възложителят трябва да избере професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка. 

Възможностите за избор са съобразени със Списъка на професионалните области, в които са необходими специалисти за проверка на техническите спецификации, одобрен на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки.  

Важно е да се знае, че има обособени тесни области на компетенция, както и обобщени такива. Ако за предмета на поръчката не съществува обособена конкретна област, следва да се избере общата, по-голяма област.  

Когато поръчка бъде избрана за контрол, техническите спецификации се проверяват от експерт, регистриран в зададената от възложителя област и определен автоматично, на случаен принцип чрез специализиран софтуер на АОП. Проверката на техническите спецификации може да се възложи на повече от един експерт при голям брой обособени позиции на процедурата.

Във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти за възложителя възниква и задължение да обособи отделен файл или папка „Технически спецификации”, както и файл „Методика за оценка“, когато е приложимо. Целта е да се минимизира вероятността от грешки при препращане на документите за проверка към външните експерти.


  • Когато процедурата е изтеглена за контрол чрез системата за случаен избор (ССИ), към  придружителното писмо по образец, с което се изпращат за  проверка проектите на решението и обявлението, с които се оповестява откриването на процедурата, следва да се прикачат отделно обозначени файловете „Технически спецификации” и „Методика“ (когато е приложимо), а не обобщен файл „Документация“.
  • Ако процедурата не е изтеглена чрез ССИ, при откриването ѝ възложителят публикува документацията с обособени, видимо разграничими файлове „Технически спецификации“ и „Методика за оценка“Да се има предвид, че когато критерият за възлагане е „най-ниска цена“, но същата се формира по специална формула с отделени ценообразуващи елементи, също следва да се обособи файл „Методика за оценка“.Важно

При контрола чрез случаен избор (по чл. 232 ЗОП) външните експерти извършват проверка на проектите на техническите спецификации и методиката (когато е приложимо), т.е. само на първи етап.  

На втори етап на контрола документите се проверяват от експерти на АОП.

Когато в посочената от възложителя област няма включени външни експерти или избраните от софтуера външни експерти последователно откажат извършването на проверка, техническите спецификации се проверяват от експерти на АОП.

Отговорността за определяне на професионалната област на предмета на поръчката, както и обособяването на отделни файлове „Технически спецификации” и „Методика за оценка“ е на възложителя.

Становището на външния експерт по чл. 122а, ал. 4 от ППЗОП се прилага към становището на АОП по предварителния контрол по чл. 232 ЗОП като самостоятелна и неразделна част от него и следва да бъде публикувано от възложителя в профила на купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 8 ППЗОП

При мониторинг същото се публикува на страницата на АОП.

Утвърдени са и следните образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:


Срокът за използване на електронната платформа е удължен

На 20.07.2017 г. Народното събрание прие промяна в Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, с която срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е определен на 18.10.2018 г.
 
До същата дата следва да бъде приета и наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с която се уреждат условията и редът за използване на платформата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар