Архив на блога

четвъртък, 4 януари 2018 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CXXX

Друго изложено твърдение, касаещо екипа специалисти, а така също и въведения показател за оценка, е твърдението за нарушение на чл. 70, ал. 4, т. 2 ЗОП, тъй като възложителят е предвидил оценка на организацията и професионалната компетентност само на част от персонала (ръководния екип), която част от една страна няма да вземе пряко участие в изпълнение на CMP, а от друга - представлява незначителна като брой спрямо броя на работниците, които са необходими за изпълнение на същинските СМР. Сочи още, че показател П1 заема значителна част от общата оценка, а в същото време в проекто-договора не е регламентирано задължение за изпълнителя да извършва СМР с посочения в офертата ръководен екип. По повод на това твърдение КЗК намира следното:
Както правилно изтъква възложителят в своето становище не може да бъде споделено виждането, че ръководният екип няма отношение към изпълнението на поръчката и в този смисъл качеството му няма голямо значение. Действително, съществен елемент от всяка строителна дейност е качеството на материалите и механизацията, а също и работната ръка, но ръководният екип е този, който организира цялостната дейност по извършване на СМР, в това число колко и какви материали да се вложат, графика на влагането им, как да се разпределят дейностите, каква техника да се използва и т.н. Включването на специалисти с опит като ръководен персонал при изпълнение на дейностите, част от предмета на поръчката е гаранция, че тези дейности ще бъдат осъществени качествено. В този смисъл възложителят не е допуснал нарушение на закона, включвайки като показател за оценка натрупания от ръководния екип опит, в това число и определяйки по-голям брой точки да получи този участник, който разполага с експерти с по-висок трудов стаж и изпълнени по-голям брой проекти. Следва да се отбележи още, че възложителят разполага с оперативна самостоятелност да определя показатели за оценка, чрез които счита, че в най-пълна степен ще оцени качествените аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, стига да не се излиза извън очертаните за това законови рамки, визирани в чл. 70, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Доколкото законът позволява оценяване на организацията и професионалната компетентност на персонала, няма основания да се счита, че с поставянето на оценка на опита на ръководния екип е допуснато нарушение на законовите правила. В тази връзка не е допуснато нарушение и с определената тежест на показател П1, а именно 45 %. Неоснователен е и аргументът на жалбоподателя, че компетентността на персонала не е от значение за възложителя, тъй като никъде в проекта на договор не е предвидено задължение за изпълнителя да извършва СМР с посочения в офертата ръководен екип. Включването на такава забрана е необосновано, а и липсват законови основания за това. С оглед изложеното КЗК счита, че наведените от жалбоподателя твърдения са неоснователни. (Решение № 411 от 20.04.2017 г. на КЗК)

Безспорно е, че представеният от [фирма] Сертификат по VdS е на чужд език (немски), а съгласно чл. 101, ал. 6 от ЗОП оферти и заявления за участие се изготвят на български език, както и съдържащите се в тях документи. Този език е посочен и в Раздел ІV.2.4 от Обявлението за поръчката. В раздел ІІІ.1.3) от Обявлението възложителят е изискал за доказване на техническите и професионални възможности редица Сертификати ISO или техни еквиваленти с посочване на минимално ниво. В т. 1.1 от Техническата спецификация възложителят е поставил като минимално изискване към адресируеми елементи да бъдат произведени съгласно стандарт БДС EN 54 и сертифицирани по VDS или еквивалент. Изискването за Сертификат по VDS не е задължително, доколкото може да се представи и еквивалентен сертификат. Затова е без правно значение факта, че участникът [фирма] е представил документ, от който се установявало, че цялата система е сертифицирана с най-високия възможен сертификат от организацията VdS - лидер в международното сертифициране в областта на пожароизвестяването и пожарогасенето. Тъй като изискването за представяне на сертификати било по ISO, било по VDS е за доказване на техническите способности, на основание и по-аргумент за обратното от гореизложеното, комисията на възложителя е следвало да упражни правото си да поиска превод на български език на представения от участника [фирма] сертификат по VdS, а не направо да отстрани този участник от по-нататъшно участие в процедурата с мотива, че няма информация. Информация за конкретни параметри има, но тя е на немски език. Въпреки това нарушение, то не се явява съществено доколкото се установи, че участникът законосъобразно е отстранен по друга причина, която е достатъчна да не продължи участието си в тази обществена поръчка. (Решение № 11699 от 04.10.2017 г. на ВАС)

Касаторът е направил искане за присъждане на разноски по представения списък в размер на 300 лв. При определяне размера на юрисконсултското възнаграждение, представляващо направените по делото разноски, настоящият състав намери искането за частично основателно, тъй като касационната жалба също е частично основателна, въпреки, че със съдебното решение се оставя в сила обжалваното решение на КЗК. На следващо място размерът на юрисконсулското възнаграждение се определя по реда на чл.78, ал.8 ГПК, която разпоредба препраща към Закона за правната помощ, а тя от своя страна към Наредба за заплащането на правната помощ. В чл.24 от нея е посочено, че по административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 200 лв. С оглед на частичната основателност на касационната жалба юрисконсултското възнаграждение следва да се определи в размер на 100 лв. и отхвърли за разликата до 300 лв.
Ответната страна по касация [фирма] също е направило искане за разноски по представения списък и доказателствата към него в размер на 1980 лв. Поради частичната основателност на касационната жалба, както и поради направеното възражение от касатора за прекомерност на договореното и заплатено адвокатско възнаграждение, включително и с оглед на минималния размер, определен в чл.8, ал.5, предложение първо от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, фактическата и правна сложност на спора, настоящият състав намира, че на ответната страна следва да се присъдят разноски в размер на 1000 лв. (Решение № 11762 от 05.10.2017 г. на ВАС)

Последният довод във връзка с различния срок за изпълнението на поръчката, посочен в обявлението и техническата спецификация е също неоснователен, с оглед на Етичните клаузи, съдържащи се в документацията за участие. В тях са подредени по степен на важност документите, издадени от възложителя, като изрично е уточнено, че приоритет има обявлението за участие, поради което за всички потенциални участници е станал достояние срокът за изпълнение на обществената поръчка в рамките на 240 календарни дни, който срок е заложен и в техническата оферта и линейния график за изпълнение на строителните дейности, който е част от техническата оферта. (Решение № 11177 от 26.09.2017 г. на ВАС)

В тежест на административния орган е да докаже, че от страна на бенефициера е извършено нарушение на правото на Съюза или на националното право, произтичащо от негово действие или бездействие и това нарушение има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на ЕС чрез начисляване на неоправдан разход .
Административният орган е посочил като правно основание за налагане на финансовата корекция чл.70, ал. 1, т.9 от ЗУСЕСИФ - друга нередност, съставляваща нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. Според чл.70, ал.2 от ЗУСЕСИФ, случаите на нередности, за които се извършват финансови корекции по ал. 1, т. 9, се посочват в нормативен акт на Министерския съвет. По силата на § 8, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ, приетите от Министерския съвет нормативни актове, уреждащи обществени отношения , които са предмет на този закон, както и издадените от министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми, запазват своето действие по отношение на програмния период 2007 – 2013 г., а съгласно ал.3, нормативните актове по ал. 2 се прилагат до приемането на актовете по ал. 1 и за програмен период 2014 – 2020 г., доколкото не противоречат на този закон. (Решение № 6422 от 07.11.2017 г. по адм. д. № 6630 / 2017 г. на Административен съд – София)

Част от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП касаят участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка като икономически оператор, като за установяване наличието респективно липсата им е необходимо деклариране в ЕЕДОП от представляващото участника лице в конкретната обществена поръчка чрез попълване на Част VI, т.7: „Отстраняване от участие“ е посочено, че комисията предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 и чл.55 ЗОП. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП част от задължителните основания за отстраняване /основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 на чл. 54, ал. 1 от ЗОП/ се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, т.е. при кооперациите-това са лицата по чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП.
С оглед на изложеното следва, че наличието на осъждане с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП или осъждане с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по ал. 1, в друга държава членка или трета страна по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП и наличието на конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП са обстоятелства, които следва да бъдат декларирани в част III: Основания за изключване, б. А: Основания, свързани с наказателни присъди, б. В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси, професионални нарушения, в информацията относно конфликт на интереси на участника, свързан с участието му в процедурата от всички представляващи участника в процедурата, респективно от всички членове на Управителния съвет на кооперацията, независимо кой от тях представлява участника в конкретната обществена поръчка.
В настоящия случай, видно от ЕЕДОП, представен в офертата на класирания на първо място участник Студентска кооперация „Т.“ в част III: Основания за изключване, б. А: Основания, свързани с наказателни присъди е отбелязано, че такива не са налице, както и в б. В:Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение е отбелязана липса на конфликт на интереси, но в случая само по отношение на председателя на УС – Е. М. Р., който единствено е подписал представеният ЕЕДОП.
Видно от представената в офертата Декларация по образец № 6 за задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и справка в Търговския регистър по партидата на юридическото лице участника Студентска кооперация „Т.“, това са освен председателя на УС, така и членовете на УС М. И. С. и Н. Т. С.. Неподписването на ЕЕДОП от тяхна страна, води до липса на деклариране на обстоятелствата, свързани със задължителни основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от задължените по закон лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, което е непълнота на информация относно изискванията за лично състояние и може да бъде отстранена по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП от участника.
В случая, предвид, че помощният орган не е установил по отношение на ЕЕДОП на Студентска кооперация „Т.“ посочената непълнота и не е предоставил нормативната възможност на участника да я отстрани, то е налице нарушение в дейността на комисията, водещо до незаконосъобразност на решението за избор на изпълнител. Както правилно е посочил УО, недекларирането липсата на съответните обстоятелства от участник в процедурата за обществената поръчка съставлява съществено нарушение на изискванията на закона и се явява самостоятелно основание за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. В противен случай това води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата. (Решение № 6611 от 13.11.2017 г. по адм. д. № 7039 / 2017 г. на Административен съд – София)

Съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП, при доставки с прогнозна стойност от 30 000 лв. до 70 000 лв. възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица. В Глава двадесет и шеста от ЗОП са уредени правилата за прилагане на този ред за възлагане на обществени поръчки, като чл. 192 ЗОП препраща относно условията и реда за подаване, разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител към правилника за прилагане на закона, а в чл. 195 ЗОП е предвидено субсидиарно приложение за неуредените в тази глава въпроси на разпоредбите на части първа и втора. Правилен е изводът на АССГ, че в Глава двадесет и шеста от ЗОП не се съдържат правила относно доказването липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Такива няма и в съответните разпоредби на Глава девета от ППЗОП, озаглавена Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност. Следователно обоснован и правилен е изводът на УО и на АССГ, че по силата на чл. 195 ЗОП субсидиарно следва да намерят приложение съответните разпоредби на части първа и втора от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ЗОП, намираща се в част втора от закона, при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Редакцията на цитираната разпоредба, както и наименованието на раздела, в който същата е включена, озаглавен "Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор", ясно показват, че при подаването на заявление за участие или оферта от кандидата или участника се изисква само да декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. В чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП са предвидени достатъчно гаранции и механизми за проверка достоверността на декларираните обстоятелства посредством възможността възложителите по всяко време да изискват от участниците и кандидатите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, както и задължително изискване на документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с поставените критерии за подбор преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение от участника, определен за изпълнител. С оглед на това, обоснован и правилен е изводът на АССГ, че поставянето в конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка на изискване за представяне от кандидатите на доказателства за извършени доставки като част от офертата е в нарушение на чл. 67, ал. 1, вр. чл. 195 ЗОП. (Решение № 11404 от 29.09.2017 г. по адм. д. № 6110 / 2017 на Върховния административен съд)

Видно от фактически установеното КЗК счита, че тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП касаят личното състояние на кандидатите и участниците и се отнасят до информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване, то следва да се приеме, че в конкретния случай приложение намира нормата на чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, съгласно която участникът е бил длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството, а именно: вписването, считано от 01.02.2017 г., на г-н Симеон Михайлов Сотиров, като едноличен собственик на капитала и управител на „Енвайро клийн” ЕООД. В срока по чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, а и в последствие, до предаване доклада от комисията на възложителя, респективно, обявяване на решението за класиране, Сдружение „Красиви жилища КП 2017“ ДЗЗД не е уведомило възложителя за извършените промени по отношение на един от участниците в сдружението.
Към момента на отварянето на офертите и извършване на подбор на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, комисията не е констатирала несъответствие с критериите за подбор по отношение на офертата на жалбоподателя, но именно с оглед на настъпилата на 01.02.2017 г. промяна по отношение на управителя на „Енвайро клийн” ЕООД, по силата на чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, жалбоподателят е следвало да уведоми възложителя за същата. Сдружение „Красиви жилища КП 2017“ ДЗЗД е било задължено да съобщи на възложителя, че по отношение на един от участниците в сдружението е настъпила промяна в представителната власт и съответно вписаният нов управител на „Енвайро клийн” ЕООД е следвало да декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Декларация Образец № 7 по чл. 54, ал. 2 от ЗОП за задължените лицата представляващи участника, както и Декларация Образец №7а по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. По този начин жалбоподателят би изпълнил вмененото си законово задължение и не би се стигнало до хипотеза, при която да са налице основанията по чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 3 от ЗОП за постановяване на Решение № РКП17-РД93-3(1)/04.07.2017 г., с което възложителят е изменил Решение № РКП17-РД-93-3/10.05.2017г. за класирането на участниците и определяне на изпълнител, в частта за класиране на участниците и определяне на изпълнител, за Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна поляна-ІІ-ра част”, бл. 206”.
Следва да се отбележи, че след първоначалната проверка за съответствие с критериите за подбор не може да се очаква от помощния орган на възложителя да следи постоянно всички публично достъпни регистри, за да дава указания на участниците, какви документи да представят в хода на процедурата. Не това е идеята на законодателя, доколкото е въведена нормата на чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, с която е вменено задължение на участниците да уведомят възложителя при промяна на обстоятелствата, които касаят личното им състояние и се отнасят до информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване. Предвид изложеното, възложителят не е допуснал нарушение на законовите правила и изложеното в жалбата твърдение следва да се остави без уважение. (Решение № 1231 от 26.10.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 702 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Разпоредбата на чл. 303а, ал.2 от ТЗ определя, че „когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави“. Видно в цитирана разпоредба се допуска за публичните възложители изключение по отношение на установения 30-дневен срок за разплащане, като при определени, визирани в хипотезата на изречение второ от горепосочената разпоредба условия се позволява договарянето на по-дълъг срок, но не повече от 60 дни. С оглед на изложеното, КЗК счита, че доколкото предметът на процесната обществена поръчка по Обособена позиция №1 е комплексен, обхващащ както доставка на „криптори“, така и гаранционно обслужване на същите, то въведеният от възложителя срок за изпълнение на задължението му за заплащане, не е в противоречие с разпоредбата на чл. 303а, ал.2 от ТЗ.
Отделно от горното е необходимо да отбележи, че със ЗОП на възложителите е предоставено право на оперативна самостоятелност при провеждане на процедурите като законът ги овластява при отделните процедури да действат в съответствие с предоставената им компетентност, която включва съдържанието на овластяването и условията, при които следва да бъде упражнена същата, като се определят границите на „целесъобразност“, „необходимост“, „обществен интерес“ и др. При упражняване на това си правомощие възложителите действат като орган на власт, на който е възложена компетентност за разходване на публични средства при спазване на разпоредбите на ЗОП. Във всички случаи обаче възложителите са субекти с властнически правомощия, независимо от това, че една част са публични органи на юридически лица, а други са персонифицирани и неперсонифицирани стопански субекти или секторни възложители, но с възложени властнически правомощия в областта на обществените поръчки.
С §2, т. 4 от ДР на ЗОП е дадена легална дефиниция на „договор за обществена поръчка“ - възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един или повече възложители и един или повече изпълнители с предмет строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги. Договорът за обществена поръчка е нормативно регламентиран с разпоредбите на специалния ЗОП и ППЗОП, като приложението на ТЗ и ЗЗД е доколкото има неуредени въпроси. Съществена разлика между договора за обществена поръчка и гражданските договори регулирани от ТЗ и ЗЗД е, че страните по първия, макари субекти на частното право, не се намират в отношения на пълна равнопоставеност, поради това, че договорът за обществена поръчка е от категорията на административните договори (чл.19а от АПК), по който възложителят е с властнически правомощия и който едностранно определя условията по договора в съответствие с нормативно определени изисквания, с които кандидатът или участникът следва да се съобрази. Съществен елемент на административния договор за обществена поръчка е наличието на изключителни клаузи свързани със значим обществени интерес и установени императивно в интерес на възложителя като страна по договора, който организира и провежда процедурата свързана с разходване на публични средства.
Визирайки изложеното по-горе КЗК счита, че изискването, посочено в т. II.5. „Условия за изпълнение на поръчката“, „Срок и начин на плащане“ на документацията за участие и на стр. 2 от Приложение 8.1. на същата, а именно: „Плащанията се извършват по банков път в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни след изпълнение на извършена доставка и представяне на следните документи: ….“ е в унисон със закона, а твърдението в жалбата е неоснователно. (Решение № 1320 от 16.11.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 785 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Неоснователно е възражението на касатора относно изводите на КЗК, че не е допуснато нарушение на чл.66, ал.1 от ЗОП, поради това, че не е посочен вида на предвижданите за изпълнение от подизпълнителя работи, а единствено дела в подизпълнението. Обективно е установено от КЗК, че в представения ЕЕДОП, част II Информация за икономическия оператор, раздел Г "Информация за подизпълнителите" от участника [фирма], е вписан като подизпълнител [фирма]. В представения Образец № 2 от документацията ЕЕДОП на [фирма] същият е декларирал, че "ще осъществява приготвяне на болнична храна по диети, изпълняващ 50 % от поръчката", както и приложена Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, като и в тази декларация се подчертава размера на участието - 50%. При тези данни КЗК е приела, че е спазено изискването на чл.66, ал.1 от ЗОП, след като е посочен делът на поръчката, който ще се възложи на подизпълнителя и неговото задължение за изпълнение, както и че в съответствие с ал.9 отговорността за изпълнението на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Съгласно чл.66, ал.1 от ЗОП участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съгласно чл.69, ал.9 от ЗОП независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Обоснован и законосъобразен е изводът на КЗК, че не е допуснато нарушение на посочените разпоредби, след като участникът [фирма] е посочил за подизпълнител [фирма] и дела от поръчката, който му възлага - 50%, както и подизпълнителят е представил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, като в тази декларация е посочил дела на участието - 50%, както и в Образец № 2 от документацията ЕЕДОП на [фирма] същият е декларирал, че "ще осъществява приготвяне на болнична храна по диети, изпълняваш 50 % от поръчката". Разпоредбата на чл.66, ал.1 от ЗОП не изисква посочване на видовете дейности за изпълнение от подизпълнителя, а само дела от поръчката, каквото в случая е изпълнено. С ал.2 на чл.66 от ЗОП се изисква подизпълнителите да отговаря на съответните критерии за подбор според вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и които се преценяват при разглеждане на документите за подбор. Следователно посочването на видовете работи , които ще се изпълняват не е задължителен елемент на офертата, а са относими при преценка изпълнението на критериите за подбор от подизпълнителя. Освен това в случая посочения дял от поръчката от 50% не обуславя нарушение на чл.66, ал.9 от ЗОП, предвид на това, че нормата възлага отговорността при изпълнение на договора на изпълнителя, независимо от дела на участие на подизпълнител или подизпълнители. (Решение № 9398 от 17.07.2017 г. по адм. д. № 6161 / 2017 на Върховния административен съд)

В Протокол № 1003-17/28.02.2017 г. комисията изрично е указала на участника, че не е предоставил пълна и конкретна информация за експерт № 11, в Част IV, раздел “В”, ред 6) на ЕЕДОП, касаеща конкретните периоди, в които е придобит професионалния опит, в т.ч. работодатели, при които този опит е придобит и конкретната длъжност/професия на експерта при съответния работодател. В същия протокол, за експерт № 14, комисията ясно е указала на участника, че съответното лице следва да притежава завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите: хидрогеология, хидрология, екология или еквивалентна, която информация в представения ЕЕДОП не е попълнена. С оглед на това, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е изискала от участника да представи разяснения и/или доказателства за съответствие на специалността на експерта с изискванията на възложителя. Участникът ДЗЗД “Биоинформ Про Консулт” е получил Протокол № 1003- 17/28.02.2017г. на 05.05.2017г. и е представил допълнителни документи. Съгласно Протокол № 1003-67/18.05.2017г. комисията е счела, че и с тях не е доказано съответствието на данните за участника с изискването на възложителя към критерия за подбор за разполагане с ръководен състав и персонал с определена професионална компетентност по отношение на Експерт №11 и № 14, за което, видно от т. 4.1 от установени факти, са изложени подробни мотиви в протокола .В резултат на фактически установеното, КЗК намира, че помощният орган правилно е приел, че за експерт № 11, посочването само на позицията „сътрудник“ по проект „Картиране на значими за биоразнообразието гори в България“ за периода 2008-2011г., не може да послужи за достатъчно доказателство, удостоверяващо съответствие с изискванията на възложителя, съгласно документацията, защото периодът е неконкретизиран по месеци и е възможно да има срок на работа по-малък от 36 месеца, в разрез с изискването на възложителя в утвърдената документация за участие. От друга страна, посочването само на наименованието на длъжността - „сътрудник“, не съдържа в достатъчна степен необходимата информация за професионалния опит във връзка с конкретно определените от възложителя специалности в изискуемото професионално направление - „биологически науки”, „науки за земята“ или еквивалентно. В тази връзка, КЗК счита за правилна констатацията на оценителната комисия, че въпреки че на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП е изискала от участника да представи разяснения и/или доказателства за съответствие на специалността на експерт № 14 с изискванията на възложителя, същите не са представени. Може да се приеме, че прилагането на диплома за завършено висше образование и приложението към нея, установява достоверността на предоставената информация относно завършената специалност “Хидроенергийно строителство” на съответното лице. В конкретния случай, обаче, с представения документ не се преодолява констатираната непълнота в ЕЕДОП, която е следвало да бъде коригирана с предоставяне на разяснения, въз основа на които обосновано от оценителната комисия може да се заключи, че въпросният експерт покрива изискването за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите: хидрогеология, хидрология, екология или еквивалентна. Участникът е следвало да предостави и своите писмени разяснения относно съответствието на професионалния опит на експерт № 14 с изискванията за критериите за подбор от документацията, като изложи информация относно изпълняваната длъжност и основните трудови задължения на съответното лице, заемайки позициите експерт „Води“ и началник-отдел „Води“ в РИОСВ. Информацията е необходима, за да послужи на комисията при извършване на преценка, че същият е придобил знания и умения, усвоени в процеса на упражняване на определената длъжност или позиция. Предвид горепосоченото, КЗК приема, че назначената от възложителя комисия надлежно и законосъобразно е изследвала обстоятелствата, декларирани от участника “Биоинформ Про Консулт” като е изискала и представяне на допълнителни разяснения, информация и документи с оглед отстраняване на непълноти по чл. 61, т.5 от ППЗОП. След представяне на законосъобразно изисканите допълнителни документи по чл. 61, т.6 от ППЗОП, помощният орган на възложителя правилно е констатирал нередовност в представените ЕЕДОП-и във връзка с изискванията определени съгласно утвърдената документация от възложителя за доказване на професионалните компетентности на Експерт №11 и № 14.
КЗК счита, че в случая следва да се подчертае, че приложението на разпоредбата на чл. 61, т.5 от ППЗОП е еднократно, а не до момента, до който всички поставени критерии за подбор бъдат изпълнени от участника. Констатираното ново несъответствие във връзка с некоректно попълнен ЕЕДОП не може да бъде законосъобразно преодоляно, поради факта, че на участника “Биоинформ Про Консулт” вече е била дадена възможност по чл. 61, т.5 и т.6 от ППЗОП да отстрани нередовност в подадената оферта. В обявлението за обществената поръчка (VI.3) Допълнителна информация) изрично е указано, че възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП. По отношение на участника “Биоинформ Про Консулт” е налице хипотеза по чл. 107 от ЗОП, тъй като не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на поръчката и при предоставената възможност по чл. 61, т.5 и т.6 от ППЗОП не е отстранил констатираните несъответствия в частта, касаеща изискуемата от възложителя информация относно професионалните компетентности на Експерт №11 и № 14. Следва да се подчертае, че възможността за отстраняване на нередовност по подадена оферта в откритата процедура по вид „публично състезание“, която предоставя разпоредбата на чл. 61, т.5 от ППЗОП, вменява отговорност за коректно изпълнение, съответно отстраняване на нередовността, изцяло по отношение на участника, доколкото законодателната идея не е многократното коригиране на несъответствия и непълноти. Същите изводи са относими и към хипотезата, при която участникът не е подал първоначално ЕЕДОП, както конкретно от оценителната комисия е установено по отношение на участникът ДЗЗД “Биоинформ Про Консулт”, като следва да се изтъкне, че с представянето на ЕЕДОП едва в срока по чл.61, т.6 от ППЗОП, участникът носи отговорността съответният документ да бъде коректно попълнен съгласно изискванията на приложимия закон и утвърдената от възложителя документация за участие. (Решение № 1367 от 23.11.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 707 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Няма коментари:

Публикуване на коментар