Архив на блога

неделя, 13 ноември 2011 г.

Седмичен бюлетин 7 - 13 октомври 2011

Комисия за защита на конкуренцията
На 09.11.2011г. Народното събрание избра двама нови членове на Комисията, с което нейният състав бе увеличен на 7 души. Това са Петя Маринова Велчева, предложена от ГЕРБ и Зорница Иванова Иванова, предложена от „Атака”. Петя Велчева е адвоката на свободна практика и докторант в Нов български университет Петя Маринова Велчева, а Зорница Иванова е юрист в счетоводна и консултантска къща. Следващата седмица, на 15.11.2011г., КЗК тържествено ще отбележи 20-годишнината от създаването й. 

Нелоялна конкуренция
КЗК постанови решение, свързано с понятието „добавки” по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК, което ще има важно значение при тълкуването на това понятие
Разпоредбата забранява към продавана стока или услуга да се предлага безвъзмездно или на привидна цена добавка, с изключение на: рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие; предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга; стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества. В конкретния случай, „Карлсберг България” АД е организирало промоция, в рамките на която всеки търговец на дребно е получавал при покупката на определено количество бира (стекове от по 6 или 8 бутилки от 1 или 2 литра) регистрационен талон. Върху всеки стек е бил изобразен „промо символ”, равен на 1 т. При събиране на 80 или 140 точки, търговците са могли да получат ваучер за пазаруване в хипермаркети Технополис на стойност 50 лв., съответно 100 лв.
КЗК е направила подобрен анализ за това може ли така предлаганият ваучер да има характера на добавка по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК. От установените факти е станало ясно, че ваучерите не са били получавани директно със закупуването на съответното количество стока, а само при представянето на съответния брой точки от страна на предварително регистрирал се участник. Изискването за събиране на серия от символи за получаването на ваучер, както и обстоятелството, че тази награда може да бъде получена само от регистрирал се търговец на дребно са довели до извода, че безвъзмездните ваучери не представляват добавка към продаваната стока и разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК е неприложима. Обещаните ваучери са били предоставяни само на тези търговци, които са пожелали да се регистрират за участие, които след това са закупили обявеното в промоцията количество и са представили съответните доказателства за това пред организатора. Това схващане кореспондира изцяло с виждането и на ВАС, който е постановил, че за осъществяването на фактическия състав на забраната „е необходимо предлаганата като добавка услуга (респективно стока) да се отнася до всички потребители на стоката или услугата.” ВАС е посочвал също така, че от значение за преценката дали е налице нелоялна конкуренция е и обстоятелството дали прилаганият механизъм представлява обичайна практика на съответния пазар или не. Ноторно известно е, че събирането на точки при извършване на серия от продажби е обичайна и широко прилагана рекламна практика от много търговци, преди всичко големите търговски вериги и бензиностанции, които дават на клиентите си възможност да събират точки при извършване на покупки, като след набирането на определен сбор и само ако такъв бъде постигнат, на клиентите се дава като награда някакъв предмет (чанта, домакински уред и др. под.).
По-нататък в решението си КЗК правилно е преценила, че конкретната промоция следва да попадне в приложното поле на чл. 36, ал. 3 от ЗЗК, която забранява извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от  събиране на серия от купони и други подобни. В конкретния случай, правото на участие в промоцията придобиват предварително регистриралите се търговци на дребно, които за да получат наградата трябва да съберат съответния брой символи. Обещаваните награди ще се получат ако търговецът закупи промоционални продукти на стойност минимум 931, 20 лв. (за ваучер в размер на 50лв.) или на стойност 1629,60 лв. (за ваучер от 100 лв.). Това означава, че в случая липсва елемент от фактическия състав на разпоредбата, тъй като стойността на предлаганата награда не надвишава цената на продаваната стока или услуга. Крайният извод на КЗК е, че при провеждането на промоционалната игра „Събирайте точки - Пазарувайте безплатно в Технополис” „Карлсберг България” АД не е извършило нарушение на ЗЗК.
Английското ведомство за стандарти в рекламата (ASA[1]) е постановило, че изявлението на кабелна телевизия, че предлага „по-добро телевизионно изживяване” в сравнение със сателитните телевизии, не е заблуждаващо или подвеждащо. В рекламата на кабелна телевизия (Virgin Media) се е споменава, че прехвърлянето от сателитен оператор към нейните услуги ще сложи край на "замръзването на картината, причинено от лошото време" и ще предложи на потребителите едно „по-добро телевизионно изживяване”. ASA е отхвърлило твърдението на BskyB, че изявлението на Virgin Media, че за момента качеството на изображението на BskyB е по-лошо от това на кабеларката е нелоялно. В защитната си теза Virgin Media е цитирало признание на BSkyB, че е сателитен оператор, респективно излъчва сателитен сигнал и поради това качеството на изображението, може да бъде силно компрометирано от лошото време, особено при силен снеговалеж или обилен дъжд. В същото време кабелите на Virgin Media се намират под земята и не зависят от промените във времето. ASA споменава в решението си, че в рекламата е било ясно обяснена възможността за застиване на картината при BskyB именно при лошо време и не се е твърдяло лошо качество на сигнала по принцип. Обсъдена е и гледната точка на потребителите, които биха искали да гледат телевизия, която не се е влияе от промените във времето и това в действителност означава „по-добро телевизионно изживяване” за тях, в сравнение със сигнал, който спира или се накъсва при сняг и дъжд. В този смисъл това изявление на Virgin Media е прието за вярно и незаблуждаващо за потребителите.

Обществени поръчки
„Мобилтел” ЕАД е обжалвал пред КЗК решение на Министрество на финансите, с което „БТК” АД е определено за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на МФ и поделенията му с общ номерационен план”. Според жалбата техническото предложение БТК не съответства на изискванията, тъй като в документите поставени в Плик № 1 фигурират ценови предложения и офертата изобщо не е трябвало да бъде допускана до по-нататъшно оценяване. КЗК е приела твърдението за неоснователно. След анализ на документацията Комисията е преценила, че изразите „50 безплатни минути” и „10 (десет) лева”, се съдържат единствено в приложените към Техническата оферта Общи условия на договора. Съгласно изискванията на възложителя ОУ е следвало да бъдат представени от участниците като неразделна част от техническото предложение, което се поставя в Плик № 1. Изразът „50 безплатни минути” е споменат в ОУ по повод правото на всеки абонат да ползва еднократно 50 безплатни минути за национални разговори в мрежата на БТК, в случай че се наложи да му бъде сменен телефонния номер по технически причини. Представянето на безплатни минути в подобни случаи е по изключение и цели да обезщети ползвателя на услугата за промяна на номера по технически причини, което не би могло да се категоризира, като част от тарифния план предлаган от участника в хода на обществената поръчка. От друга страна изразът „10 (десет) лева”, също е споменат в ОУ по повод на конкретна хипотеза на прекратяване на процедура по пренасяне на номер и по никакъв начин тази сума не би могла да бъде отнесена към оферираните от БТК тарифни планове. Информацията за действителната цена оферирана за ОП се е съдържала изцяло в Плик № 3 и е станала известна на членовете на конкурсната комисия едва след отваряне на ценовите оферти. С оглед на това КЗК е приела, че обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
КЗК отмени решението на  зам.-кмета на община Гърмен за определяне на изпълнител на ОП с предмет - проектиране и строителство на Ландшафтно исторически парк „Градище”. КЗК е отменила решението, тъй като предложените от спечелилия Консорциум „Градище- 2011” архитект и реставратор не отговарят на изискванията за професионален опит и минимално изискуем стаж и поради това този участник е следвало да бъде отстранен. В жалбата се твърди също така, че предложената от Консорциума часова ставка от 2.39 лв. е под изискуемата минимална цена на труда в строителството и в този смисъл и декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП е с невярно съдържание. КЗК е приела това твърдение за неоснователно. Минималната часова ставка в строителството се определя за един работник, въз основа на минималния осигурителен доход, задължителните осигурителни вноски за съответната година, допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа и платен годишен отпуск, за нискоквалифициран и висококвалифициран труд и др. По отношение на разглежданата ОП няма нормативно определени минимални цени на труд, поради което се прилагат разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. В областта на строителството, за квалифицирани и за нискоквалифицирани производствени работници, месечната работна заплата е в различни размери. От друга страна възложителят не е поставил условие да се посочи участието на определен персонал във всяка конкретна дейност, т.е. възможно е в определена дейност да не присъства нито един квалифициран работник, а в друга - повече от един, което в се отразява на крайната минимална часова ставка. За участниците в процедурата не съществува задължение да съставят екип от точно определен брой лица (квалифицирани/неквалифицирани), нито е предвидено те да осъществяват дейността си в рамките на 8 часов работен ден.
Интересно е и решение № 1474 от 2011г., което се отнася до състава на комисията на възложителя. На първо място е обсъдено твърдението за наличие на конфликт на интереси, произтичащ от обстоятелството, че за член на комисията е назначено лице, което е в трудовоправни отношения с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), който е част от административната структура на Министерство на културата (МК), което пък е едноличен собственик на капитала на един от участниците „Реставрация” ЕАД. Според КЗК няма пряка връзка между главния експерт в НИНКН и „Реставрация” ЕАД, тъй като институтът е самостоятелна структура към МК, а „Реставрация” ЕАД е отделно юридическо лице, които имат обединяващо звено, на което са подчинени, а именно на МК, но не са подчинени и икономически зависими едни от други. Освен това експертът е в трудово правоотношение с НИНКН, а не с МК и е спазил задължителното законово изискване да подпише декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗОП, с която под страх от наказателна отговорност за деклариране на неверни данни е удостоверил, че няма материален интерес от възлагането на ОП на определен участник. КЗК е установила, че в офертата на „Реставрация” ЕАД има два протокола на комисия, назначена от министъра на културата, в чийто състав като председател, съответно член е било включено същото лице - главен експерт в НИНКН. Според КЗК това също не обосновава връзка между физическото лице и юридическото лице – „Реставрация” ЕАД и те не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ, тъй като няма данни главният експерт да е в икономически зависимости с „Реставрация” ЕАД, тъй като негов работодател е НИНКН, а не „Реставрация” ЕАД. 

Концентрации
След като придоби "Ритейл парк Пловдив" и "Мол София", фондът "Европа кепитъл", който е част от "Рокфелер груп", води преговори за нова сделка в България. Сделката ще бъде за сума между 30 млн. и 40 млн. евро, но участниците в нея не са уточнили в изявлението си в кой точно сегмент на имотния пазар ще бъде купеният проект. Логиката за водене на тези преговори с обяснява с растящото население на гр. София, което представлява интерес за "Европа кепитъл". Сградите, които биха били интересни за фонда, трябва да са с добри локации и с високо качество на строителството. Според изявления на предприемачите, те очакват „разумен приход на средства".
Други две мощни медийни компании Walt Disney Company и YouTube също съобщиха за предстояща сделка, като се надяват чрез новото партньорство да преодолеят проблемите, свързани със завладяването на по-голяма уебаудитория и привличането на рекламни приходи. Двете компании са се споразумели да инвестират заедно между 10 млн. и 15 млн. долара в оригинално видеосъдържание, което ще бъде създадено от Disney и излъчвано в двойно брандиран канал в Disney.com и YouTube. В канала също така ще се излъчват и аматьорски клипове, избрани измежду многото качвани всеки ден в сайта за видеосподеляне YouTube. Сделката е важна не толкова заради размерите си, а поради факта, че посочва ясно слабите страни на двете компании – трудностите на Disney да привлече онлайн аудитория и тези на YouTube да се наложи като място, в което има и качествено професионално съдържание. Идеята е по този начин опитът на Disney в разказването на истории да достигне до семействата от най-новите поколения чрез платформите, които те предпочитат. YouTube се надява да получи по-голямо доверие от родителите, които по принцип не са много доволни от това децата им да посещават сайт, в който често могат да се видят провокативни клипове и още по-провокативни коментари към тях. Целта на притежавания от Google сайт за обмен на видеосъдържание е да се конкурира с кабелните компании за рекламни приходи, като започне да публикува повече професионални клипове
Втората по големина в света минна компания "Англо американ" (Anglo American) ще купи 40% от акциите на корпорацията за обработка на диаманти De Beers от фамилията Опенхаймер. Според официалното съобщение от Anglo American цената на сделката е 5.1 млрд. долара.След приключването на сделката, делът на Anglo American в една от най-големите компании в света за производство на диаманти ще се увеличи от 45% на 85%. В съответствие с акционерното споразумение с правителството на Ботсвана, която държи 15 на сто от компанията в De Beers, то има право да изкупи преимуществено акциите от фамилията и да увеличи дела си до 25%. Ако Ботсвана се възползва от него, делът на Anglo American в De Beers ще се увеличи само до 75%. За намерението на Anglo American да увеличи дела си в De Beers стана ясно още в края на миналата година. Тогава делът от 40% в De Beers се оценяваше от специалистите на 3 млрд. долара. De Beers е основана в ЮАР през 1880г. от Сесил Родсом, който е и един от създателите на държавата Родезия (сега Зимбабве). В момента De Beers контролира около 40 процента от добива на диаманти.
Universal Music, собственост на френския концерн Vivendi, е отправила оферта на стойност около 1.9 млрд. долара за придобиване на звукозаписното поделение на британската EMI, която държи правата за произведенията на "Бийтълс", "Пинк Флойд" и "Колдплей", както и за редица съвременни звезди. Според наблюдатели продажбата на EMI на Universal може да се натъкне на съпротива в Брюксел, където търговската асоциация на малките независими звукозаписни компанни Impala изразява тревога от засилващите се позиции на Universal. Vivendi може да срещне проблеми и с рейтинговите агенции, които трябва да бъдат убедени, че сделката за звукозаписното звено на EMI няма да застраши нейния рейтинг. Затова е възможно Universal да продаде част от активите, за да разсее тревогите на регулаторите и да понижи разходите по придобиване на EMI.  
На финала е и продажбата на издателското поделение на EMI - EMI Music Publishing на гиганта Sony с финансовата помощ на фонда Blackstone. Запознати източници, цитирани от "Блумбърг", определят и тази оферта на около 2 млрд. долара.

Държавни помощи
ЕК е започнала детайлно разследване на плана за помощ за преструктуриране на българската държавна железопътна компания БДЖ, поради съмнения дали този план е подходящ, за да се възстанови дългосрочната жизнеспособност на дружеството. Сред важните въпроси, които предстои да бъдат разгледани е и дали планът съдържа достатъчно мерки за компенсиране на нарушаването на конкуренцията. През май 2011г. България уведоми ЕК за увеличение на капитала на БДЖ в размер на 550 млн. лв., което трябва да бъде предоставено на шест транша през периода 2011 - 2016 г. Мярката е предназначен да помогне на дружеството, което от няколко години е в затруднено финансово положение. БДЖ осигурява 80% от вътрешния товарен транспорт и 100% от превоза на пътници, поради което в края на миналата година ЕК временно одобри публично финансиране в размер на 249 млн. лв., тъй като внезапното закриване на дружеството би предизвикало големи смущения, както и за да даде възможност на България да представи план за преструктуриране, гарантиращ неговата бъдеща жизнеспособност. България все още не е предоставила доказателства, че приватизацията на дъщерното дружество на БДЖ за товарни превози ще бъде достатъчна, за да компенсира нарушаването на конкуренцията, или че това ще представлява подходящ принос на дружеството към разходите за преструктурирането му.

Европейска практика
През седмицата се появиха съобщения, че четирите най-големи германски енергийни компании E.on, RWE, EnBW и Vatenfall вероятно са фалшифицирали документи, които са били предоставени за проверка на Bundeskartellamt[2]. Разследването на германското ведомство по конкуренция е било проведено през 2010г., за да изясни, наистина ли енергийните компании са изключвали нарочно електростанции, за да създадат изкуствен дефицит на електроенергия и по този начин да вдигнат цените. В крайна сметка, в началото на 2011г. ведомството е публикувало решението си, с което не са били открити нарушения. Съмнения относно резултатите от проучването са повдигнати от Партията на Зелените в Бундестага, която се е обърнала с молба за повторна експертиза към частната юридическа фирма Becker Buettner Held. След направено собствено разследване, юристите са изразили становище, че четирите най-големи енергийни компании в Германия са дали за проверка фалшифицирани данни, за да избегнат санкции за манипулация на цените на електроенергията. Юристите също така смятат, че служителите в Bundeskartellamt не са проверили предоставената информация и са се доверили на честността на проверяваните енергийни компании. Четирите енергийни компании засега отричат обвиненията.
Пазари
Мобилният гигант Motorola Mobility е завел две дела за нарушаване на два свои патента срещу Apple, на базата на които настоява да се издаде заповед за спиране на продуктите на компанията на германския пазар. Исковите молби са подадени срещу "Apple Германия" и компанията майка Apple Inc. Освен предварителната забрана Motorola иска да й бъдат изплатени обезщетения за нарушени лицензи от 2003 г. досега. Това дело може да се разглежда като ответен удар срещу действията на Apple срещу устройствата, използващи операционна система Android, тъй като Motorola Mobility наскоро бе закупена от Google, който от своя страна е и собственик на мобилната платформа. В рамките на патентната война Apple успя да си издейства 4 подобни забранителни заповеди срещу основния си съперник Samsung, който също използва Andorid. Заради висящите дела корейският технологичен гигант не може да продава някои от мобилните си продукти в Германия, Холандия и Австралия. Според информация, публикувана във в-к Дневник, засилената юридическа офанзива на и срещу Apple в Европа вероятно е функция от силните позиции на устройствата с Android на континента.

Рекламен пазар
Три компании - Microsoft, Yahoo! и AOL обявиха началото на сътрудничество си в областта на интернет рекламата. Рекламните отдели на трите компании ще си продават свободна рекламна площ една на друга, запазвайки независимост при вземането на решения и работата с клиентите. Съвместната дейност се планира да започне от началото на 2012 година. Засега сътрудничеството е ограничено само на територията на САЩ, но Yahoo и AOL ще се кооперират и за канадския пазар. Компаниите не очакват препятствия пред сключеното споразумение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ, тъй като смятат, че конкуренцията между тях ще се запази и отричат да имат помежду си уговорки по отношение на цените. Наблюдатели смятат, че става дума за опит за противопоставяне на компаниите Google и Facebook в областта на онлайн рекламата. Очаква се делът на Google на този пазар да се увеличи с 16% през 2011г., а този на Facebook с 9,3 процента, докато прогнозите сочат, че делът на Microsoft, Yahoo! и AOL на интернет рекламата само ще спада.

Класации
17 български компании присъстват в класацията за 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа. http://dnes.dir.bg/news/pechalba-klasatzia-oborot-kompanii-9870279
Това показва третата годишна класация на Кофас-ЦИЕ Топ 500. В челните места на класацията са рафинерията на "Лукойл", която заема 29-о място сред фирмите в 13-те бивши социалистически държави за миналата година. "Лукойл България" заема 71-во място. Сред стоте компании с най-големи приходи в Централна и Източна Европа са и "Аурубис" и Националната електрическа компания. В класацията влизат и ОМВ, "Булгаргаз", ЧЕЗ, "Мобилтел", БТК, "Нафтекс Петрол", "Овергаз", "Космо България Мобайл", Метро Кеш енд Кери и АЕЦ "Козлодуй". В дъното на класацията са Е.ОН България, "Стомана Индъстри" и "Кауфланд България", които заемат съответно 472, 491 и 495-о място в топ 500. Приходите на 17-те най-големи български фирми за 2010г. са 14,3 млрд. евро, което е с близо 15 на сто повече в сравнение с 2009г. и формират 2,62% дял от общия оборот на компаниите в класацията.


[1] Advertising Standards Authority, Великобритания.
[2] Германското федерално ведомство по конкуренция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар