Архив на блога

вторник, 15 ноември 2011 г.

Рискува ли "Софийска вода" отново да попадне по ударите на Закона за защита на конкуренцията?

Вчера в пресата се появи съобщение, че "Софийска вода" се кани да спре подаването на вода на над 1000 абонати от кварталите "Слатина", "Стефан Караджа", "Левски", "Сухата река" и "Хаджи Димитър", защото са натрупали сметки средно от по 1500 лв. От дружеството съобщили, че в края на месеца същата мярка ще бъде приложена и срещу длъжници в кварталите "Дружба" и "Младост". Това била последната мярка, която се предприема срещу длъжниците.
Проблемът е болезнен, а и КЗК вече се е занимавала с подобни случаи[1][1]. В тях обаче ставаше дума за спиране на водата в цели блокове заради това, че някои от абонатите в тях не си плащат потреблението. Подобни действия представляват злоупотреба с господстващо положение, която уврежда изрядните потребители, които не разполагат с друг алтернативен източник – доставчик на вода, от който да получат заместима услуга. Това сега бе напомнено и от председателя на ДКЕВР, Ангел Семерджиев, който коментира, че "Софийска вода" няма право да спре водата на цял блок, дори и някои от абонатите в него да са длъжници".  Той подозирал, че в случая става въпрос по-скоро за незаконно присъединение абонати, но дали това е така предстои да се види.
Не е ясно и как точно "Софийска вода" възнамерява да спре водата на тези длъжници без да засегне изрядните си потребители. Ако не се намери подходящ начин обаче и отново се прибегне до лишаването на цели блокове от вода, казусът вероятно ще попадне в КЗК.
А казусът като цяло е доста сложен.
От една страна безспорно е, че неизпълнението на задължението за плащане на сметките за вода не бива да се толерира. И не само поради общия принцип в правото, че  всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно, добросъвестно и съобразно изискванията на закона (чл. 63 от ЗЗД). По твърдения на "Софийска вода"  тя има да получава от клиентите си 62 млн. лв., което било повече, отколкото дружеството е инвестирало за една година. Според оценката на компанията с тази сума могат да се подменят над 200 км. водопроводи или да се изградят нови 40 км. канализация. Което, казано с други думи означава, че неплащането на задълженията от част от потребителите ощетява всички останали, а и обществото като цяло, което получава некачествена услуга, плаща повече от потребеното, поради течове в остарялата мрежа, а в някои райони изобщо няма изградена канализация. Отражение има вероятно и върху цената на водата, за чието повишение г-н Семерджиев казва, че зависи освен от увеличението на таксата за водоползване, така също и от капиталовите разходи на водоснабдителните дружества. За да няма сериозно поскъпване на водата, дружествата не трябвало да правят големи капиталови разходи, а да следват вече опредeлените им инвестиционни програми. Очевидно е, че по-добрата събираемост на вземанията ще позволи увеличениe на инвестициите без това да се отразява на цените, което ще е от полза за всички. Така че предприемане на някакви мерки за събиране на задълженията или най-малкото за спиране на тяхното нарастване, е повече от наложително.
В същото време обаче става въпрос за комунална услуга от съществено значение, която пряко влияе върху качеството на живот. В този смисъл "Софийска вода", като естествен монополист и единствен доставчик на тази услуга, следва да положи активни усилия за събиране на вземанията си и едва след като изчерпа всички останали средства за това, да прибегне към преустановяване на подаването на вода. И това е допустимо единствено ако е налице възможност за спиране на водата само в имота на длъжника. В повечето случаи това означава, че самият длъжник трябва да осигури достъп до водомерите си, които се намират вътре в имота. Възможно е да се мисли и за други технически средства и начини за прекъсване на водоподаването в тези имоти. Как това ще стане е проблем на "Софийска вода", но в никакъв случай не бива да се прибягва до мерки, които да ощетят редовните абонати на дружеството.
Любопитно е и друго изявление на "Софийска вода", според което всеки девети длъжник е домакинство, а останалите са търговски дружества. На практика това означава, че огромната част от натрупаните задължение се дължат от стопански, а не от битови потребители. В този ред на мисли възниква въпросът за коя от двете групи потребители се отнася планираното спиране на водата. Това не става ясно от изявлението на "Софийска вода", но съдейки по изброените локации, където предстои спиране на водоподаването, това са предимно жилищни квартали, което пък буди съмнения, че основно ще бъдат засегнати битови потребители.
Ако съмненията се окажат верни, поведението на "Софийска вода" би могло отново да се квалифицира като злоупотреба с господстващо положение, поради неравностойното третиране на различните групи потребители и неоправданото облагодетелстване на една от тях. Облагодетелстване  е налице, доколкото една група длъжници, които не изпълнява задълженията си по договора с дружеството, продължават да получават и ползват услугата, за разлика от друга група длъжници, които оправдано биват лишени от нея.
Тук трябва да се напомни за една малка, но съществена промяна в текста от новия ЗЗК, който забранява злоупотребата с монополно и господстващо положение. Предишният чл. 18 от ЗЗК (отм.) забраняваше само действията на предприятия с такова положение, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията и/или увреждане интересите на потребителите. В чл. 21 от новия ЗЗК обаче, забраната е обхваща не само действията, а изобщо поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, което включва и бездействия. Погледнато в по-общ план, ако се приеме, че прекратяването на водоподаването за неизправни длъжници е оправдана и законосъобразна мярка, то тогава всички останали случаи, в които дружеството бездейства и позволява на неизправните си длъжници да продължат да ползват услуга, която не заплащат, биха могли да попаднат в приложното поле на чл. 21 от ЗЗК.
Налице е и друг елемент от фактическия състав на чл. 21 от ЗЗК, а именно опасност с това поведение да бъдат засегнати интересите на потребителите. И тук се имат предвид всички потребители на "Софийска вода", които, видно от изявлението на самото дружество, търпят вреди от невъзможността водопроводната и канализационната мрежа да бъде поддържана в добро състояние. Съществува и риск за увреждане на конкуренцията между стопанските субекти. Сред тях също има изрядни към монополиста дружества, които натоварват собствения си бюджет с редовно плащане на разходи за вода, и такива, които не плащат, но независимо от това ползват услугата.
Остава да се надяваме, че "Софийска вода" ще пристъпи към тази последна мярка срещу длъжниците си по равноправен и недискриминационен начин така, че да защити собствените си легитимни интереси без да нарушава правилата на конкуренцията. Но освен наеждата е добре и случаят да се провери от компетентните органи и най-вече от КЗК, за да се избегне задълбочаване на проблема. Ако има такъв.[1]Виж например решение № 1003 от 2008г. на КЗК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар