Архив на блога

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Практически въпроси, свързани с контрола върху процедурите за обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове.


Във връзка с някои често задавани въпроси напоследък, свързани с предварителния контрол върху процедурите за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, отново напомням, че считано от 26.02.2012г. настъпиха промени в осъществявания от АОП контрол. 

Въведени бях нови прагове на поръчките, подлежащи на контрол от страна на изпълнителния директор на АОП (чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП), както следва:

1.      за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;
2.      за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2, които са:
a.       За възложители по чл. 7, т. 1, които са централни органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.      9 779 000 лв. - за строителство;
                                                            ii.      254 254 лв. - за доставки, услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
                                                          iii.      391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
b.      За възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.      9 779 000 лв. - за строителство;
                                                            ii.      391 160 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
c.       възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.      9 779 000 лв. - за строителство;
                                                            ii.      391 160 лв. - за доставки, и 254 254 лв. - за доставки по приложение № 4;
d.      възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки, по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.       254 254 лв. - за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
                                                            ii.      391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
e.       възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 за услуги и конкурс за проект, на стойности без ДДС, равни или по-високи от 391 160 лв.;
f.       възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.      9 779 000 лв. - за строителство;
                                                            ii.      782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
g.      възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
                                                              i.      9 779 000 лв. - за строителство;
                                                            ii.      782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект.

Самият контрол се осъществява на два етапа – преди откриване на процедурата и след публикуване на решението и обявлението в Регистър на обществените поръчки (РОП).

Поради изложеното, след 26.02.2012г. в РОП не следва да се изпращат документи за откриване на процедури, подлежащи на предварителна проверка съгласно чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП, по които не е проведен предварителен контрол по посечения ред. Промените в закона изискват откриването на тези процедури да се предхожда от проверка на: проектите на обявление, решение за откриване и методика за оценка на офертите за съответствие с изискваният на ЗОП (чл. 20а, ал. 1 ЗОП). 

АОП изготвя становище за съответствие с изискванията на ЗОП в 14-дневен срок от получаване на проектите и го изпраща до възложителя. При установяване на несъответствия становището съдържа и препоръки за отстраняването им.
Следващата стъпка изисква едновременно с изпращане на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в РОП, възложителят да изпрати до АОП и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките в становището на АОП, възложителят може да приложи и писмени мотиви. Те следва да се опишат в документа „Информация за предварителен контрол“ (виж по-долу).

В 10-дневен срок от публикуването на документацията в РОП се провежда втория етап на контрола, който се изразява в оценка доколко публикуваните документи са съобразени с направените от АОП препоръки (чл. 20а, ал. 5 ЗОП). Окончателният доклад се подписва с електронен подпис от лице, упълномощено от изпълнителния директор на АОП, и се изпраща на електронната поща, от която са получени документите за контрол. Независимо от съдържанието на доклада, той се изпраща по електронна поща на контролните органи – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, и на управляващия орган на съответната програма.

ВАЖНА особеност на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП е, че при ускорените процедури (ограничена и на договаряне с обявление) не се предвижда втори етап. В случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 ЗОП той завършва със становището за съответствие на проектите на документи с изискванията на ЗОП.

Следва да се има предвид, че всеки етап от контрола се извършва еднократно. Това означава, че проектите на документи за откриване на процедури, по които е осъществен първия етап на предварителен контрол, не подлежат отново на проверка. Те се проверяват повторно след публикуване в РОП на обявлението и решението за откриване.

ВАЖНО е да се отбележи, че АОП не следи служебно за спазването на посочените по-горе изисквания, отговорност за което носи изцяло възложителя.

За постигане на бързина и оперативност при контрола е възприето обменът на информация във връзка с осъществяването му да се извършва по електронен път. С оглед на това, след като изготви проектите на документи за конкретната процедура, възложителят следва да попълни в специализирания софтуер Редактор на форми образеца на обявление и на решение за откриване, когато е приложимо. Програмният продукт е свободно достъпен на Портала за обществени поръчки ето тук
 
За целите на контрола, в Редактора на форми са разработени допълнителни функционалности. В началото на Обявлението за обществена поръчка е добавен радио-бутон, посредством който възложителят да укаже дали съответният документ е проект или следва да се публикува в РОП. На първия етап от контрола обявлението се обозначава като проект. 

На второ място, посочването на прогнозната стойност на поръчката в обявлението се изисква задължително. Тя следва да е указана в лева или в евро. Тъй като оповестяването й не е задължително според закона, в образеца е добавен радио-бутон, посредством който възложителят да отбележи дали е съгласен тази информация да стане публична чрез РОП, когато обявлението не е проект, или да се ползва само за целите на контрола. 

ВАЖНО е да се има предвид, че в случаите на обществени поръчки с обособени позиции, ако възложителят не иска ориентировъчната стойност на отделните позиции да е известна на потенциалните изпълнители, то следва да не попълва съответното поле на Приложение Б от образеца.
Когато посредством проверка чрез Редактора на форми се установи, че конкретният случай попада в обхвата на контрола, на етап „Валидиране” е предвидено задължително да се иска към обявлението да се прикачи документ по образец, наречен „Информация за предварителен контрол“.


В случаите на поръчки с обособени позиции, в същия документ следва да се посочи прогнозната стойност на всяка от тях. Образец на „Информация за предварителен контрол“ е публикуван в Портала за обществени поръчки и може да бъде видян ето тук

За изпращане на проектите на документи, подлежащи на проверка по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, възложителите трябва да използват електронна поща с адрес pk@aop.bg. Документите по една процедура следва да се съдържат в едно електронно писмо, като обявлението и решението трябва да са създадени с Редактора на форми и да са във формат .fed, а документът „Информация за предварителен контрол” да е вграден в обявлението по описания способ. 

Документите се изпращат придружени с писмо, което съдържа най-малко следната информация:
  • наименование на възложителя,
  •  обект и предмет на поръчката,
  • вид на процедурата,
  • прогнозна стойност на поръчката,
  • оперативната програма, която предоставя финансирането,
  • критерий за оценка на офертите,
  • изброяване на прикачените файлове,
  • име и длъжност на лицето, което изпраща документите, както и датата и номер на заповедта, с която е упълномощено да извършва това.
В полето „относно” на писмото (subject) следва да се посочи на латиница ПК20а_името на възложителя_ключова(и) дума(и) от предмета на поръчката. 

Придружителното електронно писмо трябва да е подписано с електронен подпис.

За получаване на документите в АОП се предвижда възложителите да бъдат уведомявани чрез съобщение на електронната поща, от която те са изпратени. Изпращането на такова съобщение означава, че документите са регистрирани в деловодната система. 

ВАЖНА особеност е, че  предварителен контрол на документи, които не са получени по описания ред, не се осъществява. Такива документи се връщат на възложителя, а контролът започва след отстраняване на пропуските.

Когато е спазен посоченият ред, в АОП се проверяват проектите на обявление, а когато е приложимо, и на решението за откриване и методиката за оценка на офертите.

Документите за откриване на процедурата следва да се изпратят в РОП по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, т. е. посредством директно въвеждане от упълномощен потребител. Документът „Информация за предварителен контрол“ се вгражда в обявлението по описания начин и се изпраща едновременно с него.

За пълнота изброявам и новите образци на документи, във връзка с промените, влезли в сила от 26.02.2012г.

1.      Образец на публична покана
2.      Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
3.      Информация за предварителен контрол  (по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП)
4.      Решения
a.       Решение за откриване на процедура за откриване на обществена поръчка
b.      Решение за промяна/техническа редакция или за добавяне на допълнителна информация
c.       Решение за прекратяване на процедура за откриване на обществена поръчка
5.      Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Актуалните образци на документите можете да намерите на  този адрес.


Няма коментари:

Публикуване на коментар