Архив на блога

събота, 7 юли 2012 г.

Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки – Част XII


Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП изисква в състава на конкурсната комисия да е включен задължително правоспособен юрист, същата да е нечетен брой членове – най-малко петима, а останалите членове да са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. Предметът на конкретната поръчка е било изпълнение на СМР за два вида обекти, свързани с алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец, както и интегрирано водоснабдяване на села посредством дълбок сондаж на помпена станция. Един от членовете на оценителната комисия е бил инженер, вписан в списъка на експертите като Ви К инженер, с основни квалификации - електроснабдяване, електрообзавеждане и автоматизация на водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, както и с компетентност в следните области: доставка на ел. енергия, вода, топлоенергия и дейности в тези сектори; друго строителство – пречиствателни станции за отпадни води и питейни води; енергетика. При това положение КЗК е приела за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че това лица, не е вписано по надлежния ред в списъка на АОП за външни експерти съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗОП. (Решение № 738 от 2012г.)

Съгласно документацията за участие в методиката за оценка на офертите възложителят е разписал по какъв начин ще се оценяват предложенията на участниците, като за един от подпоказателите за оценка са предвидени има стъпки при определяне на получените точки, като при предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда (преминаване през горски фонд. земеделски земи и др. същите, трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия) се дават 20 т., като при предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда, но не напълно отразяващи спецификата на проекта се присъждат 10 т., а при не предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда - 1 т. В случая на всички участници конкурсната комисия е присъдила еднакъв брой точки, с оглед направените от тях предложения. В тази връзка обаче КЗК проверява единствено дали е спазена и приложена правилно методиката за оценка на офертите от помощния орган, както е в настоящия случай. В оперативната самостоятелност на възложителя е да прецени кое техническо предложение за изпълнение на поръчката в по–голяма степен го удовлетворява и да го оцени по адекватен начин. Поради това присъждането на еднакъв брой точки на всички участници не представлява само по себе си нарушение, доколкото е спазена методиката. (Решение № 738 от 2012г.)

Видно от Протокол № 2 от работата на комисията, същата е констатирала, че по обособена позиция № 2 двама от допуснатите общо трима до оценяване участници, които  са предложили една и съща цена – 0.02 лв., поради което комисията е взела решение да проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. С писмо председателят на комисията е уведомил двамата участника по факс за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий. При сравнение на данните, посочени от участниците в „Административни сведения” – образец № 2 се установява, че жалбоподателят е уведомен на заявения от него факс номер за контакти, макар и писмото да е адресирано до „директора/управителя”, т.е. лицето с представителни функции по закон, а не до лицата, посочени от дружеството като лица за контакти в обжалваната процедура, с оглед на което КЗК счита, че генерираното от факсмашината съобщение със статус ,„ок” потвърждава своевременното и надлежно уведомяване за провеждания публичен жребий. КЗК е установила, че другият участник е уведомен на факс номер, различен от посочения от него за целта, но въпросният факс номер се съдържа в офертата му. КЗК счита, че дори този номер да е неактуален и въпреки генерираният от машината „ок”, съобщението да не е стигнато до адресата, то този евентуален порок не е рефлектирал негативно на правната сфера на участника, поради това, че последният е спечелил жребия и е определен за изпълнител на поръчката, поради което и липсва оплакване от въпросния участник по този въпрос. В ЗОП (чл. 71, ал. 5) са разписани единствено хипотезите, при които комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, а именно: (1) при критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти или (2) при критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4. В закона обаче няма изрично предвидени правила, по които да се проведе самия жребий. Поради това допустимо е комисията сама да определи начина на провеждане на жребия, стига да се гарантират публичност и прозрачност при избора на изпълнител на поръчката. В настоящия случай на заседанието за провеждане на жребия не са присъствали упълномощени представители на двамата участници. Действително в протокола липсва описание на начина на провеждане на жребия и вида на използваното средство – дали са теглени билети или са хвърляни зарове, или е проведено някакво друго действие и кой от членовете на комисията е извършил тегленето на печелившия участник, но пред КЗК възложителят е представил фотокопирано извлечение от 2 бр. листа, с които е теглен жребия, на които за изписани имената на двамата участници, от което индиректно може да се заключи, че жребият е проведен чрез теглене на билети. Доколкото в Протокол № 3 от работата на комисията е отразено в чия полза е бил жребият и на участниците е дадена възможност да присъстват, а оспорващият начина на провеждане на жребия участник, , който не е спечелил, е бил надлежно уведомен за датата, часа мястото на провеждане на жребия, то КЗК намира, че е осигурена публичност на същия.
Същевременно обаче КЗК намира, че в случая изобщо не е следвало да се пристъпва към теглене на жребий, тъй като видно от ценовите оферти на двамата участника, същите са различни. Единият от участниците предлага обща цена по обособена позиция № 2 в размер на 3 680 лв. без ДДС, а неговият конкурент предлага обща цена по обособена позиция № 2 в размер на 3 200 лв. без ДДС. При внимателен преглед се оказва, че участниците са попълнили спецификацията в табличен вид - „Ценова оферта за доставка на дезинфектанти” при спазване на изискването в документацията: „цена за единица мярка в лева без ДДС до втори десетичен знак”, поради което две различни цени в графа „цена без ДДС за 1 л работен разтвор” са записани като еднакви от участниците – в размер на 0,02 и са приети от комисията като такива. Всъщност единият участник предлага 9,20 / 0,25 % = 0,023 лв. без ДДС, а другият предлага 8 /0,25 = 0,02 лв. без ДДС за 1 л работен разтвор, т.е. ако нямаше изискване в документацията да се записват цените за единица мярка в лева без ДДС само до втория десетичен знак, то тогава щеше да се види разликата между цените на двамата участника относно 1 л. работен разтвор. КЗК счита, че в случая комисията на възложителя неправилно е счела цените за еднакви, възприемайки не общата цена, предложена от участниците като величина, която подлежи на сравняване при оценяване на офертите, а е оценявала цените за 1 л. работен разтвор. Действително в документацията няма направено изрично уточнение коя цена следва да се сравни, но логически комисията е трябвало да избере или общата цена, която фигурира в образеца на „Ценова оферта” или основната величина, въз основа на която се формира общата цена, а именно – цена за 1 л/кг концентрат без ДДС, а не нейната производна – 1 л. работен разтвор, който се получава при разреждане на концентрата. Още повече, че в документацията се изисква дезинфектантите по обособена позиция № 2 да се дозират лесно и да се представят дозиращи устройства, т.е. водещ е концентрата, а не работния разтвор. Тази грешка на комисията е довела до неправилен извод, че предложените от двамата участника цени са еднакви, а оттам и до неправилно прилагане на разпоредбата на чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, а именно: публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител. Това нарушение на процедурата е прието от КЗК за несъществено, доколкото предложилият по-ниска цена участник така или иначе е спечелил процедурата, поради което няма да се промени крайният резултат и класиране по обществената поръчка в тази й част. (Решение № 737 от 2012г.)

Законодателят изрично е предвидил в чл. 69а, ал.2 от ЗОП, в приложимата му към момента на откриване на възлагателната процедура редакция (ДВ бр. 94/2008г.), че когато критерият за възлагане е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели. Видно от установените в производството факти, оценъчната комисия е извършила нарушение на административнопроизводствените правила по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците. Помощният орган е отворил пликове № 3, съдържащи ценовите предложения на участниците, едновременно с констатиране на предпоставките на чл. 70, ал. 1 от ЗОП по отношение техническото предложение за срок за доставка и монтаж, съдържащо се в плик № 2 от офертите. КЗК не споделя доводите, инкорпорирани в Протокол от работата на комисията, че задължението на комисията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, в това число и възможността да предложи за отстраняване участника, все още не са преклудирани съобразно приложимата редакция на ЗОП (ДВ бр. 52/2010г.), тъй като законът не визира изрично кога следва да бъде извършена проверката и изискана писмена обосновка, което може да се реализира до предаване на протокола на възложителя. За да достигне дадена оферта до оценка и класиране, на първо място е необходимо да отговаря на условията за допустимост, заложени от възложителя в обявлението и в документацията за участие. За доказване на това участниците представят документи, изрично предвидени в чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, които следва да се съдържат в плик №1 от офертите на участниците. След проверка съответствието на визираните документи в плик № 1, както и на допълнително изисканите такива на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП документи, оценъчната комисия, съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗОП допуска офертите до следващия етап - разглеждане техническите предложения, съдържащи се в плик № 2. Едва след разглеждане на документите в плик 2, евентуално извършване на действията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП по отношение на техническите предложения и оценяване на техническите предложения съгласно одобрената методика за оценка, комисията отваря плика с предлаганата цена. Отварянето на ценовите предложения се извършва на последващо публично заседание, като за резултатите от оценяването по техническите показатели е необходимо участниците да бъдат уведомени. С други думи отварянето на ценовите предложение е финалната фаза, през която преминава процесът по оценяване на офертите, като законодателят изрично е предвидил, че се отварят ценовите предложения единствено на участници, чиито оферти са допуснати до този етап в процедурата. Не е възможно да бъде осъществено реално оценяване на техническите оферти, без да е на лице яснота кои от офертите ще бъдат оценявани и кои от участниците ще бъдат отстранени на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП. Поради това действията по чл. 70 от ЗОП се извършват на всеки отделен етап от последователно разглеждане и оценяване на офертите. От друга страна ненавременното изискване на писмена обосновка от класирания на първо място участник в случая не следва да се разглежда като съществено нарушение, тъй като писмена обосновка по този показател е изискана от него, приета е от комисията и е налице законосъобразно класиране на офертите. Що се касае до класирания на второ място жалбоподател КЗК е отчела обстоятелството, че ако процедурата се върне на етап разглеждане на техническите предложения и изискване на писмена обосновка от него, в оперативната самостоятелност на помощния орган е да отхвърли обосновката като необективна, което би довело до отстраняване от участие в процедурата на жалбоподателя или до влошаване на положението му в процедурата. Въпреки, че е налице извършено нарушение на чл. 69а, ал.2 от ЗОП, същото само по себе си не може да доведе до прекратяване на процедурата, както неоснователно твърди жалбоподателя. За да се достигне до хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, е необходимо установеното нарушение да е от такова естество, че да не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е открита процедурата. В практиката се приема, че нарушение при провеждането на процедурата, което налага нейното прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, е такова нарушение, при което дори да бъде върната процедурата за възлагане на обществената поръчка за отстраняването му, то отново не би могло да се стигне до постановяване на законосъобразно решение. В случая тази хипотеза не е налице предвид факта, че макар и на последващ етап възложителят е отстранил своя пропуск, извършвайки проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 70 от ЗОП и е изискал писмена обосновка. (Решение № 733 от 2012г.)

На основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, комисията е изискала от участника да представи допълнително заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008 по отношение на обхвата на предложението по поръчката или заверено от участника копие на вече представения с офертата сертификат по ISO 9001:2008, заедно с документ от сертифициращата организация, удостоверяващ, че този сертификат включва услугите в обхвата на предложението по поръчката. Участникът е представил заверено копие на вече представения с офертата сертификат и писмо от сертифициращата организация Bureau Veritas Certification Bulgaria, удостоверяващ, че услугата „отпечатване” многократно е реализирана от дружеството в процеса на подготовка на рекламни материали и за нея те използват външни доставчици. Посочено е, че процедурите за избор на външни доставчици при реализиране на проектите влизат в Системата за управление на процесите, част от сертификата ISO 9001:2008. Въз основа на изложеното, комисията е счела, че участникът е представил всички изискуеми документи, допуснала го е до по-нататъшно участие в процедурата и го е класирала на първо място в процедурата. КЗК счита тази констатация на комисията за неправилна и незаконосъобразна.  В обхвата на представения сертификат от участника, избран за изпълнител, не са посочени изрично дейности, свързани с полиграфически услуги, каквито дейности са включени в предмета на обществената поръчка и за които възложителят е изискал сертифициране. Въпреки редакцията на текста на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, относима към откриването и провеждането на процедурата, която предвижда допълване само на липсващи и нередовни документи за подбор, комисията за провеждане на процедурата е изискала и приела документ от сертифициращата организация Bureau Veritas Certification, касаещ обхвата на сертификацията. Дори да се приеме, че този документ е уточняващ по своя характер, от посочения документ – писмо от техническия директор на Bureau Veritas Certification е видно, че услугата „отпечатване” е многократно реализирана от дружеството, но за нея те използват външни доставчици. Според същото писмо процедурите по избор на външни доставчици при реализирането на проектите влизат в системата за управление на процесите, част от сертификата ISO 9001:2008. Т.е. дейността по отпечатване не се покрива от сертификацията на „Прима- Продуцентска, Рекламна, Информационна и Медийна Агенция” АД, а се покрива само изборът на лица, които да я осъществят. Следователно, за да отговаря на изискванията на възложителя и закона, определеният за изпълнител участник е следвало или да има в обхвата на сертификацията си полиграфически дейности, или ако съгласно сертификацията си за отпечатването използва „външни доставчици” да ги посочи в офертата си като подизпълнители или да участва с тях като обединение. При участието си като юридическо лице с представения сертификат и дейностите, включени в обхвата му, участникът не отговаря на изискванията на възложителя, определени с решението за откриване на процедурата и е следвало да бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (Решение № 683 от 2012г.)

Чл. 70, ал.1 от ЗОП, съответно чл. 39, ал.1 от НВМОП (отм.) задължават помощния на възложителя орган да изиска от даден участник подробна писмена обосновка за образуването на предложението му, ако същото в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. За да осъществи визираното в нормата задължение, комисията трябва да извърши следните действия: 1. Да изчисли средно аритметичното от стойностите на сроковете за отложено плащане на допуснатите оферти на всички останали участници в конкурса (т.е. всички стойности на срокове на отложено плащане, без този, офериран от конкретния участник, който ще бъде проверяван) и 2. Да изчисли с колко процента предложението на конкретния участник, спрямо когото се извършва проверката, е по-благоприятно от получената средна стойност от предложенията на останалите участници. За участие в процедурата са подали оферти и са допуснати до оценяване на технически предложения само на двама участници. Поради факта, че до оценяване на техническите оферти са допуснати само две дружества, средна стойност на останалите оферти не може да се изчисли, поради липсата на поне две други предложения, освен предложението на участника, което ще се проверява. Съгласно константната практика на КЗК и на ВАС, за да се приложи процедурата на чл. 70, ал.1 от ЗОП, съответно чл. 39, ал. 1 от НВМОП, следва да са допуснати до оценяване и класиране най-малко три оферти, тъй като при наличие на две предложения не може да се формира средна цена от останалите оферти. В този случай при разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти не възниква задължение за помощния орган да изисква подборна писмена обосновка на техническото предложение. (Решение № 710 от 2012г.)

В обявлението за ОП е описано, че поръчката се финансира със средства по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР. Проектът е с национален обхват и продължителност 36 месеца. Рамковата програма за целодневната организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР. Предвид на това е бил осъществен предварителен контрол съгласно чл. 20а от ЗОП, обхващащ проекта на решение и подлежащите на утвърждаване с него обявление и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки. Управляващият орган по чл. 20а от ЗОП не е счел, че заложената единствено минимална стойност на срок на отложено плащане подлежи на промяна, поради което може да се заключи, че условията на възложителя, свързани с него са законосъобразни. Ако с оферирането на срок за отложено плащане 900 дни ще се отсрочват плащания извън времевата рамка на проекта по ОП РЧР, то същите нарушения са предмет на последващ контрол за законосъобразност на процедурите, финансирани със средства от ЕС, осъществяван от други органи и институции, което е ирелевантно с оглед осъществявания административен контрол за законосъобразност на Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, съгласно чл. 11 от ЗОП. Законодателят изрично е определил в чл. 120, ал. 2 от ЗОП че решенията се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата (съобразно чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗОП, във вр. чл. 20 от ЗОП). В този смисъл КЗК отбелязва, че в решението за откриване на процедурата, в обявлението, в документацията за участие, в това число представените образци, технически спецификации, указания към участниците, проекто - договора за възлагане, не се съдържат изрични клаузи и изисквания относно максимално допустима стойност на „Срок за отложено плащане”, поради което оферирането на такъв в размер 900 дни отложено плащане не може да се счете за порок, водещ до отстраняването от участие. Относно възражението, че така оферирания срок противоречи на обичайната търговска практика, е необходимо да се отбележи, че възложителят е уредил в раздел ІІІ от документацията за участие, че при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за изпълнение на поръчката ще се прилага Търговският закон, съответно ЗЗД относно неуредените в ЗОП въпроси. КЗК не е сред органите, които могат да вземат отношение при наличие на осъществено нарушение на ЗЗД, ТЗ и/или обичайната търговска практика, следователно в тази си част твърдението е ирелевантно към разглеждания от КЗК въпрос за законосъобразност на административния акт на възложителя за класирането на участниците и определянето на изпълнител на малката обществена поръчка. (Решение № 710 от 2012г.)

КЗк е установила, че офертите на двама от участниците и по-точно пликове № 2 „Техническо предложение” не отговарят на изискванията на възложителя. Класираният на първо място участник не е представил никаква информация за съоръженията, оборудването и обзавеждането, които се ангажира да достави, необходими за изпълнението на поръчката, както и липсват сертификати и гаранционни карти. От своя страна участникът, класиран на второ място в процедурата, не е представил детайлна информация за оборудването, което ще се доставя, посочил е единствено марка, а на някои от продуктите и модел, без да посочва техническите им характеристики и параметри. Оценителната комисия също е констатирала, че техническите предложения на двамата участника не отговарят на изискванията на възложителя и вместо да ги предложи за отстраняване от участие, на основание чл. 38, ал. 11 от НВМОП е изискала от тях допълнителни документи удостоверяващи изискванията, заложени в Раздел ІІ. Съдържание на офертата и минимални изисквания към участниците. При това положение, крайният извод на комисията, че участниците не отговаря на изискванията КЗК приема за правилен. Те са представили технически оферти, които не съответстват напълно на предписаното с документацията и е следвало да бъдат отстранени от участие. Нарушението не може да бъде санирано, тъй като има липсващи документи в плик № 2 от офертите и не е възможно комисията да ги изисква допълнително, тъй като това ще представлява допълване на офертата в нарушение на чл. 38, ал. 11 от НВМОП. Съгласно тази разпоредба, комисията може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, вече представени в пликове № 2 и 3, но тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците, както в случая е сторено. От така изложеното, се налага извод, че Техническите предложения на двамата участника не отговарят на изискванията на възложителя и помощният му орган е следвало да ги предложи за отстраняване от участие на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП, а не да изисква допълнителни документи на основание чл. 38, ал. 11 от НВМОП. (Решение № 705 от 2012г.)

Жалбоподателят възразява срещу направените предложения от участниците по показателя Р2 - „Предложена отстъпка от такса за обслужване", които съдържат предложение за 100% отстъпка от таксата за обслужване. Такова предложение по този показател се съдържа и в офертата на „България Ер" АД, но той за разлика от останалите участници, е авиокомпания, и като такава, може да предложи 100% отстъпка от таксата за обслужване. Това е така, защото дружеството не формира търговската си печалба от такса обслужване, а от цената на самолетните билети. Другите двама участници, като посредници в продажбата на самолетни билети формират търговската си печалба именно от таксата за обслужване, която получават при продажба на самолетни билети. Следователно, въпреки приетите от комисията писмени обосновки, необосновано е класирането на участниците, направили предложения, каквито не биха могли да изпълнят. Така предложените отстъпки от класираните на първо и трето място участници от по 100 % по показателя Р2, е в нарушение на основните принципи, залегнали в чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация на участниците. Подобни предложения са икономически необосновани. Възложителят е бил задължен да изиска обосновка, съответно доказателства и гаранции за тяхното изпълнение. Вместо това, възложителят е класирал участниците съответно на първо и трето място, без да изложи никакви мотиви във връзка с така направените нереални предложения. По същите съображения, тези участници не биха могли да защитят и предложените от тях по показателя Р4 „Намаления за групово пътуване” в размер на 98 %. КЗК е установила, че помощният орган е изискал правилно писмени обосновки по показателите Р1, Р3 и Р4 в зависимост от направените от тях по – благоприятни предложения съгласно. В тази връзка са били разгледани и приети всички писмени обосновки на участниците, които са изтъкнали обективни обстоятелства, позовавайки се на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. КЗК е установила, че единствено по показателя Р2 „Предложена отстъпка от такса обслужване” конкурсната комисия не е изискала писмени обосновки от тримата участници. Следователно КЗК приема, че в нарушение на чл.70, ал.1 от ЗОП оценителната комисия не е изискала писмени обосновки по този показател. Това нарушение на процесуалноправните норми е съществено и е отменително основание, водещо до порок и незаконосъобразност на постановеното решение за класиране.
КЗК е приела за неоснователно твърдението, че класираният на първо място е оферирал по показателя Р1 „Предложена отстъпка от цената на самолетния билет” в размер на 77%, от която не е ясно дали тази отстъпка не е от пълната IATA тарифа, от тарифата за самолетния превоз без включени летищни и горивни такси, която е със 7 до 10 пъти по-висока от пазарните цени, които се предлагат от авиокомпаниите, изпълняващи полети от/до България. КЗК е установила, че няма разписани от възложителя условия, които да дават допълнителни указания на участниците как следва да се формира тази отстъпка от цената на билета, но решението за откриване е влязло в сила, следователно участниците сами определят тази отстъпка, в зависимост от техните собствени финансови ресурси и фирмена политика по отношение на формиране на размера на печалбата. (Решение № 697 от 2012г.)

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че оценителната комисия незаконосъобразно на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП го е предложила за отстраняване от участие с мотив, че не е представил документ от фирма Agilent Technologies за оторизиран от същия производител (фирма Agilent Technologies) сервиз за осигуряване на гаранционно сервизно обслужване на предлаганата от участника апаратура. В документацията за участие е записано, че участникът трябва за всички предлагани апарати и системи да има осигурена сервизна база в София, надлежно оторизирана от производителя и сертифицирана по стандарт ISO 9001 или еквивалентен. Така въведените от възложителя изисквания са свързани с предмета на поръчката, който касае доставка на изключително сложна апаратна система, съставена от различни компоненти, както и тяхното гаранционно и следгаранционно обслужване. За възложителят е от изключително важно значение участниците в процедурата да могат да осигурят максимално добри условия за изпълнение не само на доставката, но и на гаранциите по тази доставка. В тази връзка ноторно известен факт, е че производителите на такава апаратура налагат правила на официалните си дистрибутори, с което се гарантира тяхната своевременна гаранционна и следгаранционна поддръжка. КЗК е установила, че участникът е представил Декларация, че ще осигури гаранционно сервизно обслужване на доставената по обособена позиция № 1 апаратура от оторизирани от производителите сервизни организации във връзка с приложените оторизационни писма. Оторизационно писмо обаче е представено единствено от “AB Sciex Pte” Ltd, като липсва такова от “Agilent Technologies”, с което да се оторизира Обединение „Инфолаб – Анистел” да продава и обслужва гаранционно серия Agilent 1290 Infinity. Поради това КЗК счита, че след като липсва оторизационно писмо за част от предлаганото оборудване, то участника не би могъл да осъществява и неговото гаранционно и след гаранционно обслужване в лицензиран сервиз. В този смисъл, КЗК приема, че участникът законосъобразно е бил предложен за отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП. (Решение № 696 от 2012г.)

В жалбата е наведено твърдение за извършено нарушение на чл. 34, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от ЗОП, тъй като протоколът от работата на комисията е подписан от лице, което не е правоспособен юрист, а от друго в качеството му на резервен член, встъпил на мястото на юрисконсулта. Също така се сочи, че от протокола не става ясно към коя дата резервния член е встъпил в работата на комисията и е налице неяснота относно липсата на подпис на редовния член на комисията, присъствал в публичната част на заседанието. КЗК е установила, че възложителят, със заповед, е назначена комисия за провеждане на процедурата, в чийто редовен състав като правоспособен юрист е включено лицето – Милен Бонев. Със същата заповед, в съответствие с чл. 34, ал. 1 от ЗОП, възложителят е определил и резервните членове на комисията, между които е и Маргарита Пенчева, която видно от приложените по преписката доказателства също е правоспособен юрист. В тази връзка и по аргумент от чл. 36, ал. 1 от ЗОП, предоставящ възможност при отсъствие на редовен член на комисията, същият да бъде заместен от резервен, помощният орган на възложителя не е заседавал в незаконосъобразен състав, доколкото е спазено законовото изискване в проведените заседания да присъства правоспособен юрист. От своя страна видно от Протокол № 1, в същия има изрично отбелязване за встъпването в работата на комисията на резервния член на мястото на Милен Бонев, поради излизането на същия в платен годишен отпуск. Доколкото протоколът отразява работата на комисията в хронологичен ред, то не е налице и неяснота относно времето, по което е осъществено встъпването, а именно след приключването на първото публично заседание. Действително липсва изрично посочване на конкретна дата, но съобразно действащата към момента на провеждане на процедурата нормативна уредба, такова изискване не е въведено от законодателя. Колкото до положените подписи върху протокол № 1, следва да се отбележи, че редовният член на комисията е присъствал единствено в публичната част на заседанието като същинските действия по проверка на наличието и редовността на документите в плик № 1 от офертите на участниците е извършена с участието в състава на комисията на резервния член, който именно е подписал съставения протокол с констатациите по реда на чл. 68, ал. 7 от ЗОП в качеството си на правоспособен юрист. Също така следва да се отчете и обстоятелството, че по аргумент от чл. 36, ал. 2 от ЗОП заместването от резервен член на комисията на редовен е законово допустимо при невъзможност на последния поради обективни причини да изпълнява задълженията си. В тази връзка доколкото резервния член встъпва на мястото на редовен член, това е лицето за което е възникнало задължение да подпише съставения протокол. С оглед на изложеното твърдението за извършено нарушение на чл. 34, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от ЗОП е неоснователно. (Решение № 672 от 2012г.)

Съобразно документацията за участие в процедурата и в частност утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите, възложителят е предвидил възможността комисията за провеждане на процедурата да провери на място техническите възможности на участниците. В конкретния случай помощният орган на възложителя се е възползвал от тази възможност като извършената проверка е обективирана в отделни протоколи от изпитване, подписани от една страна от членовете на комисията на възложителя, притежаващи необходимата техническа квалификация за извършване на изпитването, от друга страна от представители на участника, чиито възможности са проверени. В този смисъл не е налице назначаване на специална комисия за изпитване (техническа комисия), с оглед на обстоятелството, че лицата подписали съставените протоколи от страна на възложителя са техническите лица, назначени като членове на комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП. От своя страна изпитването е проведено на декларирана от участниците техника, в тяхно присъствие, и с цел спазване на основните принципи на ЗОП всеки от съставените протоколи е подписан и от техническите лица на съответния участник, присъствали на изпитването. (Решение № 672 от 2012г.)
Няма коментари:

Публикуване на коментар