Архив на блога

сряда, 11 юли 2012 г.

Промени в европейската уредба относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи


На 30.06.2012г. в Официален вестник на ЕС е публикуван ревизираният Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.
Срокът на действие на Регламент (ЕО) № 717/2007 изтече на 30 юни 2012 г. Преди неговото изтичане Комисията направи преглед относно постигнатите цели и анализира развитието на цените на едро и дребно при предоставяне на роуминг. В своя доклад до Европейския парламент и Съвета от 6 юли 2011 г. за резултатите от прегледа Комисията достигна до извода, че е целесъобразно Регламент (ЕО) № 717/2007 да продължи да се прилага и след 30 юни 2012г.
В мотивите на ЕК посочва, че все още не съществува вътрешен телекомуникационен пазар, доколкото има значителни разлики между цените на националните услуги и роуминг услугите. Поради това крайната цел следва да бъде да се премахнат разликите между националните цени и цените за роуминг, като по този начин се установи вътрешен пазар на мобилните съобщителни услуги.  Високото равнище на цените за роуминг на гласови услуги, SMS и данни, дължими от ползвателите на обществени мобилни съобщителни мрежи като например учащи се, лица, пътуващи по професионални причини, и туристи, действа като пречка тези лица да използват мобилните си устройства при пътуване в чужбина в рамките на ЕС и е въпрос, който поражда загриженост от страна на потребителите, националните регулаторни органи и институциите на ЕС и представлява значителна пречка за вътрешния пазар. Тези прекалено високи цени на дребно се дължат на високите цени на едро, които се определят от оператора на чуждестранната приемаща мрежа, както и — в много случаи — на високите надценки върху цените на дребно, които се начисляват от собствения мрежови оператор на клиента. Поради липса на конкуренция намаленията при цените на едро често не намират отражение в цените на дребно за клиента. Въпреки че някои оператори наскоро въведоха тарифни схеми, които предлагат по-благоприятни условия и донякъде по-ниски цени за клиентите, продължава да има доказателства, че връзката между разходи и цени е много различна от онази, която би преобладавала на конкурентни пазари.
В своето съобщение, озаглавено „Относно междинния доклад за развитието на услугите за роуминг в рамките на Европейския съюз“, Комисията отбеляза, че технологичното развитие и/или алтернативите на роуминг услугите, като например възможностите за пренос на глас по интернет протокол (VoIP) или по безжична мрежа за достъп до интернет (Wi-Fi), могат да направят вътрешния пазар на роуминг услуги в ЕС по-конкурентен. Въпреки че тези алтернативи, по-специално услугите на интернет телефонията (VoIP), се използват все по-често на национално равнище, не се констатира значимо развитие при тяхното използване при роуминг. С оглед на бързото развитие на мобилния пренос на данни и увеличаващият се брой потребители, които използват роуминг на гласови услуги, SMS и данни в чужбина, е необходимо да се увеличи конкурентният натиск, да се развият нови стопански модели и технологии. Регулирането на цените на роуминга следва да се разработи по начин, който не обезсърчава конкуренцията към намалени равнища на цените.
Регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се основава на принципа, че ex ante регулаторни задължения следва да се налагат само когато няма ефективна конкуренция, като предвижда процедура на периодичен пазарен анализ и преразглеждане на задълженията от националните регулаторни органи, водеща до налагане на ex ante задължения за операторите, определени като притежаващи значителна пазарна сила. Съставните елементи на тази процедура включват определяне на съответните пазари съгласно Препоръката на Комисията относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, на които се допуска предварително регулиране в съответствие с Директива 2002/21/ЕО, анализ на определените пазари, определяне на операторите със значителна пазарна сила и налагане на ex ante задължения за така определените оператори.
В Препоръката като съответен пазар, на който се допуска ex ante регулиране, бе определен националният пазар на едро за международен роуминг в обществени мобилни мрежи. Въпреки това от извършената работа от националните регулаторни органи, поотделно и в рамките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), при анализирането на националните пазари на едро за международен роуминг се установи, че все още не е възможно регулаторните органи да се справят ефективно с високото равнище на цените на едро за роуминг, поради трудностите при установяването на предприятията със значителна пазарна сила предвид особените характеристики на международния роуминг, включително неговия трансграничен характер. Освен това националните регулаторни органи, отговорни за защитата и насърчаването на интересите на клиентите на мобилни оператори, не могат да контролират поведението на операторите на посетените мрежи, намиращи се в други държави-членки, от които тези клиенти зависят, когато използват международни роуминг услуги.
С настоящия регламент следва да се допусне отклонение от иначе приложимите съгласно регулаторната рамка от 2002г. и по-специално Рамковата директива, правила, а именно, че цените за предложенията за услуги следва да се определят чрез търговски договор при отсъствие на значителна пазарна сила, и по този начин да се предостави възможност за въвеждането на допълнителни регулаторни задължения, отразяващи специфичните характеристики на роуминг услугите в рамките на ЕС.
Пазарите на дребно и на едро на роуминг имат уникални характеристики, които обосновават приемането на изключителни мерки, излизащи извън рамките на иначе наличните механизми по регулаторната рамка от 2002 г.  Следва да се използва общ, хармонизиран подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на ЕС ползвателите не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги, като по този начин се засилва конкуренцията между доставчиците на роуминг, като се постига висока степен на защита на потребителите и се запазват както стимулите за иновации, така и изборът на потребителите.
Данните за развитието на цените на гласовите услуги, SMS и данни при роуминг след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 не съдържат доказателства, които да водят до заключението, че конкуренцията при цените на едро и на дребно се е развила достатъчно и е вероятно да бъде устойчива от юни 2012г. нататък при отсъствието на регулаторни мерки. Подобни данни показват, че равнищата на цените на роуминга на дребно и на едро все още са много по-високи от националните цени и продължават да са съсредоточени или близки до горните граници, определени от Регламент (ЕО) № 717/2007, при ограничена конкуренцията под тези горни граници. Следователно изтичането на 30 юни 2012 г. на срока на регулаторните гаранции би създало сериозна опасност от цени на едро и на дребно за роуминг в рамките на ЕС на равнища, които не отразяват по разумен начин направените разходи във връзка с предоставянето на услугата поради липса на конкурентен натиск на вътрешния пазар на роуминг услуги и поради стремежа на доставчиците на роуминг да увеличат максимално приходите си. Следователно регулаторната намеса на пазара на мобилни роуминг услуги следва да продължи след 30 юни 2012 г., за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, като се позволи на конкуренцията да се развие, като в същото време на потребителите се гарантира, че ще продължат да се ползват от увереността, че няма да бъдат таксувани по завишени цени в сравнение с конкурентните национални цени.
С цел да се позволи развитието на по-ефикасен, интегриран и конкурентен пазар на роуминг услуги, следва да няма ограничения, които да възпрепятстват предприятията ефективно да договарят достъпа на едро за предоставяне на роуминг услуги. Следва да бъдат премахнати пречките пред достъпа до такива роуминг услуги на едро, произтичащи от различната възможност за въздействие при договаряне и различната степен на собственост върху инфраструктурата на предприятията.
Операторите на виртуални мобилни мрежи (ОВММ) и препродавачите на мобилни съобщителни услуги без собствена мрежова инфраструктура по принцип предоставят роуминг услуги въз основа на търговски договори за роуминг на едро, сключени с операторите на приемащите мобилни мрежи в същата държава- членка. Възможно е обаче търговските преговори да не оставят на ОВММ и препродавачите достатъчен марж за насърчаване на конкуренцията посредством по-ниски цени. Поради това следва да се въведат правила за уреждане на задължението да се удовлетворяват разумните искания за достъп на едро до обществените мобилни съобщителни мрежи с цел предоставяне на роуминг услуги. Достъп следва да се отказва само въз основа на обективни критерии, например техническата осъществимост и необходимостта да се запази целостта на мрежата. При отказ на достъп засегнатата страна би следвало да може да поиска случаят да се разгледа в съответствие с процедурата за решаване на спорове, установена в настоящия регламент. С цел да се гарантира равнопоставеност достъпът на едро с цел предоставяне на роуминг услуги следва да се предоставя в съответствие с определените в настоящия регламент регулаторни задължения, приложими към търговията на едро, и като се вземат предвид различните елементи на разходите, необходими за предоставянето на такъв достъп. Последователният регулаторен подход към достъпа на едро за предоставяне на роуминг услуги следва да спомогне за избягването на нарушенията на конкуренцията между държавите-членки.
Задължението за роуминг достъп на едро следва да включва предоставянето на преки роуминг услуги на едро, както и предоставянето на роуминг услуги на едро с цел препродаване от трети лица. С цел да се гарантира, че операторите предоставят достъп до всички съоръжения, необходими за пряк роуминг достъп на едро и за достъп до препродажба на роуминг на едро за доставчиците на роуминг в разумен срок, следва да се публикува примерна оферта със стандартните условия за пряк роуминг достъп на едро и достъп до препродажба на роуминг на едро. Публикуването на примерната оферта не следва да възпрепятства търговските преговори между търсещите и предоставящите достъп по отношение на равнището на цените в окончателния договор за роуминг на едро или по отношение на допълнителните услуги за достъп на едро, различни от услугите, необходими за пряк роуминг достъп на едро и достъп до препродажба на роуминг на едро.
Задължението за роуминг достъп на едро следва да обхваща достъпа до всички съставни елементи, необходими за предоставяне на роуминг услуги, като например: мрежови елементи и свързаните с тях съоръжения; съответните програмни системи, включително системите за оперативна поддръжка; информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и фактуриране; достъп до системи за транслиране на номера или системи със сходна функционалност; мобилни мрежи и виртуални мрежови услуги.  Ако търсещите достъп до препродажба на роуминг на едро поискат достъп до съоръжения или услуги извън необходимите за предоставяне на роуминг услуги на дребно, операторите на мобилни мрежи имат право да начислят справедливи и разумни цени за тези съоръжения или услуги. Тези допълнителни съоръжения или услуги биха могли да бъдат например услуги с добавена стойност, допълнителен софтуер и информационни системи или механизми за таксуване.
Мобилните съобщителни услуги се продават в пакети, като включват както национални, така и роуминг услуги, което ограничава избора на роуминг услуги за потребителя. Тези пакети намаляват прозрачността по отношение на роуминг услугите, тъй като е трудно да се сравняват отделните продукти в рамките на пакетите. Следователно конкуренцията между операторите въз основа на роуминг елемента в мобилния пакет все още не е видима. Улесняването на предоставянето на роуминг като самостоятелна услуга ще отговори на структурните проблеми, като повиши запознатостта на потребителя с цените за роуминг, позволи ясен избор на роуминг услугите от страна на потребителите и по този начин увеличи конкурентния натиск от страна на търсенето..
Като се има предвид, че това е нов пазар и че търсенето от страна на потребителите на роуминг на данни бързо се увеличава, регулираните цени на дребно могат само да поддържат цените около предложените максимални цени, какъвто е случаят с Регламент (ЕО) № 717/2007, вместо да ги снижават допълнително, което следователно потвърждава необходимостта от по-нататъшни структурни мерки.
Клиентите следва да могат да преминават лесно, в най-краткия възможен срок предвид съответното техническо решение, без санкции и безплатно, към алтернативен доставчик на роуминг услуги. Клиентите следва да бъдат информирани в ясна, разбираема и лесно достъпна форма за тази възможност.
Потребителите следва да имат правото да изберат по удобен за тях начин роуминг услуги отделно от своя национален пакет от мобилни услуги. Понастоящем съществуват няколко начина, по които може да се внедри технически отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, включително двойна международна идентификация на мобилния абонат (International Mobile Subscriber Identity (IMSI) – две отделни IMSI върху една и съща SIM карта), единична IMSI (споделянето на една IMSI между местния доставчик и доставчика на роуминг услуги) и комбинации от двойна или единична IMSI с техническа възможност, която не пречи на клиента да осъществява достъп до регулирани услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в посетената мрежа, посредством договорености между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа.
Предвид нарастващото търсене и значението на услугите за роуминг на данни, следва да не съществуват пречки за използване на алтернативни услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко в дадена посетена мрежа, временно или постоянно, независимо от съществуващите договори за роуминг или договорености с местни доставчици и без всякакво допълнително таксуване от тяхна страна.
Въпреки че настоящият регламент не следва да определя каквито и да било конкретни технически механизми за отделна продажба на роуминг услуги, а вместо това следва да проправи пътя за най-ефективното и ефикасно решение, включително комбинирано решение, следва да бъдат определени критерии по отношение на техническите характеристики, на които да отговаря техническото решение за отделна продажба на роуминг услуги. Тези критерии следва да включват, inter alia, въвеждането на решението по координиран и хармонизиран начин в целия ЕС и да осигурят възможност потребителите да избират бързо и лесно различен доставчик на роуминг услуги без промяна на номера. При необходимост Комисията следва да възложи на Европейския орган по стандартизация задача по изменението на съответните стандарти, които са нужни за хармонизираното въвеждане на отделната продажба на регулираните роуминг услуги на дребно.
Счита се, че за да бъде отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно напълно ефективна, тя трябва да се комбинира със задължението за достъп на едро за предоставяне на роуминг услуги, за да се улесни навлизането на пазара на нови или съществуващи участници, включително трансгранични доставчици на роуминг услуги. С това решение ще се избегнат нарушенията на конкуренцията между държавите-членки, като се осигури последователен регулаторен подход, който ще допринесе за развитието на вътрешния пазар. Въвеждането на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно обаче ще изисква разумен срок, в който операторите да се адаптират в техническо отношение, и следователно структурните мерки ще доведат до същински и достатъчно конкурентен вътрешен пазар едва след известно време.
Във връзка с продължаването на временното регулиране на цените следва да се наложат регулаторни задължения за търговията на дребно и на едро с цел защита на интересите на роуминг клиентите, тъй като опитът е показал, че намаленията в цените на едро за роуминг услуги в рамките на ЕС могат да не доведат до по-ниски цени на дребно за роуминг, поради отсъствието на стимули за това. От друга страна, има опасност предприемането на действия за понижаване на равнището на цените на дребно, без да се отдели внимание на равнището на разходите на едро за предоставянето на тези услуги, да доведе до смущения в нормалното функциониране на вътрешния пазар на роуминг услуги и да не позволи по-висока степен на конкуренция.
Докато структурните мерки не доведат до достатъчна конкуренция на вътрешния пазар на роуминг услуги, която ще доведе до намаления на разходите на едро, които на свой ред ще се отразят на клиентите, най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените за осъществяване и приемане на роуминг повиквания в рамките на ЕС е определянето на равнището на максимални средни цени на едро на минута и ограничаването цените на дребно чрез Евротарифата, въведена с Регламент (ЕО) № 717/2007, чието приложно поле бе разширено с Евро-SMS тарифата, предвидена в Регламент (ЕО) № 544/2009 и което следва да бъде разширено с Евротарифата за данни, предвидена в настоящия регламент. Средната цена на едро следва да се прилага между всеки два мобилни оператора в Съюза за определен период. Преходните Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни следва да бъдат установени на защитно равнище, което, като гарантира, че предимствата за потребителите са не само запазени, но са дори увеличени през преходния период за въвеждане на структурните мерки, осигурява достатъчен марж за доставчиците на роуминг и насърчава конкуренцията между предложенията за роуминг на по-ниски цени. Този регулаторен подход следва да бъде прост за прилагане и наблюдаване, за да се намали административната тежест както за операторите и доставчиците на роуминг, засегнати от свързаните с него изисквания, така и за националните регулаторни органи, натоварени с надзора и прилагането му. Той следва също така да бъде прозрачен и разбираем за всички.
В така определената максимална средна цена на едро за минута следва да са отчетени различните елементи, включени в осъществяването на роуминг повикване и по-специално разходите за генериране и терминиране на повиквания в мобилните мрежи, включително режийни разходи, сигнализиране и транзитиране. Най-подходящият ориентир при генериране на повикване и при терминиране на повикване е средната цена за терминиране в мобилна мрежа на операторите на мобилни мрежи в ЕС. Максималната средна цена на едро за минута следва да се намалява ежегодно, за да се отчитат намаленията в цените за терминиране в мобилни мрежи, налагани периодично от националните регулаторни органи.
Преходната Евротарифа за гласови услуги на дребно, следва да гарантира на роуминг клиентите, че те няма да бъдат таксувани по прекомерно висока цена, като същевременно на доставчика на роуминг се оставя достатъчен марж, даващ възможност за разграничаване на продуктите, които предлагат на клиентите. През преходния период на прилагане на защитни тавани всички потребители следва да бъдат информирани и да разполагат с възможността да изберат без допълнителни такси или предварителни условия проста тарифа за роуминг, която да не превишава максималните цени. В съответствие с цените на едро максималните равнища на Евротарифата за гласови услуги, Евро-SMS тарифата и Евротарифата за данни следва да намаляват ежегодно.
 Настоящият регламент не следва да засяга възможността на потребителите да се правят новаторски оферти, които са по-изгодни от определените преходни Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни, а по-скоро следва да насърчава новаторските оферти за по-ниски тарифи към роуминг клиентите, по-специално в отговор на допълнителен конкурентен натиск, породен от структурните разпоредби на настоящия регламент.
Когато максималните цени не са посочени в евро, приложимите първоначални горни граници следва да се определят в съответните валути чрез прилагане на референтните обменни курсове, публикувани в ОВ на ЕС. С цел потребителите да бъдат защитени от повишаване на цените на дребно за регулираните услуги за роуминг на гласови услуги, SMS съобщения или данни, в резултат на промени в референтния обменен валутен курс на валути, различни от еврото, държавите-членки, чиято парична единица е различна от еврото, следва да имат правото да използват средната стойност на няколко последователни референтни обменни курса, за да определят максималните цени на дребно в тяхната валута.
Практиката на някои оператори да таксуват предоставянето на едро на повиквания при роуминг на база минимални периоди за таксуване до 60 секунди вместо при период на таксуване на база секунда, каквато е обичайната практика за други таксувания на едро за взаимно свързване, нарушава условията за конкуренция между тези оператори и операторите, които прилага различни методи на таксуване, а също така засяга последователното прилагане на максималните цени на едро, въведени от настоящия регламент. Това представлява допълнително таксуване, което, повишавайки разходите на едро, има неблагоприятни последици за цените на дребно на гласовите роуминг услуги. Следователно от операторите на мобилни мрежи следва да се изисква таксуването на предоставянето на едро на регулираните роуминг повиквания да бъде на база една секунда.
Въпреки че с въвеждането на Евротарифата Регламент (ЕО) № 717/2007 установи общ подход, чрез който да се гарантира, че роуминг клиентите не са таксувани по прекалено високи цени за регулираните роуминг повиквания, различните практики за определяне на базата за таксуване, използвани от мобилните оператори, сериозно накърняват последователното прилагане на регламента. Това означава, че въпреки трансграничния характер на роуминг услугите на територията на ЕС, съществуват различни подходи при таксуването на регулирани роуминг повиквания, които нарушават условията на конкуренция на вътрешния пазар. Ето защо следва да бъде въведен нов набор от правила за таксуване по Евротарифата за гласови услуги на равнище цени на дребно, за да се укрепи допълнително вътрешният пазар и за да се осигури еднакво високо равнище на защита на потребителите на роуминг услуги в рамките на целия Съюз.
Клиентите не следва да са принудени да заплащат получаването на съобщения по гласовата поща в посетената мрежа, тъй като те не могат да контролират времетраенето на тези съобщения. Това не следва да засяга други приложими такси за съобщения по гласовата поща, например за прослушване на такива съобщения.
Клиентите, живеещи в граничните райони, не следва да получават ненужно високи сметки поради неосъзнато използване на роуминг. Ето защо доставчиците на роуминг следва да предприемат разумни мерки, с които да защитят клиентите от заплащане на роуминг, когато се намират в собствената си държава-членка, чрез подходящи мерки за информиране. Следва също така да бъдат наложени регулаторни задължения по отношение на регулираните роуминг услуги за SMS съобщения на равнище цени на едро, за да се установи по-разумна връзка между цените на едро и направените разходи за предоставяне на услугата, а на равнище цени на дребно — за преходен период, за да се защитят интересите на роуминг клиентите, докато структурните мерки започнат да дават резултат. Дотогава най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на цените на едро за SMS съобщения при роуминг е определянето на максимална средна цена за изпращане на SMS от посетена мрежа. Средната цена на едро следва да се прилага между всеки два оператора в ЕС за определен период. За да се гарантира, че максималните цени за роуминг услуги за SMS съобщения на едро са близки до направените разходи и че при предлагането на дребно може да се развива конкуренция, максималните цени на едро за регулирани SMS съобщения следва да претърпят последователни намаления.
От роуминг клиентите не следва да се изисква да плащат каквито и да било допълнителни такси за получаване на регулирано SMS съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг в посетена мрежа, тъй като подобни разходи за терминиране вече са покрити от цената на дребно, определена за изпращане на SMS съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг.
SMS съобщението се различава ясно от други съобщения като MMS съобщенията или съобщенията по електронната поща. За да се гарантира, че настоящият регламент продължава да запазва своята ефективност и да постига напълно своите цели, следва да бъдат забранени каквито и да е промени в техническите параметри на SMS съобщението при роуминг, които биха го разграничили от вътрешно SMS съобщение.
Доставчиците на роуминг не следва да налагат такси на роуминг клиента за каквато и да е регулирана услуга за роуминг на данни, докато роуминг клиентът не приеме предоставянето на тази услуга. Докато структурните мерки не доведат до достатъчна конкуренция, най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените на услугите за роуминг на данни на дребно е да се въведе изискване към доставчиците да предлагат преходна Евротарифа за данни, която не надхвърля определена максимална цена. За да се гарантира, че клиентите заплащат услугите за пренос на данни, които действително използват, и да се избегнат проблемите със скритите такси за потребителя, дължащи се на прилаганите от операторите ценови механизми, преходната Евротарифа за данни следва да се прилага на килобайт.
За да се повиши прозрачността на цените на дребно доставчиците на мобилни съобщителни услуги следва да предоставят на своите клиенти безплатна информация за приложимите за тях цени за роуминг в посетената държава-членка. Нещо повече, доставчиците следва активно да предоставят на своите клиенти, безплатно, допълнителна информация за цените на минута, на SMS или на мегабайт данни (с включен ДДС) за осъществяване или приемане на гласови повиквания и за изпращане и получаване на SMS, MMS и други услуги за пренос на данни в посетената държава-членка. Рекламирането на оферти за роуминг следва да се извършва в пълно съответствие със законодателството за защита на потребителите.
Освен това следва да бъдат взети мерки за преодоляване на проблема „шок от сметката“ като на роуминг клиентите да се предоставят средства, чрез които да проследяват и контролират своите разходи за услуги за роуминг на данни. Също така следва да няма пречки пред появата на приложения или технологии, които могат да заменят или да съставляват алтернатива на роуминг услугите като например услугите Wi- Fi. Освен това доставчиците следва да определят една или повече парични максимална граница и/или максимална граница по отношение на обема данни за дължимите им суми за услуги за роуминг на данни, като при достигането й клиентите следва да спрат да получават или да бъдат таксувани за такива услуги, освен ако те изрично поискат това.
Съществуват значителни различия между регулираните тарифи за роуминг в рамките на ЕС и извън него. Поради което потребителите нямат сигурност и често се страхуват да използват мобилни услуги при пътуване в чужбина. Предоставянето на прозрачна информация на потребителите би могло не само да им помогне да вземат решение как да използват мобилното си устройство, но и да изберат измежду доставчиците на роуминг.
При определяне на системата от санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, държавите-членки следва да отчитат възможността доставчиците да компенсират клиентите си за всяко забавяне или пречка да преминат към алтернативен доставчик в съответствие с тяхното национално законодателство.

1 коментар:

  1. А ето и линк към текста на самия регламент
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:BG:PDF

    ОтговорИзтриване