Архив на блога

понеделник, 23 юли 2012 г.

Седмичен бюлетин: 16 - 22 юли 2012г.


Националното ведомство по конкуренция на Литва наложи санкция на 30 туроператори и туристически агенти в размер на 1 500 000 Евро за прилагане на антконкурентни практики при продажбата на туристически пакети он-лайн. Установено било, че ответните дружества са координирали действията си при обявяване на пакетите в Интернет като са фиксирали максимална отстъпка в размер на 3% от цената. При това е била използвана системата (търсачка) E-TURAS за търсене и резервация. Нарушението е освен по националното законодателство и по чл. 101 от ДФЕС. Системата E-TURAS е уникална и напълно автоматизирана система, приложима специално за продажбите на туристически пакети он-лайн. Тя е била достъпна за всички туроператори и пътнически агенти. Тези от тях, които са искали да се включат в базата данни е трябвало да подпишат договор със собственика на системата - UAB “Eturas”, който е съдържал унифицирани правила и условия и това е било ясно за всички контрагенти. Всеки туроператор или пътнически агент е можел сам да администрира собствената си информация и да предлага оферти last minutes, оферти на деня, отстъпки, да изпраща и получава информация и т.н. Разследването е установило, че UAB “Eturas” е разпратило електронно запитване до клиентите си относно това какви нива на отстъпки да бъдат заложени в системата, след което е изпратило системно съобщение до всички, че нивото на отстъпки се ограничава максимум до 3%. В допълнение на това ограничението е било имплементирано технически в електронната системата по такъв начин, че участващите в нея оператори не са могли да залагат по-високи отстъпки при продажбата на пакети он-лайн. Всички членове на системата мълчаливо са се съгласили да приемат това ограничение и фактически са го прилагали в своята дейност. Ведомството по конкуренция е посочило в решението си, че със съгласието си да се включат в системата – всички оператори, които са били конкуренти помежду си, доброволно са ограничили ценовата конкуренция помежду си и са се лишили от възможността да определят самостоятелно и независимо търговското си поведение на пазара. Производството е започнало по инициатива на един от участниците в забранената съгласувана практика, който се е възползвал от Програмата Lеneincy и възможността за пълно освобождаване от санкция.

Основните междубанкови такси във Франция ще бъдат намалени наполовина от 01.09.2012г., а от септември 2013г. ще бъдат премахнати изцяло. По този начин около 300 млн. Евро годишно ще бъдат върнати в икономиката. Това е резултатът от производството на френското ведомство по конкуренция (Autorité de la concurrence) срещу група банки (Banque de France, BNP Paribas, Société Générale, Crédit du Nord, Crédit Agricole, LCL, BPCE – Banques Populaires Caisses d'Epargne, HSBC, Banque Postale, Crédit Mutuel and CIC) и две браншови асоциации (Association française des banques – AFB and Fédération bancaire française – FBF), което приключи с поемане на посочените по-горе задължения. Производството бе част от едно по-задълбочено изследване на всички средства за плащане, между които и чековете и банковите карти. Ведомството е обсъдило проблема с междубанковите такси за директни дебити, междубанковите платежни нареждания, онлайн плащанията, както и други безкасови плащания, които са едни от най-разпространените във Франция. Отделните разплащателни методи са били обект на предишни решения на ведомството, приключили по различен начин – септември 2010г. – с налагане на санкция, юли 2011г. – приключило с commitments decision, а предмет на текущо разследване е още един казус свързан с картови разплащания.  До настоящото решение се стига след предявяване на Statement of objection на посочените по-горе банки, в което са изложени твърдения за извършени нарушения, представляващи ограничаване на конкуренцията, в резултат на договорени между банките такси, в периода след 1960г. досега, което е било в тежест на клиентите на банките. Обвинените банки са се възползвали от тази специфична процедура, която между другото съществува и в българския ЗЗК (чл. 75), при която могат доброволно и по своя инициатива да предложат поемане на ангажименти, които да отстранят конкурентния проблем без да понасят имуществени санкции. Предложените задължения са били подложени на markettest от страна на конкурентното ведомство, в рамките на който са били изразени становища от заинтересовани страни, между които инициаторите на производството, потребителски асоциации, билинг компании, търговци и др. В хода на обсъждането предложенията са били значително подобрени по инициатива на банките в посока адекватно решаване на проблемите и възстановяване на конкуренцията на съответните пазари. От долната таблица се вижда как ще бъдат намалени и постепенно премахнати основните междубанкови такси.


Сега
01.09.2012
01.09.2013
Direct debits
0.122
0.061
0
On-line payments
0.137
0.068
0
Interbank payment orders
0.076
0.038
0
Incoming international transfers
1.829
0.915
0

Други извънредни такси, като например тези за отхвърляне на плащания, също ще бъдат намалени с 50%, преди да бъдат повторно оценени, въз основа на проучване на разходите, направени от банките, на базата на спецификации, одобрени от Autorité de la concurrence. Най-важната последица от решението е, че тези такси следва да бъдат съобразени с конкретните разходи за тяхното обслужване, а не да бъдат автоматично начислявани. Така например при таксите за отхвърляне на плащания ще се вземат предвид: информацията налична при съответната банка или разменена между повече банки във връзка с отказа и причината, която го предизвиква. В случай, че банките не представят оправдани и разумни разходи, начислявани от тях при определяне на съответните такси, ведомството ще ги задължи да прилагат нулеви такси, считано от 01.09.2013г. докато не се постигне взаимно приемливо решение. Поради това от септември 2012г. таксите за отхвърляне на плащания ще бъдат намалени от 0,762 на 0,381 евро, а през м. септември 2013г. ще бъдат отново оценени въз основа на предоставените от банките изчисления и разходни документи. Едно от поетите задължения се отнася до банковите асоциации, които трябва да уведомят всичките си членове за решението на ведомството и да осигурят неговото спазване. По време на разследването е било установено също така, че банките, когато действат в качеството си на кредитори, често таксуват своите клиенти - кредитополучателите с по-високи такси при извършваните от тях разплащания.

В блога на Георги Ангелов  е поместена графика за дела на  петте най-големи банки в общите активи на банковата система в България. Техният дял е относително нисък за големината на икономиката и намалява през последните години. Значително по-нисък дял имат само големи икономики (Германия, Италия, Великобритания) или финансови центрове (Люксембург, Австрия). Това говори за наличие на високо ниво на конкуренция в банковия сектор в България, което не е учудващо при наличие на 31 банки и клонове в България. Диверсификацията между български и чужди банки от най-различни страни също помага за конкурентния натиск (нито една чужда банкова система няма доминираща роля в България).


Гръцката Piraeus Bank потвърди, че има интерес към закупуването на затруднената ATEbank, която се контролира от държавата, след като местният банков сектор търси начини за смекчаване на ефектите от дълговата криза. В изявлението на Piraeus се казва, че банката не може да разкрие допълнителни подробности поради споразумение за конфиденциалност. Местни медии разкриха, че се обмисля ATEbank, която кредитира селското стопанство, да бъде разделена на "добра" и "лоша" банка, като здравите й активи бъдат продадени на банки като National Bank of Greece и Eurobank, които проявяват интерес към най-добрите активи на ATE. Източници от ЕС бяха заявили, че Европейската комисия е оказвала натиск върху Гърция да реорганизира някои банки. Четирите най-големи гръцки банки тази година получиха 18 млрд. евро спасително финансиране от ЕС/МВФ, след като претърпяха тежки загуби при отписването на гръцки ДЦК. (Източник: investor.bg)

Европейската комисия стартира допитване относно прилагането на процесуалните правила при разследването на държавни помощи. В контекста на инициативата за модернизация на държавни помощи (SAM), Комисията приканва всички заинтересовани да коментират предложенията за опростяване на сегашния режим. Становища в рамките на обществената консултация могат да се подават до 5 октомври 2012 г.

Китайското министерство за търговията обяви предварителното си условно одобрение на придобиването на Motorola Mobility Inc. (Motorola) от Google Inc. (Google). Това е 13-тото условно одобрение, давано от китайското министерство на търговията след влизане в сила на китайския антимонополен закон на 01.08.2008г. Този подход, възприет от министерството, както и условията, които то поставя при осъществяване на концентрациите е още един сигнал, че китайските антитръстови регулаторни органи ще играят съществена и всепо-нарастваща роля в световния процес на придобивания, които по някакъв начин засягат китайския пазар.  

Турското ведомство по конкуренция изготви доклад за дейността си до момента през 2012г. В него се съдържа описание на състоянието и условията за конкуренция на определени пазари, които предопределят и поведението на пазарните участници, както и структурните и правните пречки пред ефективното развитие на конкуренцията на тях. Докладът съдържа и предложения към институциите за начините за преодоляване на тези пречки. В доклада са обхванати пазарите на електричество, природен газ, железопътен, сухопътен и морски транспорт, широколентов достъп до Интернет, управление на дигитални платформи, банково дело, фармация и бързооборотни стоки.

Обединението между Корпоративна търговска банка и руската VTB Capital e предпочитаният купувач за БТК. Все още обаче има да се уточняват подробности по офертата. Офертата е за 800 млн. евро в брой, но според съобщение на БТК финансовите инвеститори предлагат две опции - като цената на акция за тях варира между 0.81 лв. и 1.92 лв. За сравнение преди пет години БТК беше продадена от Тор Бьорголфсон за близо 11 лв. на акция, т.е. 10 пъти повече от долния диапазон и шест пъти над горния. Съгласно предложените от инвеститорите условия за преструктуриране, инвеститорите ще предоставят 130 млн. евро на старшите обезпечени кредитори срещу мажоритарно дялово участие, като миноритарен дял ще остане за старшите обезпечени кредитори. Дългът на групата ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро, т.е. със 64%. Така обединениет КТБ - VTB ще получи 93.99% от БТК, колкото в момента притежават мажоритарните собственици на компанията - друг консорциум от инвеститори, водени някога от AIG.

Според съобщение на Reuters, Централни банкери и регулатори ще обсъдят през септември дали използваният в глобален мащаб лихвен процент Libor може да се реформира, или е толкова компрометиран, че бенчмаркът за определяне на лихвените равнища трябва да бъде премахнат. Управителят на Bank of England Марвин Кинг съобщава в писмо до колегите си, че е "съвсем ясно, че има необходимост от радикална реформа в системата на Libor". Управителят на Федералния резерв Бен Бернанке и Марк Керни, глобален финансов регулатор и управител на централната банка на Канада, оповестиха в сряда възможни алтернативи на лондонския междубанков лихвен процент, който някои банкери манипулираха в периода 2007 - 2009 г. Служители на банките Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale и Credit Agricole са обект на разследване по скандала с манипулирането на междубанковите лихвени проценти Libor и Euribor, съобщават Bloomberg и Financial times, позовавайки се на вътрешни източници. Лихвените проценти Libor и Euribor се определят, като се осреднят дневните предложения на участващите във формирането им банки, което позволява манипулации от страна на техни служители, ангажирани в процеса. Разкритията за манипулирането на лихвата, по която банките се кредитират помежду си, (за което вече бе споменатои в този блог) миналия месец доведе до глоби в размер на 450 млн. долара за британската Barclays, както и до оставките на изпълнителния директор на банката Боб Даймънд и председателя Маркъс Ейджиъс. Libor се използва в операции за над 500 трлн. долара годишно. В началото на седмицата централният банкер на САЩ Бен Бернанке определи показателят като "структурно погрешен". Европейската централна банка притиска организаторите на Euribor да ограничат доверието в този показател. В това време Сингапур, Хонконг и Япония обявиха, че ще направят преглед на начина, по който междубанковите лихвени проценти се определят в азиатския финансов свят, докато в Южна Корея антитръстовата агенция разшири разследването си за възможно договаряне за равнището на лихвените проценти. Проблемът с манипулациите на Libor е заложен от Марвин Кинг в дневния ред на Икономическия консултативен комитет, който ще заседава в Базел, Швейцария, на 9 септември. "Все повече назрява идеята да се прехвърлим към лихвени показатели, които са определяни в по-голяма степен на пазарен принцип", коментира Керни. Равнището на Libor оказва влияние върху широк кръг финансови продукти – от ипотечни заеми до кредитни карти, и е изключително важно пазарите да имат "абсолютно доверие" в него, посочва банкерът. При неколкократните дискусии за лихвените равнища в България, предизвикани от финансовия министър Симеон Дянков, самият той предложи при определянето на лихвите по заемите в България да се използват тъкмо някои пазарно определяни лихвени проценти като Libor и Euribor. (Източник: в-к Дневник)

Платежните системи MasterCard и Visa, както и банки, издатели на техни карти, са се съгласили да платят глоба на търговците на дребно в САЩ на обща стойност 7,25 млрд. долара, съобщиха световните агенции. Според Reuters това споразумение може да бъде най-голямото в историята на американските антимонополни дела. В допълнение към глобата двете компании в продължение на осем месеца ще намалят размера на комисионите, давани от търговците при разплащане с банкови карти като компенсация. MasterCard и Visa бяха обвинени за тайно споразумение за определяне на размера на комисионите, които те вземат от търговците на дребно при пазаруване с помощта на банкови карти. От 2005 г. насам, когато започна спор между търговските компании и платежните системи, по отношение на MasterCard и Visa са били подадени десетки съдебни дела. Като цяло претенциите бяха към тях сведени до седем милиона търговци на дребно. Сред ищците са обаче и Националната асоциация на аптеките, Националното сдружение на денонощните магазини и Националната асоциация на магазините за хранителни стоки. (Източник: Блумберг)


От Парламент са обявили обществена поръчка на стойност 200 000 лева за фирма, която да извършва писмени и устни преводи за нуждите на Народното събрание, при необходимост и с делегациите в чужбина. Продължителността на договора ще бъде 18 месеца. Фирмите ще трябва да предоставят справка за основните си договори и да удостоверят, че при тях работят поне трима преводачи, които владеят английски, немски и френски и поне един за останалите езици. Още близо 188 000 лева ще отдели администрацията на парламента за печатни издания. С избраната фирма ще бъде подписано споразумение за близо година и половина. Участниците в конкурса ще трябва да докажат, че има нужната техническа и полиграфическа база. Малко над 445 000 лева ще отдели парламентът за ремонт на базата във Велинград, както и за ремонтни дейности в източното крило на бившия Партиен дом, където са кабинетите на депутатите. В обществената поръчка са включени подмяна на канализацията, изграждане на нафтово стопанство и на козирка на главния вход на базата във Велинград. В източното крило ще бъде сменена вътрешната каменна облицовка, за която ще отидат 60 000 лева от общата сума.

Промени в Закона за малките и средните предприятия предвиждат Агенцията за малкия бизнес да събира такса "анализ на пазара". Вместо облекчаване на бизнес средата малките и средните предприятия ще бъдат натоварени с допълнителни такси. Идеята е ведомството на Марияна Велкова да прави по поръчка пазарни, маркетингови и други бизнес проучвания, в замяна на които фирмите да си плащат. В проекта е заложено дори агенцията да предоставя услуги по цялостно консултиране на малкия бизнес във връзка с износа и да оказва съдействие за реализирането му в съответната страна - нещо, което би трябвало да се случва безплатно.
Според работодателските организации държавна структура не би трябвало да предоставя подобни платени услуги най-малкото защото е на бюджетна издръжка. От Българската стопанска камара считат, че ако предложението бъде утвърдено, агенцията ще се превърне в отявлен конкурент на редица подобни фирми, в това число и на малки компании, а от ведомството увериха, че ще обсъдят предложенията с браншовите организации. Таксите, регламентирани със закон, ще се превърнат в ненужен "еталон" на цените на пазара на консултантски услуги, отбелязват от БСК. Все пак оттам допускат, че агенцията би могла да изготвя дадени проучвания и да предоставя определени услуги, но само ако те не попадат в обхвата на консултантските фирми. "Тези доклади, информации, прогнози и т.н. обаче трябва да са със свободен достъп, а не платени, като таксата може да покрива единствено разходите за носителя на информация", смятат от БСК. От Българската търговско-промишлена палата пък смятат, че ако Агенцията за малкия бизнес започне да събира такса "анализ", това би довело до изкривяване на пазара и до нелоялна конкуренция от страна на държавата. Наред с въвеждането на такси, промените в Закона за малките и средните предприятия предвиждат и стимули за малките и средните фирми, макар че част от тях са неприложими. Една от идеите е да се въведе изискване възложителите на обществени поръчки да работят единствено с български предприятия. Предложението не е ново, но то няма как да се реализира, тъй като подобно изискване би изкривило конкуренцията на пазара и би довело до санкции от ЕС.
От ведомството на Марияна Велкова предлагат също провеждането на търгове до 200 хил. лв. за доставки или услуги и до 500 хил. лв. за строителство да става с публична покана, а не както досега - с отделна процедура. (Източник: в-к Сега)


Върховният съд на Канада постанови, че не трябва да се плащат процентни възнаграждения на музикантите или издателите на песни, когато албумите с песните към видеоигри или филми се свалят от Интернет. Съдът разгледа 5 иска за авторски права и отсъди, че звукозаписните компании и музикантите нямат право на допълнителни "комуникационни" процентни възнаграждения за албумите с музика в случаите на сваляне от интернет на филми или видеоигри. Един от исковете бе за авторски права върху музиката от онлайн дигитални магазини като iTunes на Apple. Хонорарите на собствениците на авторските права са вече изплатени предварително, а записалите музиката не получават допълнителни пари, когато потребителите купуват в магазините видеоигра или филм със саундтрак. Решението на съда е знаково, защото мотивите на магистратите съвпадат с аргументите на противниците на споразумения като АСТА. Група, представляваща музикантите, поиска разширяване на списъка със случаите, в които имат право на възнаграждения, аргументирайки се, че по същество свалянето на музика трябва да се разглежда като радиоизлъчване, което осигурява процент от приходите. (Източник: в-к Сега)

EFTA Court потвърди решението на Надзорния орган на ЕАСТ (EFTA Surveillance Authority), с което бе наложена санкция в размер на 12 890 000 Евро на норвежкия пощенски оператор Posten Norge AS за извършена злоупотреба с господстващо положение. Дружеството е нарушило забраната по чл. 54 от EEA Agreement, която е аналогична на чл. 102 от ДФЕС, а нарушението е засегнало пазара на услуги, свързани с доставката  на колетни пратки от бизнеса към потребителите (business-to-consumer). Posten Norge е национален пощенски оператор на Норвегия и водещ доставчик на колетни пратки, а конкретният казус обхваща обработка на колети, заявени чрез е-mail и чрез други методи за електронна търговия и доставката им до крайните потребители в страната. През 2000 и 2001 г. Posten Norge е сключило изключителни споразумения с основните търговски групи и обекти в Норвегия (NorgesGruppen, Shell, COOP и ICA) за създаване на мрежа от т.нар. “Post-in-Shop” с офиси във всичките им търговски обекти. Според Надзорния съвет на ЕАСТ тези споразумения са попречили на конкурентните доставчици на колетни пратки да изградят сходни мрежи с национално покритие, както и да изградят постове за събиране на пратките, тъй като клаузата за изключителност е задължавала всички търговци да поддържат в търговските си обекти само и единствено пунктове на Posten Norge. В допълнение на това при предоговаряне на условията в периода 2004 и 2006, Posten Norge е настоявало клаузите за изключителност да могат да се прехвърлят в бъдеще и на други негови партньори. Съдът потвърди решението на Надзорния съвет и подчерта, че за да са в състояние новонавлизащите на този пазар оператори да се конкурират ефективно с историческия оператор те трябва да имат възможност да изградят собствени мрежи с национално покритие. При това положение те би трябвало да могат свободно да влизат в договорни отношения с един или повече търговец на дребно от голям мащаб (търговска верига), верига бензиностанции и др. подобни. Клаузите за изключителност са били пречка за такъв свободен достъп за конкурентите на Posten Norge и следователно с поведението си то е предизвикало ефект на затваряне на пазара и е ограничило конкуренцията на съществена част от пазара (приблизително 50%). Съдът обаче е намалил наложената на Posten Norge санкция на 11 112 000 Евро, като една от причините за това е била, че административната процедура е продължила твърде дълго. В решението между другото се казва, че производствата, които водят до налагането на значителни имуществени санкции, по принцип трябва да отчитат гаранциите залегнали в наказателното производство съгласно чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека. По-специално, правото на справедлив процес гарантира, че Съдът има право преразглежда и да се произнася по всички фактически и правни основания, въз основа на които решението е оспорено, както и че Съдът не е ограничен да се произнася включително и по отношение на сложните икономически анализи и оценки, направени от Надзорния орган, особено когато ги счита за очевидно погрешни. Пълният текст на Решението може да бъде прочетен тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар