Архив на блога

понеделник, 17 юни 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLІІІСъгласно Закона за счетоводството, в изменението от 2003г. е отпаднало изискването за търговците да полагат подпис и печат върху първични счетоводни документи, издадени по електронен път. Според жалбоподателя търговският печат не се нуждае от регламентация, тъй като неговото поставяне не е свързано с настъпването на каквито и да било правни последици. Видно от представените писмени документи в офертата на „Инженеринг Груп-04” ЕООД, както и подадената жалба, същите са подписани от управителя на дружеството и подпечатани с печата на търговеца. Следователно жалбоподателят разполага с печат, като в този смисъл изискването на възложителя за заверка на документите с печата на участника, по никакъв начин не го е поставило в невъзможност да участва в настоящата процедура. В този смисъл КЗК счита, че независимо от обстоятелството, че няма законово изискване за притежаване и използване на фирмен печат от търговците, поставеното изискване на възложителя не може да се приеме за ограничително. (Решение № АКТ-298-26.03.2013)

В протокола от проведеното първо заседание на конкурсната комисия е видно, че само по отношение на участника „Хигия” ЕООД /впоследствие обявен за изпълнител/, на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП комисията констатира само липсата на декларации по чл. 47 от ЗОП – както за участника, така и за подизпълнителя. На следващото си заседание помощният орган на възложителя констатира, че са постъпили съответните документи, изискуеми от участника „Хигия” ЕООД и е прието, че всички оферти отговарят на изискванията на закона и възложителя. Разглеждайки представените от възложителя /последователно номерирани и заверени с „вярно с оригинала”/ оферти на участниците „Хигия” ЕООД и „Давек” ООД, КЗК констатира, както че в офертата на „Хигия” ЕООД липсват декларациите по чл. 47 от ЗОП – за участника и за подизпълнителя, така и че липсва представеното със становището на „Хигия” ЕООД по настоящото производство доказателствено средство – Протокол, отнасящ се до подизпълнителя. Констатира се освен това и липса на Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение, а именно: обществена пералня за изпиране на болнично бельо, отнасящ се до заявения от „Хигия” ЕООД подизпълнител, тъй като видно от протокола на подизпълнителя същият „може да бъде вписан в регистъра”, т.е. този протокол е част от подготвителната процедура, водеща до издаване на изискуемото се от възложителя удостоверение, но не отразява наличие в правния мир на крайния акт – самото удостоверение за вписване на обект с обществено предназначение, а именно: обществена пералня за изпиране на болнично бельо. С оглед на гореизложеното, помощният орган на възложителя е допуснал незаконосъобразност, като не е изискал от участника „Хигия” ЕООД по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП да представи удостоверение за вписване на обект с обществено предназначение, а именно: обществена пералня за изпиране на болнично бельо – касаещ посочения от него подизпълнител за частта, която ще се изпълнява от подизпълнителя и същия документ – но касаещ самия участник, за частта „дезинфекция” на болничното бельо. Тази част от дейността, предмет на конкретната обществена поръчка, е посочена от възложителя като част от комплексна услуга, а видно от заявеното в офертата на „Хигия” ЕООД подизпълнителят ще извършва „пране, сушене, гладене и изкърпване” и при това положение помощният орган е следвало съответно да съобрази изискванията на възложителя като относими и към участника - „Хигия” ЕООД по отношение на дейността „дезинфекция”. По отношение на участника „Давек” ООД помощният орган на възложителя също не е приложил реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП и не е изискал да се представи удостоверение за вписване на обект с обществено предназначение, а именно: обществена пералня за изпиране на болнично бельо. В офертата на участника е налице само косвена индиция – писмо, че изискуемото се от възложителя удостоверение е част от правния мир, но копие на такова удостоверение не е налице в офертата. С оглед гореизложеното КЗК приема, че Решение № 2/02.01.2013 г. на Изпълнителния директор на MБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД – Кюстендил за класиране на участниците и определяне на изпълните на обществена поръчка с предмет „Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло” следва да бъде отменено като незаконосъобразно. (Решение № АКТ-279-21.03.2013)

Понятието „минимална цена на труд” е дефинирано в § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като „минималният размер на заплащане на работната сила е определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (ЗБДОО)”. Определянето на минималната цена на труд в строителството се налага поради изискването на чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, което налага всяка оферта да съдържа декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. Минималната часова ставка в строителството се определя за един работник въз основа на минималния осигурителен доход, задължителните осигурителни вноски за съответната година, допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа и платен годишен отпуск, за нискоквалифициран и висококвалифициран труд и др. По отношение на разглежданата обществена поръчка и във връзка с изложеното следва да се отбележи, че няма нормативно определени минимални цени на труд в строителството, поради което се прилагат разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. В областта на строителството за квалифицирани и за нискоквалифицирани производствени работници месечната работна заплата е в различни размери. От друга страна при приемане на изискванията си възложителят не е поставил условие да се посочи участието на определен персонал във всяка конкретна дейност, като съотношение квалифициран/неквалифициран, т.е. възможно е в определена дейност да не присъства  нито един квалифициран работник, а в друга - повече от един, което в крайна сметка се отразява на крайната минимална часова ставка. В тази насока може да се добави, че възложителят в оповестените към участниците условия за участие в процедурата е установил само, че минималният срок за изпълнение на поръчката е 140 календарни дни. Предвид изложеното, за съответния участник в процедурата не съществува задължение да съставя екип от точно определен брой, включващ определено съотношение квалифициран/неквалифициран персонал, както и лицата за изпълнение на предмета на поръчката да осъществяват дейността си в рамките на 8-часов работен ден. Поради това изчисляването на часовата ставка, респективно определянето на минималната цена на труда на тази основа не би могла да бъде определена като константна величина. В конкретния случай, при изпълнение на процесните СМР е възможно условията и съотношенията, при които е изчислена ставката от 2.70 лв., да са различни, поради което предложеният размер ставка от участниците не би съвпадала с ориентировъчно приетата от възложителя. Ставката е изчислена като функция на осреднени параметри (съотношение квалифициран/неквалифициран труд), които участникът е заложил по своя преценка. При положение, че възложителят е поставил минимални изисквания само за квалифицираните работници, подробно описани в т. 2.2 от фактическата част на настоящото решение, без да упомене необходимите неквалифицирани работници, които следва да изпълняват процесните СМР, както и други конкретни изисквания за време и други, не може да се приеме, че участникът е следвало да оферира часова ставка само при съблюдаване минималната часова ставка по отношение на квалифицирания персонал и че не е изпълнил изискването за посочване на минимална цена на труда. Тук е необходимо да се отбележи, че в офертата на „Инертстрой-Калето” АД, е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване на изискването за минимална цена на труда, което е установено и от възложителя. В настоящия случай, помощният орган на възложителя, ако е считал, че участникът е предложил часова ставка под минимално определената, е следвало да изиска от същия разяснения и допълнителни доказателства на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, с които да докаже противното. Тъй като това не е направено, отстраняването на „Инертстрой-Калето” АД според КЗК се явява немотивирано и незаконосъобразно. За да постанови горното, комисията неправилно е приела за всички работници, които ще осъществяват предмета на поръчката, че следва да са осигурени на минимален осигурителен доход по основни дейности 530 лева на месец, и за минимална часова ставка тази за квалифицираните работници в размер 3,01 лв. на час. (Решение № АКТ-273-21.03.2013)

При преглед на офертата на „Болшевик” ООД КЗК установи, че декларациите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, подадени от двамата управители на заинтересованата страна (управители с представителна власт да упражняват същата заедно и поотделно) са в изискуемата от възложителя форма – по образец, поради което не може да се счете, че същите са „неточни”. Относно твърдението, че същите са с неверни данни е необходимо да се подчертае, че подалите декларациите лица, съгласно чл. 414, ал.2 от Търговския закон, изрично са декларирали, че ако „Болшевик” ООД бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка преди подписване на договора ще представят документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по визираните декларации, както и че им е известно, че при деклариране на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Горното може да се приеме като достатъчно от страна на помощния на възложителя орган с оглед редовността на офертата и изпълнение минималните условия на възложителя. На оценъчната комисия не е вменено задължение да проверява достоверността на декларираните от лицата с представителна власт на юридическите лица – участници в процедурата данни и обстоятелства. В случай, че доказателствата не бъдат представени на възложителя при подписване на договора за възлагане, законът оправомощава последния да не сключи договор с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението си по чл. 48, ал. 2 и чл. 47, ал. 10 от ЗОП, съгласно императивната норма на чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП. (Решение № АКТ-270-21.03.2013)

В протокола, отразяващ действията на комисията по приемане на обосновките, не са изложени аргументи от аналитичната дейност на помощния орган, което да мотивира приемането им и да излъчи някоя/някои от хипотезите разписани в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Доколкото изобщо има някакво отразяване на съображения то е в т.нар. оценъчни таблици на членове на комисията, но не и формулирана обща воля в протокола. В тази връзка следва да се отбележи, че макар и формално всеки член на комисията да е попълнил оценителен лист, неговото съдържание представлява преписване на акцентите от писмените обосновки на тримата участника, т.е. са преповторени посочените от съответния участник обстоятелства, без да е извършена собствена оценка за съответствие и без да е аргументирано защо са приети същите за водещи до икономичност или до особено благоприятни обстоятелства. Нещо повече съставените оценителни листове са подписани от отделните членове на комисията в качеството им на експерти, но липсват изложени каквито и да било аргументи от комисията в качеството й на помощен орган на възложителя, които да обосноват решението й да приеме представените писмени обосновки. В заключение следва да се посочи, че от една страна простото възпроизвеждане на текст, предоставен от участника, от друга страна отсъствието на мотиви, възприети от комисията като цяло, води до липса на самостоятелно формирана воля у помощния орган, респективно у възложителя за възприемане и кредитиране на изложените доводи. Изложеното води до немотивираност на действията на оценителната комисия, което рефлектира в крайния акт на възложителя и води до немотивираност на същия. (Решение № АКТ-267-21.03.2013)

На последно място в жалбата се твърди, че в решението, обявлението и документацията за участие не е посочена прогнозна стойност на обществената поръчка. Според жалбоподателя, по този начин, от една страна възложителят не е спазил материалния закон, а от друга – непосочването на прогнозна стойност, както и липсата на описание на предмета на поръчката, поставят участниците в неизвестност по отношение на реалния обект на поръчката, без да е ясно с какъв финансов ресурс следва да разполагат. Във връзка с това твърдение, КЗК установи, че действително в решението за откриване и в обявлението за обществената поръчка не е зададена конкретна прогнозна стойност на поръчката, а е посочен размер от 0,00 (нула) лв. Доколкото обаче ЗОП не поставя изрично изискване такава да бъде зададена, а и формата за попълване на решението за откриване в регистъра на АОП не съдържа задължително поле за тази информация по процедурата, КЗК счита, че не е налице твърдяното в жалбата нарушение. В случая, информация относно стойностната рамка на поръчката потенциалните участници в процедурата могат да получат посредством предвидената в раздел ІІІ.1.1) от обявлението гаранция за участие, която е в размер на 5 000 лв. В чл. 59, ал. 2 от ЗОП е указано, че възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката, поради което всеки потенциален участник може да определи един приблизителен размер на прогнозната стойност на обществената поръчка. На следващо място, КЗК намира изложения от жалбоподателя довод, че липсва описание на предмета на поръчката, което поставя участниците в неизвестност по отношение на реалния обект на поръчката, за неоснователен и неотговарящ на установената фактическа обстановка, тъй като в раздел II.1.5.)”Кратко описание на поръчката” от обявлението и в т.1.”Описание на обекта на поръчката” от документацията за участие в процедурата е дадено описание на предметите и на трите обособени позиции, на които е разделена процедурата, както и на включените в тях дейности по СРР и СМР, които следва да бъдат извършени в полза на НСА „Васил Левски” от избрания за изпълнител участник. (Решение № АКТ-321-03.04.2013)

Основателно е твърдението на жалбоподателя, че участникът не е представил изискващата се в раздел ІІІ от обявлението Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и други услуги, в случаите, в които е приложимо. Видно от представената оферта на участника в нея не се съдържа издадена на негово име лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и други услуги на основание чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ, необходима за рентгеновата апаратура, предмет на доставка и монтаж по позиции 8, 18 и 26 от количествено-стойностната сметка. Обстоятелството, че възложителят с разяснение по документацията е посочил, че тази лицензия е допустимо да се притежава единствено от подизпълнителя, който ще извършва доставката и монтажа на апаратурата, източник на йонизиращо лъчение, както и фактът, че такива лицензии са представени от подизпълнителите, извършващи монтажа и сервизното обслужване на апаратурата по цитираните позиции, не може да санира допуснатото от участника нарушение. Изискванията на възложителя по чл. 51, ал. 1 от ЗОП и чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП за доказване на технически възможности и/или квалификация, каквото в случая се явява изискването за представяне на цитираната лицензия - изискване по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, се отнасят именно до участника - юридическото лице, което е представило оферта (§ 1, т. 33 от ДР на ЗОП). Участникът е субектът, който следва да докаже съответствието си с изискванията на възложителя и да разполага с всички необходими документи – лицензии, разрешителни, удостоверения, сертификати и т.н., а подизпълнителят е задължен да представи като доказателства за съответствие само документите, относими към изпълняваната от него дейност. Недопустимо е обаче участник да доказва съответствие с изискванията на възложителя посредством подизпълнител. Представянето на декларация за ползването на подизпълнители и представянето на изискваните лицензии от подизпълнителите, които ще осъществяват дейностите по монтаж и обслужване на апаратурата източник на йонизиращо лъчение, не обуславя спазване на законовото изискване за доказване на техническите възможности от страна на участника (Решение № АКТ-295-26.03.2013)

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП вменява на помощния орган на възложителя задължението да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. В конкретния случай комисията е решила да уведоми участниците в процедурата за въпросното публично заседание чрез публикуване на съобщение в интернет страницата на Община Велики Преслав. От представените по преписката доказателства и след извършена проверка в сайта на възложителя се установи, че горепосоченото обявление е било качено на интернет профила на купувача и е било достъпно до заинтересованите лица два дни преди провеждането на заседанието, т.е. същите са имали достатъчно време, за да могат при евентуално желание от тяхна страна да изпратят представители да присъстват на отварянето на ценовите оферти. Въпреки, че използваният от комисията способ за уведомяване на участниците за публичното заседание не е заложен в документацията за участие, КЗК счита, че в случая извършеното от помощния орган на възложителя нарушение не следва да бъде отчетено като съществено, доколкото видно от Протокола от 24.01.2013г. представител на жалбоподателя (управителя на дружеството) се е уведомил своевременно и е присъствал на публичното заседание по отваряне на ценовите предложения. В този смисъл КЗК намира, че правата на участника не са засегнати от извършените действия на комисията, поради което същият няма правен интерес да обжалва начина, по който му е съобщена датата, часа и мястото на провеждане на събитието. (Решение № АКТ-330-03.04.2013)

Видно от събраните по преписката документи, възложителят не е изпратил по имейл протокола с констатираните от оценителната комисията нередовности в плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на жалбоподателя, както се твърди в становището му. Трябва да се отбележи още, че представеният пред КЗК имейл изпратен по преписката от възложителя в хода на проучването е адресиран до „Антора“ ЕАД, а не до жалбоподателя с текст, видно от който са упоменати само в едно изречение искане за представяне на документи за част от експертите в екипа на участника. Посочено, че същите трябва да се представят в рамките на един ден. Така направеното уведомяване на участник съобразно разпоредбите на ЗОП е невъзможно, доколкото задължението за комисията по провеждане на процедурата произтича от цитираната по-горе разпоредба на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Трябва да се обърне внимание и на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, където ясно е посочено, че участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола ал. 7, а видно от приложения към преписката копие от имейл възложителят е изискал липсващите документи в срок от един ден. Електронно или друго съобщение, адресирано до жалбоподателя и съдържащо протокол № 1 с констатации на помощния орган на възложителя няма. Ирелевантни са доводите на възложителя, че по телефона е информиран представител на жалбоподателя за необходимостта от представяне на нови документи. Подобен способ за отстраняване на несъотвествия изцяло противоречи на нормата на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП и чл. 58а, ал. 4 от ЗОП. Подобно действие е незаконосъобразно и то не може да бъде основание за отстраняване на участник от настоящата процедура. Следователно с тези си действия, помощният орган на възложителя е нарушил принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, което е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение. (Решение № АКТ-320-03.04.2013)

Относно твърдението за незаконосъобразност на обжалваното решение от формална гледна точка - нарушение на чл. 25, т. 2 от ППЗДП, КЗК установи, че действително решението за класиране и избор на изпълнител не съдържа информация за датата на публикуване на обявлението на обществената поръчка, но в същото фигурира описание на предмета на поръчката, както и номера и датата на решението за откриване на процедурата, което в достатъчна степен го индивидуализира. Липсата на визираната информация по своя характер не представлява съществено нарушение, което да влече след себе си незаконосъобразност на обжалвания акт. (Решение № АКТ-318-03.04.2013)

Жалбоподателят твърди, че оценителната комисия е установила, че участникът, класиран на първо място е представил банкова гаранция със срок на валидност до 28.06.2013г., което не съответства на изискването на възложителя:„когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите“. КЗК установи, че в р. ІІІ.1.1 „Изискуеми депозити и гаранции“ от Обявлението е отразено, че участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите. В Обявлението е отбелязано, че срокът за получаване на оферти е 18.02.2013г., а с Решение за промяна № 16 от 08.01.2013г. възложителят удължава срока за получаване на оферти до 01.03.2013г. В Протокол № 1/04.03.2012 г. комисията е установила, че участникът „Рубикон инженеринг“ ООД е представил банкова гаранция за участие в процедурата със срок на валидност 28.06.2013г., което е в противоречие с изискването, постановено от възложителя: „срокът за валидност на гаранцията за участие да е 120 дни от крайния срок за подаване на офертите“. На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията със свое протоколно решение е дала възможност на участника да отстрани това несъответствие в предвидения от закона срок. На 14.03.2013г., участникът „Рубикон инженеринг“ ООД е представил Промяна № 1 към банкова гаранция, с което срокът на валидност на банковата гаранция се удължава от 28.06.2013г. на 05.07.2013г. В тази връзка КЗК следва да отбележи, че с представения допълнително документ не се удостоверяват факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти, както твърди жалбоподателят, тъй като срокът за подаване на оферти е удължен с Решение за промяна № 16 от 08.01.2013г. до 01.03.2013г., а Промяна № 1 към банковата гаранция удостоверява факти, настъпили към 28.02.2013г. Самата оферта е подадена на 01.03.2013г. Съгласно чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, когато комисията установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания, тя изпраща протокола по ал. 7 до всички участници и те представят съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. В ал. 10 от същия член е указано, че комисията след изтичане на срока по ал. 9 пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. В настоящата хипотеза действията на комисията са законосъобразни, поради което изнесеното твърдение се явява неоснователно. (Решение № 621/30.05.2013)

КЗК приема за неоснователен аргумента на жалбоподателя, че мотивите, с които е оценено техническото предложение на избрания за изпълнител участник дословно преповтарят одобрената методика, с което е поставен в по-благоприятно положение в сравнение с „Мегапроект – Русе” ДЗЗД. В протокол 2 много подробно са описани документите, както и тяхното съдържание, съдържащи се в плик 2, които са преценявани от комисията съгласно одобрената методика. В описанието предложението на този участник комисията е направила подробен анализ на данните, които са оферирани от избрания за изпълнител, относими към всеки един от подпоказателите за оценка по технически показател. Мотивите, които са разписани в протокола от работата на комисията са напълно относими и съобразени с документите, които е представил участника и изискванията в документацията. При положение, че от направеното кратко описание на техническото предложение на класирания на първо място участник е достатъчно ясно кои обстоятелства от неговата оферта са обосновали решението на комисията да го оцени с максимален брой точки, изцяло в съответствие с методиката за оценка, то в тази хипотеза не е необходимо излагане на допълнителни мотиви от страна на комисията. В случая указанията в методиката са разписани по такъв начин, че е достатъчно излагане на кратко описание на документите от техническите предложения на участника, от които да е видно дали тези указания са спазени. В тази връзка, в мотивите за оценка по подподпоказателите действително преповтарят указанията в методиката за присъждане на максимален брой точки. Доколкото обаче в протокол 2 ясно и подробно са изброени обстоятелствата от техническото предложение на участника, относими към оценка по тези подпоказатели, то така изложените мотиви на комисията са достатъчни за да се прецени, че в тази си част методиката за оценка на офертите е приложена правилно. (Решение № 619 от 30.05.2013г.)

Определянето на показателите за оценка на офертите е част от оперативната самостоятелност на възложителите, като те сами определят онези показатели, които имат преимуществено значение за избора на участниците. В настоящия случай методиката за оценка в частта й, касаеща подпоказатели Б1, Б2, Б3 и Б4 от показател П2, е изготвена така, че за поставянето на конкретен брой точки следва участниците да отговарят на предварително дефинирани условия. Тук е необходимо да се уточни, че самата преценка в каква степен офертите на участниците съответстват на условията за поставянето на определен брой точки, е по своята същност преценка по целесъобразност, доколкото е обусловена от експертното мнение на членовете на комисията. В случаите на залагане на показатели за оценка на офертите, които предполагат субективизъм и експертно мнение при формиране на резултата, осъществяваният контрол от КЗК за законосъобразност се ограничава в рамките на проверката дали е спазена предварително обявената методика за оценка в границите, посочени от възложителя. Проверка на КЗК установи, че в Протокол № 1 на комисията, са изложени изчерпателни мотиви от разглеждането и анализа на предложенията на участниците, които обосновават извършеното оценяване и които кореспондират с указанията в Методиката. Водена от горното КЗК приема, че извършеното оценяване е законосъобразно, надлежно мотивирано и в съответствие с одобрената от възложителя Методика за оценка. (Решение № 618 от 30.05.2013г.)

Следва да се уточни, че съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗОП правомощие на помощния орган е, когато прецени, че посочените обстоятелства в обосновката не са обективни, да предложи на възложителя участникът да бъде отстранен от процедурата. От фактическа страна се установява, че в ценовата оферта на „Мит и КО‘ ЕООД е предложена цена за извозване на един тон отпадък на един километър до съоръжение за третиране на битови отпадъци извън територията на Община Брезово от 1 стотинка/тон/километър. Съгласно ценовото предложение, в предложената от жалбоподателя единична цена за извозване, се включват всички негови разходи в т ч. и разходите за връщане на сметоизвозващата техника от депото за отпадъци в Община Брезово. В изпълнение на задължението си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП комисията е анализирала трите отворени ценови предложение и е установила, че предложената от жалбоподателя цена в числово изражение е с повече от 20 на сто по–благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници и е изискала подробна писмена обосновка. При анализ на мотивите за неприемане на писмената обосновка, КЗК намира същите за обосновани и законосъобразни. Този извод следва от факта, че в обосновката на предложената цена жалбоподателят е отразил, че между 60 и 80% от разхода на гориво отива за обработка на самите контейнери, като разхода за обработка на двата типа контейнери, с които съгласно Документацията се допуска да се осъществява сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци е един и същ. Следва да се отбележи, че така представените данни влизат обаче в явно несъответствие с вече заявената и представена ценова оферта на участника, където е посочено, че разходната норма за една самосвална операция за обслужен контейнер тип „Бургас”-4 куб.м. е 1,52 л., а за обслужен контейнер тип „Бобър” 1,1 куб.м. е 0,70 л. Може да се направи извод, че твърдяната от жалбоподателя в обосновката му еднаква стойност на разходите за обработка на двата типа контейнери влиза в противоречие с посочените от него различни цени в самата му ценова оферта и следователно изводите на комисията за необективност на представената писмена обосновка по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП са обосновани, съответстващи на фактическата обстановка и законосъобразни. С оглед изложените доводи в жалбата, следва да се уточни, че отстраняването на жалбоподателя е поради неприемане на писмената му обосновка, а не поради несъответствие на техническото или ценовото му предложение с предварително обявени условия по процедурата. (Решение № 617 от 30.05.2013г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар