Архив на блога

събота, 29 юни 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLV
На трето място жалбоподателят твърди, че ценовите предложения на „Етап-Адресс” АД, „Содексо Пасс България” ЕООД и „Идънред България” АД са под себестойността на предлаганата услуга (отпечатване и доставка на ваучери за храна). В жалбата са изложени подробни съображения в тази насока като дружеството се позовава на Решение № 1461/11.12.2012 г. на КЗК. Със това решение Комисията не е определила минимална, максимална, пределна, допустима цена на услугата по отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работодатели, нито минимален, максимален, пределен, допустим или какъвто и да е праг или ниво на разходите по предоставянето й. Нещо повече КЗК няма такива правомощия по смисъла на ЗЗК. Анализираните в посоченото решение цени и разходи на отделните оператори на ваучери са установени в конкретното производство, имащо за предмет установяване на извършени нарушения по реда на ЗЗК, касаят дейността на операторите в точно определени минали периоди и са свързани с конкретно установената в това решение фактическа обстановка. В самото решение е посочено, че използваните в него за целите на анализа по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК минимални стойности на разходите на отделните оператори по години са формирани на основа предоставената в конкретното производство информация и включват само тези разходи, които еднозначно могат да бъдат отнесени към отпечатването и предоставянето на работодателите на ваучери за храна, т.е. никъде в решението не се твърди, че те отразяват пълната себестойност по предоставяне на услугата. Поради изложените съображения не е възможно прилагането на отделните елементи или на резултатите от анализа в посоченото решение на КЗК към други бъдещи случаи на отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работодатели и за други цели извън предмета на конкретното производство по ЗЗК. (Решение № АКТ-267-21.03.2013)

На първо място следва да се посочи, че установяването на основателността на посоченото твърдение, както и на предходните, изисква изцяло специални технически познания, с които КЗК не разполага. В съдържащо се в жалбата искане за назначаване на техническа експертиза не се сочат въпроси, отговорът на които би изяснил разглежданото твърдение. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 122а, ал. 3 ЗОП в производството пред КЗК се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища. Също така, съгласно разпоредбата на чл. 122а, ал. 8 ЗОП страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата. В този срок жалбоподателят не представи доказателства в подкрепа на третото твърдение, изложено в жалбата. Във връзка с изложените факти следва да се приеме, че твърдението на жалбоподателя за наличие на един-единствен производител на топломери с посочения в документацията конкретен ред идентификатори, е недоказано, а доказателствената тежест за установяване на това твърдение е за жалбоподателя, при тълкуване на разпоредбата на чл. 170, ал. 1 и ал. 2 АПК, във връзка с чл. 122з ЗОП. (Решение № АКТ-266-21.03.2013)

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 9 от ЗОП, проектът на договор е част от документацията за участие в процедурата. Затова, независимо от обстоятелството, че съгласно легалната дефиниция на „договор за обществена поръчка”, дадена в § 1 от Допълнителни разпоредби на ЗОП, а именно – възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, тоест независимо от факта, че този договор се сключва, след като процедурата, която подлежи на контрол за законосъобразност (а не за целесъобразност) е проведена, а и приключила с влязъл в сила актна възложителя, на административния орган или на съда, следва да се обсъжда и съдържанието на договора. Видно от установената фактическа обстановка, действително в документацията и проекта на договор са предвидени посочените от жалбоподателя права за възложителя да не възлага на избрания изпълнител работи, да забавя плащането на изпълнените работи, както и правото да прекрати договора за обществената поръчка, като за това не дължи заплащането на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи. В същото време следва да се посочи, че в т. 9 от проекта на договор е предвидено, че за неуредените в договора и документацията за участие въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и други, регламентиращи предмета на договора. В Закона за задълженията и договорите и в Търговския закон са посочени правилата и основанията за плащане на неустойки, обезщетения и лихви между страните по един двустранен договор, като същите следва да бъдат възприети от възложителя, а не както е в конкретния случай да се залагат нови такива, които биха нарушили правата на изпълнителя като страна по сключения в последствие договор, който той е приел с подаването на оферта за участие. (Решение № АКТ-321-03.04.2013)

Жалбоподателят твърди, че не са представени декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП от участника, като такива не са представени и от ползваните от него подизпълнители. Твърдението на жалбоподателя е основателно по отношение на представените от подизпълнителя „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД декларации. От извършена служебна справка по партидата на подизпълнителя с ЕИК 107516166 в публичния сайт на Търговския регистър към Агенцията по вписванията КЗК установи, че дружеството се управлява заедно или поотделно от трима управители: Гюла Миклош Ренц, Доминик Александер Венер и Илия Христов Илиев. С оглед на обстоятелството, че изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, съобразно чл. 47, ал. 4, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 147, ал. 1 от Търговския закон се прилагат спрямо управителите на едноличното дружество с ограничена отговорност, е следвало посочените декларации да бъдат представени от тримата управители на дружеството. От представените по преписката доказателства КЗК установи, че не са представени декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, попълнени и подписани съобразно приложени към документацията образци от Гюла Миклош Ренц и Доминик Александер Венер – управители на дружеството, а такива са представени единствено за управителя Илия Христов Илиев. Във връзка с посочения управител на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД Илия Христов Илиев основателно се явява и твърдението на жалбоподателя, че не са представени от подизпълнителя документи, удостоверяващи образованието на ръководните служители, посочени в представения от подизпълнителя списък на ръководните служители и на тези, които отговарят за извършването за доставка, монтаж. От представената оферта на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД КЗК установи, че за посочения в списъка Илия Христов Илиев не е представен документ, удостоверяващ образованието му, с което не е изпълнено поставеното от възложителя изискване. С оглед на установените липсващи и несъответстващи документи, съдържащи се в плик № 1 от офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията е следвало да опише същите в протокола по чл. 68, ал. 8 от ЗОП, съответно на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП да изиска от участника допълнително да ги представи, което тя не е сторила. Предвид изложеното се явява основателно твърдението на жалбоподателя, че комисията незаконосъобразно е допуснала участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД до по-нататъшно участие в процедурата и същият е незаконосъобразно определен за изпълнител на обществената поръчка с решението на възложителя, предмет на оспорване в настоящото производство. (Решение № АКТ-295-26.03.2013)

Преценката дали да приеме или не дадена писмена обосновка относно предложените цени е въпрос, който стои в правомощията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. В този смисъл решението на комисията на възложителя е част от оперативната самостоятелност на същата.  В случаите на приемане или неприемане на писмена обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП обаче комисията следва да обсъди обстоятелствата, изложени в обосновката, и да посочи мотиви за това. Необходимостта от наличието на мотиви следва от изискването за мотивираност на административните актове, каквито са решенията на възложителите съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОП, като в тези случаи мотивите могат да се съдържат или в протокола на комисията, служещ за фактическо основание за издаване на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, или в самото решение за класиране и избор на изпълнител. В обема на правомощията на КЗК е да осъществява проверка за законосъобразност на процесните решения на възложителите, като в рамките на тази проверка е длъжна да установи доколко мотивите, изложени от комисията при приемане на писмената обосновка, са релевантни и адекватни. Действително, нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП е диспозитивна и предоставя в оперативна самостоятелност на помощния орган да прецени дали участникът е покрил изискванията на закона, респективно да приеме или отхвърли обосновката му. В рамките обаче на преценката за законосъобразност, извършвана от страна на КЗК, е проверката относно наличието на мотиви, изложени от страна на комисията за провеждане на процедурата, които да са относими към конкретната писмена обосновка и към посочените в чл. 70, ал. 2 от ЗОП хипотези. Тези мотиви следва да съдържат достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно да се виждат причините, поради които комисията е приела или отхвърлила дадена писмена обосновка. Освен това, следва да се има предвид и самата писмена обосновка, представена от участника, като комисията за провеждане на процедурата следва да прецени дали и доколко тази обосновка анализира и доказва предложената цена. В случая КЗК счита, че посочената по-горе обоснованост и относимост на мотивите е налице. В конкретната хипотеза оценителната комисия е разгледала и анализирала всички факти и обстоятелства, посочени от „Рубикон инженеринг“ ООД и „Инфрапроект консулт“ ЕООД, като е изложила подробни мотиви, обуславящи приемането на писмените обосновки. В тази връзка следва да се уточни, че оценителната комисия детайлно и изчерпателно е обсъдила всички изложени от участниците обстоятелства, преценявайки тяхната обективност и относимост към предмета на поръчката, като същевременно е мотивирала своите изводи. Преценката на комисията е адекватна и относима към изложеното в обосновката и кореспондира с конкретните обстоятелства и изисквания на възложителя. КЗК намира, че комисията е изложила собствени разсъждения, обсъждайки конкретно изложените от участниците обстоятелства относно изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на поръчката. Изтъкнатите от страна на комисията по провеждане на процедурата аргументи за приемането на представените от участниците писмени обосновки се основават на конкретни обстоятелства, посочени в последните, поради което заключенията на комисията не могат да се възприемат като немотивирани. Възложителят е възприел мотивите на комисията, издавайки Заповед № 230/11.04.2013г., и след като е налице позоваване на същите, актът се счита за мотивиран. Предвид горепосоченото КЗК приема, че при разглеждането на представените писмени обосновки комисията е действала законосъобразно и мотивирано, поради което не е налице твърдяното основание за отмяна на обжалваното решение. (Решение № 621/30.05.2013)

КЗК приема за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че класираният на първо място участник „Виагруп” ЕООД не отговаря на изискването, разписано в Раздел ІІІ.2.2, лява колона, т. 4 от Обявлението, участникът да е приложил доказателства, че разполага със собствени средства или че има достъп до кредитна линия в размер на 500 000 лв. Преглед на представените по преписката доказателства установи, че в Плик № 1 от офертата на „Виагруп” ЕООД е представено Удостоверение от „Уникредит Булбанк” АД, според което „Виагруп” ЕООД има достъп до кредитна линия в размер на 500 000 лв. Също така се установи, че в изпълнение на Констативен протокол от 18.04.2012 г. на комисията, участникът, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, е представил и Договор за стандартен кредит за оборотни средата, сключен между „Уникредит Булбанк” АД и „Виагруп” ЕООД, в който е посочено, че размерът на кредита е 500 000 лв. От установеното по-горе може да се направи обоснованият извод, че участникът е представил документи, доказващи, че отговаря на изискването, заложено от възложителя, да има достъп до кредитна линия в размер на 500 000 лв. (Решение № 618 от 30.05.2013г.)

КЗК намира, че в Протокол № 3, комисията е изпълнила изцяло задължението си по чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП и е направила коректно описание на ценовите предложения на участниците, които е следвало да оценява. В конкретния случай, комисията е посочила единствено общата цена, като е пропуснала да посочи само единичните цени въз основа на които се формира общата цена получена като единичните цени са умножени по заявеното от участника количество съгласно направеното техническо предложение. На практика краткото описание, на направените предложения когато критерият е икономически най-изгодна оферта, гарантира законосъобразното провеждането на процедурата, доколкото чрез спазването му са изпълнени основни принципи за провеждането на обществените поръчки, а именно тези за публичност и прозрачност, регламентирани в чл. 2 от ЗОП. Доколкото в конкретният случай съгласно утвърдената методика на оценка подлежи единствено предложената обща цена КЗК приема, че не е налице нарушение и респективно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране на това основание. (Решение № 617 от 30.05.2013г.)

КЗК счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е налице заобикаляне на закона, доколкото поръчката е обявена с обект доставка на топлинна енергия. Жалбоподателят счита, че възложителят прикрива друга поръчка и избягва обявяване на процедура за обществена поръчка за инженеринг. В Решението за откриване на процедурата е посочено, че обект на поръчката е извършването на доставка на природен газ за нуждите на Детска ясла № 30 "Приказен свят", находяща се на територията на Район "Централен" - Община Пловдив.”. Никъде в решението не се въвежда изискването за поставяне, инсталиране, проектиране на системи за производство на топлинна енергия. (Решение № 614 от 30.05.2013г.)

По отношение на изискването за опит по отношение на внедряване на системи за качество, доказан с не по-малко от 10 договора общо за последните 3 години, КЗК счита, че доколкото това е сумарна цифра, същата отразява дейност по разработване и внедряване на стандартизационни системи на 3-4 дружества годишно, което не е непостижимо за един участник в пазара на услуги в тази специфична пазарна ниша. По отношение обаче на изискването за минимум 5 изпълнени договора по сходен предмет, следва да е посочи следното. Принципно количеството от „5” договора не се явява като ограничителна бариера, но така формулирано - като касаещо договори със „сходен предмет”, именно в контекста на конкретната дефиниция за „сходен предмет”, така заявеното изискването следва да бъде разглеждано като ограничаващо. (Решение № 613 от 30.05.2013г.)

Относно допълнително представеното пред КЗК доказателство – Удостоверение от банка Уникредит Булбанк АД, следва да се упомене, че същото не е част от Плик № 1 на кандидата, нито е допълнително представен документ по смисъла на чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Документите, въз основа на които комисията осъществява своята преценка за допустимост, са тези, налични в Плик № 1 на кандидата и допълнително представените пред комисията такива, изискани по силата на чл. 68, ал.8 от ЗОП и представени от кандидата в срок. От изложеното следва, че представеното Удостоверение не може да се приеме за надлежно доказателство, което да обоснове незаконосъобразност на действията на комисията, а оттам и такава на обжалвания акт на възложителя. (Решение № 612 от 30.05.2013г.)

На следващо място в жалбата се посочва, че в документацията незаконосъобразно се изисква участниците да са оторизирани доставчици от Майкрософт за Корпоративни клиенти. Статутът на оторизиран доставчик за корпоративни клиенти е задължително квалификационно условие за доставяне на лицензи – като доказателство се представя писмо от дистрибуционния център на Майкрософт за Европа, Близък изток и Африка: Microsoft Ireland Operations Limited.Обявените изисквания се отнасят за статут на участника, който статут предполага възможност за изпълнение на обществената поръчка. КЗК приема, че изискваните документи са необходими на възложителя с цел удостоверяване на тези факти. Предвид предмета на поръчката и зададените обем и условия на лицензионните програми на производителя, възложителят изисква наличие на необходим притежаван статут от участника за изпълнение на обществената поръчка. Както е посочено по-горе статутът на оторизиран доставчик за корпоративни клиенти е задължително квалификационно условие за доставяне на лицензи по тази лицензионна програма. В този смисъл потенциалните изпълнители, а при участие в обединение поне единият участник в обединението, следва да притежава такъв статут. Това се доказва с писмо, издадено от дистрибуционния център на Microsoft за Европа, Близкия изток и Африка. КЗК приема за основателни възраженията на възложителя, че право на участие имат всички заинтересовани лица от Европейския съюз, като по данни на Microsoft, на територията на ЕС са 120. КЗК приема, че процедурата е отворена за всички заинтересовани лица - доставчици, като всяко от тях може да участва самостоятелно или посредством обединения, съвместно с дружества, покриващи условия на процедурата, което практически не обосновава твърдяното ограничаване на участието.  С оглед на тези обстоятелства, твърдението на жалбоподателя е неоснователно. (Решение № 611 от 30.05.2013г.)

В жалбата се твърди, че участникът, класиран на първо място в процедурата ДЗЗД „Дружество за обучение на детски учители“ не отговаря на изискванията от раздел III.2.3. от Обявлението за обществената поръчка, както и на конкретно посоченото условие за доказване на тези изисквания в т. 2.1.4., буква „в“ от документацията за обществена поръчка, а именно - наличие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват „провеждане на обучение“ или еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В тази връзка жалбоподателят цитира законовата разпоредба на чл. 25, ал. 8 от ЗОП, заключвайки, че такъв сертификат би следвало да притежават всички членове на обединението, които ще участват в провеждането на обученията. Според жалбоподателя комисията за оценка неправилно е приела, че е налице такова съответствие с критериите за подбор, тъй като не всички членове на обединението ДЗЗД „Дружество за обучение на детски учители“ притежават такъв сертификат или еквивалентен на него документ, т.е. участникът неправилно е допуснат до оценка на неговото техническо и финансово предложение, при положение, че е следвало да бъде отстранен още на този етап.
По отношение на това твърдение, следва да се има предвид, че действително, както жалбоподателят посочва, в раздел 2.3. „Технически възможности“ от обявлението за участие в обжалваната обществена поръчка възложителят е поставил условие към участниците в процедурата да представят Заверено от участника копие на Сертификати за качество ISO 9001:2008, с обхват „провеждане на обучение“, или еквивалентни сертификати, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. От прегледа на представените от възложителя писмени доказателства, съставляващи част от задължителното съдържание на плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на класирания на първо място участник може да се заключи, че той отговаря на така поставеното от възложителя изискване, а твърденията от страна на жалбоподателя в тази насока следва да се определят като неоснователни. Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, както самото изискване, поставено в документацията, а именно предоставената на участниците възможност да представят или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, а не само изискуемия сертификат ISO 9001:2008, така и обстоятелството, че видно от указаната част от офертното предложение на избрания за изпълнител участник са представени сертификати ISO 9001:2008 за една част от осемте участника, явяващи се съдружници в ДЗЗД „Дружество за обучение на детски учители“, съгласно договора за създаването на консорциума, а за друга - документи, представляващи допустимите по документация други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В конкретния случай следва да се има предвид, че видно от документите представени от двама от членовете на избрания за изпълнител участник - обхвата на представените от тях сертификат ISO 9001:2008 от „Хорнит“ ООД - „Туроператорски и турагентски услуги и Наръчник по качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 на „ИК Анубис“ с обхват - „Издаване на учебници, учебни помагала и художествена литература“ не съвпада с изискуемия по документация обхват на „провеждане на обучение“. Това обстоятелство не следва да се отчита като несъобразяване с разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП и с предварителните изисквания на възложителя. В контекста на изложеното следва да се подчертае, че останалите шест участника в Обединението отговарят по надлежен начин на поставеното изискване, а видно от техническата спецификация за обществената поръчка – в дейностите, които следва да бъдат осъществени по изпълнение на предмета на последната са включени и такива по доставка на учебни материали за всеки обучаем, настаняване на участниците в обученията, осигуряване на транспорт на участниците в обученията, пътуващи от други населени места до мястото на провеждане на обученията и обратно и др. съпътстващи провеждането на обучение дейности. От предмета на дейност на горепосочените двама участника в обединението, както и от обхвата на представените от тях документи в изпълнение на разискваното условие на възложителя, може да се заключи, че в случая не е налице несъобразяване и неизпълнение на предварително поставеното от възложителя изискване, налагащо от своя страна, отстраняването на етап разглеждане на документите за подбор на участника, класиран на първо място в процедурата. Съответно комисията по нейното провеждане като помощен орган на възложителя законосъобразно е допуснала до по нататъшно участие в обществената поръчка ДЗЗД „Дружество за обучение на детски учители“. (Решение № 609 от 30.05.2013г.)

Жалбоподателят възразява конкретно срещу изискването, в случай че участникът е обединение или консорциум, удостоверение за вписване в Централния професионален регистър да се представи за всеки от партньорите. Текстът на чл. 25, ал. 8 от ЗОП дава възможността при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор да се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подобна е и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите, според която когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от цитирания член участието в обединението по ал. 3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи по ал. 2. Съгласно предварително обявените условия, т. III.2.1. указва, че при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на: - Регистрацията в Централния професионален регистър на строителя (или еквивалентна регистрация – за чуждестранните участници) за съответните категории строежи; - Застраховката „Професионална отговорност” за строителя, като минималните изисквания се прилагат за всеки от членовете на обединението, които ще извършват строителство. Тук следва да се подчертае, че при залагането на това условие, възложителят изрично е уточнил, че регистрация в ЦПРС и застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ се прилагат за всеки от членовете на обединението, като се държи сметка за това кои от партньорите в обединението ще извършват строителството. Така вписаното условие следва да се тълкува, че ако участник в процедурата е обединение/консорциум между няколко юридически или физически лица, в зависимост от направеното разпределение на видовете дейности в договора за създаване на сдружението, регистрацията в ЦПРС (или еквивалентна регистрация – за чуждестранните участници) за съответните категории строежи следва да се представи за всеки партньор в обединението, който ще осъществява строителство. В случай, че всички партньорите в бъдещото обединение ще извършват определена част от строителна дейност, то обосновано и законосъобразно е да се изисква въпросното удостоверение за всеки от тях. Предвид изложеното, спорното изискване не е незаконосъобразно и необосновано, следователно твърдението за залагането му в противоречие на чл. 25, ал. 8 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 и 4 от ЗКС е неоснователно. (Решение № 606 от 30.05.2013г.)

Що се отнася до довода на жалбоподателя, че комбинацията от двете изисквания, посочени в ІІІ.2.2. и т.ІІІ.2.3 от документацията за участие, води до дискриминация, следва да се има в предвид, че те не са взаимосвързани, като участникът е длъжен да представи доказателства, както за едното условие на възложителя така и за другото, тоест не би могъл да се сподели изводът на жалбоподателя, че възложителят е изискал представянето на 3 договора, доказващи оборот от 10 000 0000 (десет милион) лева без ДДС. Съгласно така заложените изисквания, участниците може и само с един договор да изпълнят първото изискване на възложителя, а именно „минимален оборот от доставки сходни на предмета на обществената поръчка в размер на 10 000 0000 (десет милион) лева без ДДС”, но за да са изпълнили второто изискване, целящо изпълнението на поръчката от опитен изпълнител, е необходимо представянето на минимум 3 договора. Освен това самият възложител не е поставил подобна обвързаност на условията, доколкото едното е за икономически и финансови възможности, а другото за технически. Никъде в обявлението и документацията няма разписани изисквания, които да налагат направения от жалбоподателя извод, че е налице връзка между критерия оборот и брой изпълнени договори. Законът за обществените поръчки не забранява на възложителите да изискват доказателства от участниците и потенциални изпълнители, че последните са били успешни изпълнители на подобен род дейности. Това е своеобразна гаранция за възложителя, че участникът има положителен опит в изпълнението на такъв вид поръчки и няма да бъде изправен пред сериозни затруднения при реализирането на настоящата. С оглед на така изложения анализ КЗК счита, че възложителят не е посочил дискриминационни условия за участие в процедурата. (Решение № 604 от 30.05.2013г.)Няма коментари:

Публикуване на коментар