Архив на блога

събота, 22 юни 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLІV
Жалбоподателят твърди, че не е спазена нормата на чл.70, ал. 1 от ЗОП, тъй като ценовото предложение на участника „Алфа 2000“ ЕООД, е с повече от 20 % по-ниско от средната стойност на другите две ценови предложения. В тази връзка КЗК установи, че единият от участниците - „Рейнджър“ ООД е предложен за отстраняване преди извършване на оценяване на ценовите предложения, тъй като е допуснал грешки в ценовото си предложение. При наличие на двама допуснати участници до етап оценяване на ценовите предложения, съгласно трайно утвърдената съдебна практика не се прилага разпоредбата на чл. 70 от ЗОП, дори и едното от предложенията да е с повече от 20% по-благоприятно от другото предложение. Предвид факта, че разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП не може да бъде приложена, твърдението на жалбоподателя за неизпълнение на императивното задължение на комисията за изискване на подробна писмена обосновка от класирания на първо място участник се явява неоснователно. (Решение № АКТ-272-21.03.2013)

Следва да се отбележи, че със списъка на приложените към настоящото производство документи, възложителят е посочил като защитена тайна писмените обосновки на „Етап Адресс” АД, „Содексо Пасс България” ЕООД и „Идънред България” АД и съставените във връзка с тях оценителни листове, попълнени поотделно от всеки член на комисията. Съобразно чл. 33, ал. 4 от ЗОП при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. В тази връзка доколкото писмените обосновки съдържат информация относно начина на формирането на възнаграждението за отпечатване на ваучери и предвид обстоятелството, че трите дружества изрично са заявили, че информацията в тях съставлява търговска тайна, същите следва да се приемат за защитена тайна по смисъла на закона. От своя страна обаче спрямо съставените оценителни листове не може да се приеме, че са налице законовите предпоставки, същите да бъдат защитени като документи със конфиденциален характер. С оглед на изложеното и предвид обстоятелството, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала решението си да приеме писмените обосновки на „Етап Адресс” АД, „Содексо Пасс България” ЕООД и „Идънред България” АД, обжалваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката да се върне на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на представените писмени обосновки, оценка и класиране на офертите при съобразяване с мотивите, изложени в настоящото решение. (Решение № АКТ-267-21.03.2013)
Съгласно изложеното от експерта, цитираните устройства се предлагат публично във формата на интегрално решение от производителя Elin Wasserwerkstechnik Gesellschaft (WWT) - Австрия, който е част от групата DIEKL METERING GROUP - Германия, чрез доставчика си за България - „АКВАСТАР-СИС” ООД. Изтъква се още, че въз основа на събраната публична информация, към момента не е възможно категорично да се потвърдят както единствеността на производителя, така и единствеността на доставчика за територията на България. Следва да се има предвид, че предметът на обществената поръчка е за доставка на разглежданите топломери, като от прочита на документацията е ясно, че няма изрични изисквания относно качеството на субекта, който ще участва в провеждането на обществената поръчка и ще я изпълни, ако бъде избран за изпълнител. При това положение следва да се подкрепи становището на възложителя, че доставката може да се извърши от всяко заинтересовано лице от участие в процедурата за възлагане на поръчката – производител, доставчик, дистрибутор. Следва да се има предвид още, че ЗОП и възложителят дават правна възможност за участие на обединения от физически и/или юридически лица, както и да се използват подизпълнители. В този смисъл изясняването на въпроса дали на пазара оперира само един производител, респективно доставчик, е ирелевантно за настоящото производство, доколкото условията за участие в процедурата по възлагане на разглежданата поръчка допускат оферта да се подаде от широк кръг стопански субекти, както и от неперсонифицирани дружества. (Решение № АКТ-266-21.03.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите за доказване на техническите възможности и/или квалификация се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Идентичен текст се съдържа изрично и в Указанията за попълване на офертата към документацията за участие. Наред с това, предвид обстоятелството, че посочените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД подизпълнители ще изпълняват идентични с извършваните от него дейности, предмет на поръчката - доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на медицинска апаратура, но по отношение на различни позиции, респ. медицинско оборудване, видно от приложената декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в която са посочени видът работи, които ще извършват и делът на тяхното участие, то изискването за минимум едно лице, което ще осъществява контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващо валидно удостоверение за изпълняване на длъжността, следва да се покрива и от всеки от подизпълнителите самостоятелно. В чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е посочено, че за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. От своя страна обучението на тези лица е уредено в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерство на труда и социалната политика (Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. на МТСП), в чл. 6, ал. 1, т. 2 от която е посочено, че обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Съобразно чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. на МТСП обучението на горепосочените лица се осъществява не по-рядко от веднъж на 1 година, с оглед на което представените от участника и подизпълнителите удостоверения за посочените от тях лица е следвало да бъдат издадени най-много една година преди датата на разглеждане на документите на участниците в плик № 1 - 07.12.2012г. От представената оферта на участника КЗК установи, че валидни удостоверения не са представени за посочените от участника и от подизпълнителите „ЛИДЕКС-2000” ООД и „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД лица. За подизпълнителите „СИМЕНС” ЕООД, „МАРВЕНА” ООД, и „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София се установи, че въобще не е посочено лице, което ще осъществяващо контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващо удостоверение за изпълняване на длъжността, каквото изискване е заложено от възложителя. (Решение № АКТ-295-26.03.2013)

След извършен анализ на представената в хода на производството оферта на участника „Иса-Милениум 3“ ООД и по-точно Плик № 3 „Предлагана цена“, КЗК установи, че същия е попълнил Приложение № 5 образец на „Ценова оферта“ в съответствие с изискванията на възложителя – в отделните графи е предложил единична цена за един служител, както и обща стойност (обща цена) за целия брой служители. Накрая за всеки от четирите подпоказателя е посочил обща единична цена сбор от единичните цени за всяка една от дейностите по четирите подпоказателя. При нанасяне на общите стойности за дейностите по т. 5, 6 и 7 от показател П1 и т. 1, т. 4, т. 5 и т. 8 от показател П2 обаче, е допуснал грешка при пресмятането на тези общи стойности (не е умножил правилно общия брой служители по единичната цена за всеки един от тях). Същото обстоятелство е констатирано и от оценителната комисия с Протокол № 4/ 09.01.2013 г., която на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП е изискала от участника да представи разяснения на заявените в офертата данни. В законоустановения срок, участника „Иса-Милениум 3“ ООД е внесъл разяснение, в което посочва, че е допуснал грешка при пресмятането в графата „обща стойност“ и е представил правилно сметнатите общи стойности. Така извършените действия на оценителната комисия, КЗК приема за законосъобразни, доколкото се касае за информация, записана в графа „обща стойност“ и която не се взима в предвид при оценяването. Съгласно методиката за оценка одобрена от възложителя се оценяват единствено единичните цени. Общата стойност получена след умножаване на единичната цена по съответния брой служители не подлежи на оценяване. Отделно от това, в чл. 3 от Раздел III „Цена“ от проекто-договора е записано, че заплащането от възложителя за всяка извършена от изпълнителя дейност става по единична цена предложена в ценовото предложение на участника, която единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Следователно общата стойност (обща цена) за отделните подпоказатели не се взима в предвид от оценителната комисия и съответно не се залага в проекта на договор. В този смисъл, КЗК счита, че така извършената промяна на общата стойност (обща цена) за отделните подпоказатели в ценовото предложение на участника „Иса-Милениум 3“ ООД не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 11, т. 2, „б“ от ЗОП, доколкото не се касае за представяне на допълнителни разяснения и доказателства, променящи единичната цена, а единствено до правилно и точно пресмятане на базата на вече предложени единични цени от участника, и следователно няма нарушение при провеждане на процедурата. (Решение № АКТ-322-03.04.2013)

Трябва обаче да се каже, че в случаите на приемане на писмена обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията следва да обсъди обстоятелствата изложени в обосновката и да посочи кои от изложените обстоятелства в нея приема за обективни и навеждащи на една или повече от хипотезите на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, както и кои обстоятелства към коя хипотеза тя съотнася. В този смисъл се налага комисията да извърши собствен анализ на изложеното от участника, като прецени не само съдържанието на обосновката но и изискванията на възложителя залегнали в документацията и изведе релевантните аргументи за това. Необходимостта от наличието на мотиви следва от изискването за мотивираност на административните актове, каквито са решенията на възложителите съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОП, като в тези случаи мотивите могат да се съдържат или в протокола на комисията, служещ за фактическо основание за издаване на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, или в самото решение за класиране и избор на изпълнител. В обема на правомощията на КЗК е да осъществява проверка за законосъобразност на процесните решения на възложителите, като в рамките на тази проверка е длъжна да установи доколко мотивите, изложени от комисията при приемане на писмената обосновка са релевантни и адекватни. Действително, нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП е диспозитивна и предоставя в оперативна самостоятелност на помощния орган да прецени дали участникът е покрил изискванията на закона, респективно да приеме или отхвърли обосновката му. В рамките обаче на преценката за законосъобразност, извършвана от страна на КЗК, е проверката относно наличието на мотиви, изложени от страна на комисията за провеждане на процедурата, които да са относими към конкретната писмена обосновка и към посочените в чл. 70, ал. 2 от ЗОП хипотези. Тези мотиви следва да съдържат достатъчно обосновани собствени, конкретни доводи, от които ясно да се виждат причините, поради които комисията е приела или отхвърлила дадена писмена обосновка. В случая КЗК счита, че посочената по-горе обоснованост и относимост на мотивите не е налице. Макар и формално да са изложени мотиви, всъщност те представляват преписване на акцентите от писмените обосновки на двамата участници. Комисията назначена от възложителя е преповторила посочените от участниците обстоятелства, без да извърши собствена оценка за съответствие и да се аргументира защо приема същите. (Решение № АКТ-318-03.04.2013)

В р. ІІІ.2.3. „Технически възможности“ от Обявлението е отразено, че участникът трябва да има лиценз за упражняване на „Оценка на съответствието на проектите” и „Строителен надзор” от МРРБ за I кат. обекти или да има аналогично оправомощаване в държавата по регистрация. В заверения списък на физическите лица, чрез които се упражнява дейността, трябва да има специалисти по всички необходими специалности, предвидени в проекта, а именно: зам.- ръководител на екипа – експерт по строителен надзор по ЗУТ; нвеститор – инженер за контрола за количествата; инженер-технолог. КЗК установи, че „Инфрапроект консулт“ ЕООД е представило с офертата си списък на екипа от правоспособни физически лица към 11.12.2009г. от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инфрапроект консулт“ ЕООД, неразделна част от лиценз № ЛК-000692/11.12.2009г., с изброени лица, като в него липсва лицето Божидар Илиев Генов, един от посочените от „Инфрапроект консулт“ ЕООД експерти в екипа за изпълнение на поръчката. В Протокол № 1/04.03.2012г. на оценителната комисия е отразено това обстоятелство. С оглед на горното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Комисията е указала на участника в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да представи доказателства за включването на ключов експерт инж. Божидар Илиев Генов – зам.- ръководител на екипа, отговорник за надзора по ЗУТ, в заверения списък на физическите лица към представения лиценз за упражняване на „Оценка на съответствието на проектите” и „Строителен надзор” на участника. Участникът е представил допълнително списък на екипа от правоспособни физически лица към 06.03.2013г. от различните специалности, , с включен експерт Божидар Илиев Генов, като тези действия са отразени в Протокол № 2 от 18.03.2013г. По отношение на горното, КЗК счита, че съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 4 от ППЗОП документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти. Крайният срок за подаване на офертите съгласно Решение за промяна № 16 от 08.01.2013г. на възложителя е 01.03.2013г., поради което КЗК намира, че не е налице нарушение от страна на възложителя, изисквайки и приемайки гореописания документ, удостоверяващ факти към 06.03.2013г., независимо че датата на издаването му е след датата на подаване на офертата, поради което съгласно разпоредбите на ППЗОП изнесеното твърдение се явява неоснователно. (Решение № 621/30.05.2013)

По отношение на включения в състава на комисията външен експерт Иван Карчев- правоспособен юрист, вписан в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП под № ВЕ 2329/07.11.2011г. от страна на възложителя са представени документи, удостоверяващи, че лицето има необходимата квалификация съобразно предмета на поръчката. Следва да се има предвид, че легална дефиниция на понятието „квалификация” е дадена в Закона за професионалното образование и обучение. В пар.1, т.5 от ДР към него професионалната квалификация е определена, като квалификация по професия или по част от професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране образователни знания и умения. Под „квалификация” по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗОП следва да се разбира "придобита образователна степен или практически опит, гарантиращи специфични и задълбочени познания в съответната сфера". В тази връзка, на преценка спазване изискванията по чл. 34, ал. 3 ЗОП подлежат не само документите за образованието на външния експерт, но и наличието на доказан практически опит. По отношение на опита на Иван Карчев от страна на възложителя са представени автобиография, от която е видно, че към момента заема длъжност „Мениджър проекти”, с основни отговорности – подготовка и управление на инвестиционни и инфраструктурни проекти за публичния и частния сектор, включително предпроектни проучвания, анализ на разходите и ползите, тръжна документация. Представени са по преписката и референции от работодатели на Иван Иванов, в които се посочва, че същият е участвал в подготовка на документации по процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, касаещ строителство и инженеринг. (Решение № 619 от 30.03.2013г.)

Следва да се отбележи, че в образецът на техническо предложение (образец № 7) утвърден по процедурата е включен изричен текст, че описаните стоки предмет на доставка са нови, неупотребявани и фигурират в актуалната производствена листа на производителя, като същите са с доказан произход и качество. С посочения текст под формата на декларация възложителят на практика е задължил потенциалните участници да гарантират както произхода така и производителя на доставеното оборудване. Допълнително към техническото предложение в табличен формат е въведено условието участникът да включи описанието на възложителя по техническата спецификация, както и описание на предлаганото оборудване, вкл. марка и модел и отделна трета графа, в която да се посочи съответствието на предлаганото оборудване спрямо изискванията на възложителя. От представеното техническо предложение на участника е видно, че същото е подадено съгласно утвърдения от възложителят образец № 7, като за всеки отделен компонент от оборудването предмет на доставка е посочен както конкретен модел и производител, така и технически показатели съгласно изискванията на възложителя. От страна участника е декларирано, че същият гарантира както произхода така и производителя на доставеното оборудване, като видно от направеното описание същото напълно съответства на техническото описание зададено от възложителя в утвърдената техническа спецификация. С оглед на това КЗК намира, че в случая в техническата оферта за обособена позиция № 1 относно т. 4 „ модул монитор - клавиатура” участникът „Ай Би Ес България” ЕООД е предложили конкретна модификация. По отношение на техническите параметри относно изискването за наличие на външен конзолен порт – SPHD, участникът е посочил, че оборудването разполага с външен конзолен порт, който отговаря на изискванията на възложителя, като единственото несъответствие се състои в не посочването на абревиатурата „SPHD”. КЗК намира, че в случая е налице неяснота дали действително предложеният външен конзолен порт съответства на изискванията на възложителя. В конкретният случай следва да се приложи разпоредбата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП. С визираната разпоредба комисията разполага със законовата възможност в две насоки, а именно да направи допълнителна проверка и/или да изиска от участника да представи на разяснения и допълнителни доказателства по отношение на техническата оферта представляваща плик № 2, доколкото както се установи по-горе е налице пропуск, и ако не бъде доказано от страна участника „Ай Би ЕС България” ЕООД, че предложеният външен конзолен порт е във формат „SPHD”, то същият подлежи на отстраняване съгласно хипотезата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. По отношение на отправените сигнали от страна на председателя е изпратен отговор, в който е изяснено, че е направена допълнителна проверка по отношение на съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя, но не са налице конкретни доказателства въз основа на какви данни след допълнителната проверка от страна комисията не е констатирано несъответствие. По отношение на изложеното възражение, че комисията е следвало да обективира в протокол допълнително направената проверка на техническото предложение следва да се отбележи, че съдържанието на протокола от работата на комисията е лимитативно определено в разпоредбата чл. 72 , ал. 1 от ЗОП. Обстоятелството, че комисията не е отразила допълнително направената проверка не представлява нарушение, а пропуск въз основа на който е налице единствено неяснота относно извършените допълнителни действия по проверка. (Решение № 616 от 30.05.2013г.)

На следващото място съдружниците в Консорциум „АКВА Проджекст 2012“ твърдят, че е нарушена нормата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, тъй като комисията е лишила Консорциум „АКВА Проджекст 2012“ от възможността да даде разяснения по техническата оферта, като не е изискала от участника такива разяснения, въпреки че в процеса на разглеждане на офертата явно е възникнала такава необходимост. Като аргумент в подкрепа на възражение си сочи, че цитираната разпоредба от закона е следвало да бъде приложена, тъй като съставът на комисията не включва тесен специалист в областта на пречиствателните станции за отпадни води и водния сектор и в този случай е обосновано да се твърди, че комисията е следвало да изисква разяснения от участника преди да пристъпи към окончателно му оценяване. КЗК намира това възражение за неоснователно. Реализирането на правните възможности по чл. 68, ал. 11 от ЗОП зависи от волята на помощния орган и не упражняването на същите не може да бъде прието за нарушение на закона. За пълнота следва да се посочи, че естеството на състава на комисията не оказва влияние върху вида на правната норма на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, т.е. последната е диспозитивна и независимо от състава на помощния орган, разпоредбата не се превръща в императивна такава. Освен това, дали и доколко е възникнала необходимост от разяснения, са въпроси, които се решават от комисията, в рамките на оперативната й самостоятелност и следователно както участниците, така и КЗК не разполагат с правото да указват на помощния орган кога и дали да реализира възможностите си по чл. 68, ал. 11 от ЗОП. (Решение № 615 от 30.05.2013г.)

КЗК счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е налице липса на финансиране на обществената поръчка. В конкретния случай действително никъде не е посочено как ще бъде финансирана обществената поръчка, като от това следва да се заключи, че тя ще бъде финансирана от бюджета на Район "Централен" - община Пловдив. Следва да се отбележи, че настоящата процедура е по договаряне без обявление, като по тази причина не може да се приеме, че е налице нарушение на чл.25, ал.2, т.8 от ЗОП, който касае съдържанието на обявлението. В случая не е налице нарушение, което да води до незаконосъобразност на обжалваното решение за откриване на процедурата, доколкото предвидените механизми за осигуряване на финансирането от общинския бюджет не водят до нарушение на императивни норми и правила от ЗОП. (Решение № 614 от 30.05.2013г.)

В жалбата се възразява срещу изискването на възложителя в експертния състав на участника да е налице юрист, и то такъв, който освен юридическа правоспособност, да притежава и акредитиран сертификат за водещ одитор съгласно международният стандарт ISO 9001 - системи за управление на качеството или негов еквивалент, доказващ преминато обучение, който да реализира нормативното съответствие, с опит в подготовката, разработването и внедряването на СУК. Горецитираното изискване на възложителя КЗК счита за прекомерно, несъответстващо на сложността и обема на конкретната обществена поръчка. В документацията са посочени дейностите, които възложителят иска да бъдат изпълнявани от екипа от експерти  и там, изрично за юриста-член на екипа е посочено следното: „Юристът в екипа по разработване и внедряване на системата за управление на качеството следи за нормативното съответствие при запознаване с моментното състояние на системата и при последващо внедряване на разработените документи”. С оглед на това КЗК счита за необосновано и ограничаващо изискването на възложителя в частта му относно израза „да притежава и акредитиран сертификат за водещ одитор съгласно международният стандарт ISO 9001 - системи за управление на качеството или негов еквивалент, доказващ преминато обучение”. Задължение на всеки юрист и част от неговата професионална етика, е поемане на професионални ангажименти в рамки, в които са и уменията и качествата му да оцени функционални решения и действия, отнасящи се до изпълнението на възложената дейност – независимо дали притежава или не притежава „акредитиран сертификат за водещ одитор съгласно международният стандарт ISO 9001 - системи за управление на качеството или негов еквивалент”. (Решение № 613 от 30.05.2013г.)

Относно твърдението на жалбоподателя, че е неправилно отстранен от подбора, тъй като не е получил Протокол № 2, същото не се подкрепя от събраните по преписката доказателства. От възложителя е представено писмо с изх. № СВ-170/19.03.2013г. с приложен протокол с констатациите на комисията по Плик №1 на участниците, както и автоматично генерирано факс известие, от което е видно, че писмото с приложението е получено на факс номера, посочен от Обединение „Зона 2-СВ” ДЗЗД. Във факс известието е посочена датата и часа на изпращане, броя на изпратените страници, както и положително известие за успешното му приемане от факса на жалбоподателя. Твърдението, че не е получил факс- съобщението, се явява недоказано, като жалбоподателят не го е подкрепил с правно релевантни доказателства. От изложената по-горе фактическа обстановка следва да се приеме, че жалбоподателят е надлежно уведомен за изисканите от него документи. Същият не ги е представил в законосъобразно определения срок от комисията, като въз основа на това помощният орган на възложителя правилно е приел, че е налице хипотезата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и е предложил кандидата за отстраняване, като с акта си по чл. 88, ал. 11 от ЗОП възложителят е възприел предложението на комисията и е отстранил Обединение „Зона 2-СВ” ДЗЗД. (Решение № 612 от 30.05.2013г.)

В жалбата се твърди, че в документацията незаконосъобразно е посочено, че договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се счита сключен от 01.02.2013 г., т.е. със задна дата. Посочва се, че договорът за обществена поръчка има действие само занапред. Сключването му е резултат от изпълнение на сложен фактически състав. Законосъобразното провеждане на процедурата обуславя и законосъобразното сключване на договора. Посоченото твърдение е неоснователно. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 9 ЗОП проектът на договор е част от документацията за участие в процедурата. По тази причина, независимо от обстоятелството, че съгласно легалната дефиниция на „договор за обществена поръчка”, дадена в § 1, т.1б от ДР на ЗОП, а именно-възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, тоест независимо от факта, че този договор се сключва, след като процедурата, която подлежи на контрол за законосъобразност (а не за целесъобразност) е проведена, а и приключила с влязъл в сила акт-на възложителя, на административния орган или на съда, следва да се обсъжда и съдържанието на договора. Тази преценка обаче е само дотолкова, доколкото има противоречие между клаузите на договора и утвърдената от възложителя документация. В конкретния случай, КЗК не констатира такова противоречие, а оплакването във връзка с началната дата на изпълнението на договора, е извън обхвата на проверката в рамките на административния процес. КЗК счита, че наведеното твърдение не е във връзка нито с условие за допустимост на участниците, нито за оценка на техните оферти. Следователно следва да се приеме, че в случая не е налице нарушение, което да води до незаконосъобразност на обжалваното решение за откриване на процедурата. Следва да се има предвид, че развитите доводи в жалбата се отнасят към евентуални бъдещи нарушения при възлагане на обществена поръчка. Още повече, че твърдяното нарушение се установява от контролните органи по смисъла на ЗОП, поради което КЗК не може да се произнася по тях. Предвид гореизложеното, КЗК прие, че не са извършени нарушения при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради което обжалваното решение е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. (Решение № 611 от 30.05.2013г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар