Архив на блога

петък, 25 март 2011 г.

КЗК наложи 3 204 225 лева санкция на „Е.ОН България Продажби” АД за злоупотреба с господстващо положение

24.03.2011

„Е.ОН България Продажби” АД е краен снабдител по смисъла на ЗЕ за областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново и Габрово и представлява естествен монополист на този географски пазар. Оплакването е подадено от „Готар Инвестмънт” ООД заради отказ да бъде му бъде доставена ел. енергия. Това е попречило на дружеството да осъществява стопанската си дейност, за чиято цел е бил закупен обекта - масивна производствена сграда – цех в гр. Нови Пазар. За да постанови решението си КЗК е анализирала всяко едно от основанията за отказа за доставка и е преценила тяхната обоснованост.

На първо място „Е.ОН България Продажби” АД е обяснило своя отказ за доставка на електроенергия с неизпълнени стари задължения за плащане от предишния собственик на имота, който не е прекратил договора си с енергийното предприятие. КЗК категорично е отхвърлила тази обосновка. Задълженията, свързани с потребление на ел. енергия в процесния имот са започнали да се трупат още в началото на 2005 г. от тогавшания собственик „Китка стил” ООД като за период по-кратък от две години сумата е станала близо 30 000 лв. През цялото това време „Е.ОН България Продажби” АД не е предприело никакви действия, за да предотврати по-нататъшно увеличение на просрочваните към него задължения. През 2006г. собственик на имота става „Юръпиън Глас” ЕООД, който също продължава да не плаща, а „Е.ОН България Продажби” АД продължава да му доставя ел. енергия до 05.02.2008 г. Така дружеството в продължение на 3 години очевидно бездейства, докато накрая отказва да достави ток на напълно новия собственик на имота, докато той не плати всички стари салда. Съгласно трайната практика на КЗК подобно поведение, което търси начини да получи плащане на чужди задължения от други лица, зависими от доставяните от него услуги представлява злоупотреба с господстващо положение. По този начин „Е.ОН България Продажби” АД се е възползвало от господстващата си позиция на пазара, за да извлече ползи, каквито не би могло да постигне, ако пред новия собственик „Готар Инвестмънт” ООД стояха ефективни алтернативи за избор на друг доставчик. Отношенията между „Е.ОН България Продажби” АД и претишните потребители, които нямат вече нищо общо с въпросния имот, не могат да служат като оправдание на противоправното му поведение.

От водената между „Е.ОН България Продажби” АД и КЗК кореспонденция е станало ясно, че дружеството разбира, че поведението му нарушава забраната за злоупотреба с господстващо положение. В изпълнение на предишно решение на КЗК (№ 333/25.03.2010г.) дружеството е изготвило вътрешни правила, които да гарантират, че от бъдещ потребител на ел.енергия (нов собственик на имот) не следва да се търси заплащане на задължения на предишен собственик, а трябва да се създаде нов клиентски номер и да започне продажбата на ел.енергия на новия потребител. Въпреки това в настоящия случай тази вътрешни правила не са били спазени.

КЗК не е приела и другото оправдание на „Е.ОН България Продажби” АД – липсата на писмен документ в който да са обективирани резултати от извършена проверка от страна на „Е.ОН България Мрежи” АД на мрежовата ситуация с оглед възстановяване на електрозахранването на имота и че възстановяването на захранването на цеха не може да бъде осъществено без възстановяване на ел. захранването на „Мера Глас” ООД (което не е страна по производството). Състоянието на техническата мрежа, захранвана от подстанция „Китка”, никога не е било изтъквано като проблем. Обстоятелство, че обектът на „Готар Инвестмънт” ООД не е присъединен към ел.разпределителната мрежа, поради липса на договор за присъединяване, не е новонастъпил факт и поради това отказът на това основание също е необоснован.

Също така необсонавно е и твърдението, че захранването е невъзможно поради наличието на висящ съдебен спор във връзка с ползването и собствеността на тази подстанция, тъй като същият този спор е бил висящ и към по-задна дата, когато собственик на имота е бил друго дружество.

Соченото като основание лошо техническо състояние на трафопоста на „Мера Глас” ООД също е необосновано. Подобно състояние никога не е било констатирано по надлежен ред от страна на „Е.ОН България Мрежи” АД. Причината, поради която е спряно ел. снабдяването на имота на „Мера Глас” ООД е забава в плащането, а не друга. Следователно, мрежовата ситуация, не е резултат от настъпили в рамките на процесния период промени в техническата инфраструктура, нито се дължи на действия, предприети по инициатива на разпределителното предприятие. КЗК е посочила, че е недопустимо господстващото предприятие да подчини поведението си изцяло на удовлетворяване на своя интерес и при неизрядност на някои от неговите потребители да блокира дейността на всички останали по причина, че това е най-лесната възможност, която има на свое разположение.

Цялостното поведение на „Е.ОН България Продажби” АД Комисията е квалифицирала като злоупотреба с господстващо положение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК.

При определяне на размера на санкцията КЗК е приложила Методиката си за определяне на санкциите по ЗЗК (Приета с Решение на КЗК № 71/ 03.02.2009 г., в сила от 10.02.2009 г.). На първо място е преценено, че териториалният обхват на нарушението е в значително по-тесни граници от географския пазар, на който „Е.ОН България Продажби” АД осъществява дейност и е с естествено монополно положение, от което следва, че нарушението е засегнало интересите на ограничен кръг потребители. На второ място основният размер на санкцията е определен от стойността на нетните приходи на дружеството от продажба на електроенергия за 2009 г. И тъй като КЗК е преценила, че извършеното нарушение е леко, което в съответствие с т. 9.2. от Методиката предполага санкция до 5% от приходите от продажби, Комисията е определила конкретен основен размер на имуществената санкция от 0,5% от нетните приходи на дружеството или 2 373 500 лв. След това е отчетена продължителността на нарушението, а именно 1 година и 2 месеца, което съгласно т. 9.5. от Методиката обуславя коефициент за продължителност 1,5, с който се умножава основния размер на санкцията. Така полученият размер на санкцията възлиза на 3 560 250 лв., която допълнително е коригиран с 10% намаляване, при отчитане на смекчаващо отговорността обстоятелство. За такова е прието прекратяването на нарушението чрез счетоводното отписване на задължението на предишния собственик на имота.

При това положение окончателната санкция е в размер на 3 204 225 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневне срок.

Няма коментари:

Публикуване на коментар