Архив на блога

сряда, 16 март 2011 г.

Южноафриканският орган по конкуренция е отказал да освободи адвокатската професия от прилагане на правилата за конкуренция.

16 март 2011

Комисията по конкуренция в Южна Африка е отхвърлила искането на Сдружението на адвокатите спрямо тях да не се прилагат разпоредбите на Закона за конкуренцията. Адвокатите са искали освобождаване от правилата за конкуренцията, отнасящи се до адвокатските такси, гарантирането на работа, спацифичните изисквания за някои организационни форми на работа, между които и мултидисциплинарните практики, рекламата и агресивното търсене на клиенти.

На адвокатите в Южна Африка е забранено да получават възнаграждение, различно от предварително фиксираните такси. Ведомството по конкуренция е посочило, че това е равносилно на фиксиране на цени, което е забранено от правилата на конкуренцията, тъй като препятства възможността за предлагане на по-ниски цени и по този начин конкуренцията се уврежда. Една от възможностите да се защитят потребителите срещу прекомерните адвокатски възнаграждения е въвеждането на ценови тавани.

Правилата за „гарантирана работа” гласят, че на адвокатите е забранено да подпомагат и консултират лица, които имат юридическо образование, но нямат адвокатски права да предлагат правни услуги и да получават възнаграждение за тази дейност, която е разрешено да се извършва само от адвокати. Според Комисията подобно ограничение уврежда чувствително конкуренцията и неоправдано забранява на други квалифицирани лица да предлагат правни услуги на гражданите и ограничава избора на потребителите.

Сходно е въздействието и на правилата относно мултидисциплинарните практики, които забраняват споделянето на такси и офиси с лица без адвокатски права. Комисията счита, че това правило е твърде широко и пречи на иновативността и развитието на лоялна конкурентна среда.

На адвокатите освен това е забранено да изплозват някои видове реклама и промотиране, което се приема за непрофесионално и нелоялно поведение. Според Комисията обаче подобни забрани не са необходими за поддържане на професионалните стандарти, тъй като самите правила за реклама са достатъчни за да гарантират лоялно и честно поведение. Освен това съществуващи забрани не са в интерес на потребителите и тяхната информираност.

Преди да приеме решението си Комисията е провела обширни консултации със заинтересовани страни и министрество на правосъдието и е проучила как останалите държави уреждат този проблем в сферата на свободните професии. Комисията по конкуренция ще продължи работата си със Сдружението на адвокатите в Южна Африка за преработване на законовите и подзаконови актове, уреждащи адвокатската професия и привеждането им в съответствие с правилата за конкуренция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар