Архив на блога

четвъртък, 17 март 2011 г.

Консултации за реформа в режима на прилагане на правилата за конкуренция в UK.

17 март 2011

Правителството в Обединеното Кралство започна официални консултации за обединяване на (OFT) и Комисията за конкуренция (Competition Commission) в един общ регулатор за конкуренция - Competition and Markets Authority (CMA). Консултациите трябва да приключат на 13 юни 2011. Предвижданата реформа ще доведе до оптимизиране на публичните ресурси и ще създаде по-голяма сигурност и предвимидимост при прилагане на правилата за конкуренция. Богатият опит и практика на двата органа ще спомогне за обединяване на усилията в прилагането на антитръстовите правила и правилата за защита на потребителите.

Съществуващата в Обединеното Кралство правна уреда на конкуренцията и практиката по прилагането й отговарят на най-високите световни стандарти, но въпреки това правителството и представителите на двата регулаторни органа считат, че има място за подобряване. Целите, които си поставя правителството с тази реформа е да повиши още повече административния капацитет в стремежа му за осигуряване на жизнеспособни конкурентни пазари, работещи в полза на потребителите, за повишаване на производителността, иновациите и икономическия ръст.

Основните въпроси, около които ще се дискутира в рамките на отворените консултации, са:

  • Укрепване на режима като цяло и постановяване на още по-обосновани решения – така ще се усъвършенстват възможностите за пресичане на антиконкурентните прояви на пазара и повишаване на превантивната функция на режима срещу онези практики, които в най-голяма степен увреждат потребителите, като се запази гъвкавото прилагане на правилата за конкуренция, съответстващо на пазарната реалност;
  • Подкрепа на органа по конкуренция и продължаване на усилията му за ефективно въздействие при сложни казуси – особено важно в тази насока е усъвършенстване на способността на администравният орган да открива най-вредните за потребителите и икономическото развитие практики, да фокусира усулията си и да прилага комплекс от адекватни, гъвкави и пропорционални мерки за интервенция срещу тях;
  • Съкращаване на сроковете за проучване и разследване и повишаване на прозрачността за бизнеса – изграждане на система, която е в състояние да предприема своевременни, пропорционални и предвидими действия, като в същото време се намали натоварването на бизнеса в този процес, което ще повиши доверието към регулатора.

Предвижда се новият общ регулатор Competition and Markets Authority да играе водеща роля в постигане на тези цели и да осигури ефективната им реализация. Друг ключов аргумент в подкрепа на идеята за обединяване на двете ведомства е оптимизиране на ограничените публични ресурси насочени към борбата с антиконкурентните прояви, изграждането на единна и силна про-конкурентна политика в Обединеното Кралство и издигане на сферата на публичните услуги на още по-високо ниво.

В процеса на консултации участие ще вземат всички заинтересовани страни – представители на бизнеса, икономическите регулатори, организациите на потребителите, юристи, икономически консултанти и представители на академичните среди.

Документи, свързани с предстоящите консултации могат да бъдат намерени тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар